Vilka utsätts för sexualbrott?

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav 1,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket motsvarar cirka 129 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta, därefter har det skett en ökning.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Drygt en tredjedel (35 %) utsattes för två till nio händelser under 2015. Drygt en tiondel (12 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt 47 procent utsatts minst två gånger under 2015. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 482 000, vilket är avsevärt fler än något annat år. Dock har antalet händelser varierat kraftigt över tid, vilket visar att de årsvisa resultaten ska tolkas med försiktighet.

Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller brottsplats och relation till gärningspersonen. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen.

Kön och ålder

Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppger att de blev utsatta under 2015. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden. För kvinnor låg sexualbrotten under perioden 2005–2012 på en relativt stabil nivå, men de senaste tre årens resultat visar på en ökning.

För kvinnor skiljer sig utsattheten kraftigt mellan åldersgrupperna (0,2–9,0 %), och då utsattheten ökat kraftigt i den yngsta åldersgruppen det senaste året har också skillnaderna mellan åldersgrupperna ökat över tid. Även bland män är utsattheten högre i de yngre åldersgrupperna, men nivåerna är mycket låga, och i procentenheter räknat är skillnaderna små (0,1–0,7 %). Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år bland vilka 9,0 procent uppger utsatthet för sexualbrott under 2015.

Utsatta för sexualbrott 2015

Utsatta för sexualbrott 2015. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Mörkt är män och ljust är kvinnor. Källa: NTU

Olika gruppers utsatthet för sexualbrott

Precis som för merparten av de andra brotten mot enskild person tycks utsatthet för sexualbrott vara vanligare i vissa grupper av befolkningen. Ensamstående personer med eller utan barn är utsatta i större utsträckning än sammanboende med eller utan barn (2,8 respektive 2,7 % jämfört med 0,7 respektive 1,3 %). Boende i flerfamiljshus utsätts i större utsträckning än boende i småhus (2,5 jämfört med 1,0 %). Att utsättas för sexualbrott är vanligare bland personer som bor i storstadsregioner (2,4 %) jämfört med dem som bor i annan större stad (1,6 %) respektive i mindre städer eller på landsbygden (0,9 %).

Andelen utsatta för sexualbrott är större bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (2,6 %) än bland personer som själva är utrikesfödda och bland personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (1,0 respektive 1,8 %). När det gäller utbildningsnivå är det i årets mätning knappt någon skillnad mellan de olika grupperna. Tidigare år, med undantag för 2005, har personer med högst förgymnasial utbildning varit den grupp som har störst andel utsatta. Så är det även i år, dock med liten marginal (1,8 jämfört med 1,7 % för personer med gymnasial utbildning respektive 1,6 % för personer med eftergymnasial utbildning).

Statistiska analyser visar att när man rensar bort effekten av andra bakgrundsfaktorer, som ålder och kön, försvinner skillnaden i utsatthet för sexualbrott mellan grupper med olika utbildning. Däremot kvarstår skillnaden mellan olika familjetyper.

Text från Brå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Vilka utsätts för sexualbrott?”

Kommentarer inaktiverade.