Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier ökar

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat idag.

Andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Det som ökat mest är utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier. Mellan 2012 och 2016 har utsattheten för bedrägerier ökat från 3,0 till 4,3 procent. Under samma period har utsattheten för sexualbrott ökat från 0,8 till 2,4 procent, och utsatta för trakasserier har ökat från 4,1 till 5,5 procent.

Unga kvinnor 16-24 år är den grupp som är mest utsatt för sexualbrott, 14 procent av de unga kvinnorna uppgav att de hade utsatts för minst ett sådant brott under 2016. Bland män i samma åldersgrupp uppgav 1,2 procent att de hade utsatts. Sexualbrott innehåller ett brett spann av händelser, från blottning och andra ofredanden till våldtäkter.

– Unga kvinnor är inte bara mer utsatta för trakasserier, de utsätts också oftare för sexualbrott. I NTU finns dock inte svaren på varför en brottstyp ökar, därför behövs analyser för att få bättre kunskap om orsakerna till ökningen, säger Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå, i ett pressmeddelande.

Orsakerna till en ökning måste inte heller var en verklig ökning utan en större medvetenhet om vad som är sexuella trakasserier eller sexualbrott innebär att fler kommer att rapportera den typen av brott. Det hela kan helt enkel visa på att unga kvinnor inte längre acceptera sådant som unga kvinnor accepterade förr. Det hela kan alltså vara ett tecken på en positiv och bra utveckling och det är kanske för första gången nånsin som den verkliga nivån på problemet syns.

På samma sätt kan det vara med hot och trakasserier, men där är en trolig orsak också högerextremismens tillväxt och social mediers ökande användning. Sociala mediers stora genomslag och internet är också orsakerna bakom det ökande antalet bedrägerier.

Majoriteten av de brott som fångas upp i NTU har inte blivit polisanmälda, men det varierar mycket mellan brottstyperna. Hot, sexualbrott och trakasserier anmäls i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning. Av de som utsatts för sexualbrott under 2016, uppger endast 11 procent att de anmält händelsen till polisen. Motsvarande siffror för trakasserier och hot är 26 respektive 23 procent.

– Den vanligaste orsaken till att man inte anmäler brottet är att den som utsatts inte tror att polisen kan göra något. Det kan också vara att man bedömde att händelsen inte var så allvarlig eller att man själv redde ut det, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå, i pressmeddelandet.

Hur många gånger någon utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som blivit utsatta för brott uppger att det skett vid ett (1) tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen en hög grad av upprepad utsatthet. När det gäller brott mot enskild person var det 2,7 procent av befolkningen som utsattes för ungefär två tredjedelar (66 %) av händelserna under 2016.

Utsattheten även är ojämnt fördelad sett till andelen utsatta personer i olika grupper av befolkningen. Den mest utsatta gruppen är ensamstående med barn, vars utsatthet är betydligt högre (25,2 %) jämfört med befolkningen i genomsnitt (15,6 %) när det gäller brott mot enskild person (brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier sammanslagna).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements