Miljörörelserna och naturgasen

Många rederier vill gå över från oljedrivna fartyg till gasdrivna fartyg. Anledningen är att gasdrivna fartyg medför mindre miljöfarliga utsläpp av stoft, partiklar, svavel, tungmetaller med mera och de är därför miljövänligare. Däremot innebär gasdrivna fartyg ingen förändring när det gäller utsläpp av växthusgaser. För klimatet är gasdrivna fartyg därför ingen förbättring.

Naturgas (också kallat fossilgas) som används i Sverige kommer främst från gasfält och oljefält i Nordsjön, men allt mer kommer också från så kallade frackingprocesser i skifferoljefält, en verksamhet som inte anses så miljövänlig och dessutom kan ha andra negativa effekter. För att enkelt kunna transporteras kyls naturgasen ner och förvandlas därmed till vätska för att vara mer lätthanterlig och ta upp mindre plats. Naturgasen i sådant tillstånd kallas för LNG (Liquefied Natural Gas). I huvudsak består naturgas av metan (cirka 70%), etan (cirka 20-25%), butan och propan. Etan, butan och propan utgör råvara för tillverkningen av plaster och kemikalier i medan metan eller blandad naturgas används i olika förbränningsprocesser, exempelvis i gasdrivna bussar, lastbilar och bilar, gasspisar och gaspannor. Tidigare har en stor del av etanet eldats upp på gasfälten utan att användas till något men numera avskiljs det och tas till vara. Propan och butan har länge använts för gas till husvagnsspisar och kylskåp etc.

I Sverige finns idag en LNG-terminal i Stenungsund dit etan transporteras med fartyg för att användas som råvara i den kemiska industrin. Etan köps från oljeföretag och naturgasföretag och kan komma från vanliga naturgasfält eller fält där gas utvinns genom fracking (hydraulisk spräckning). Industrin i Stenungsund är dessutom ansluten till den naturgasledning som går längs med svenska Västkusten från Danmark. En stor del av råvaran kommer den vägen och behandlas i Stenungsund. En del gas som inte kan användas som råvara i industrin eldas upp utan att användas till något. Även biogasanläggningar kan anslutas till gasledningen då biogas också är metan.

I Göteborg finns idag en LNG-terminal som möjliggör bunkring (tankning) av gasdrivna fartyg. Meningen är att den ska byggas ut så att fartyg kan lossa LNG i hamnen och anslutas till det svenska naturgasnätet. Det innebär att Sverige kan importera LNG på annat sätt än bara genom ledningen från Danmark.

Även i Nynäshamn finns en LNG-terminal för att ta emot gas som sedan bl.a. transporteras till Stockholm. I Stockholm kan sedan fartyg bunkra gas från en LNG-terminal med hjälp av ett gasbunrkingsfartyg.

Nu vill svenska rederier, Swedegas som har ansvar för det svenska gasnätet, Göteborgs Hamn och några andra intressenter bygga ut LNG-terminalen i Göteborg. Detta för att minska miljöbelastningen från sjöfarten och öka.

Många miljörörelser i Sverige vänder sig mot utbyggnaden av LNG-terminalen i Göteborg därför att den inte innebär någon minskning av användandet av fossila bränslen då naturgas (fossilgas) också är ett fossilt bränsle. Att använda naturgas bidrar därför till växthuseffekten på samma sätt som oljeanvändning. Miljörörelserna har helt rätt i sak men bortser helt från att det ändå kan vara vettigt att sjöfarten använder naturgas istället för olja.

Sjöfarten är ett energimässigt mycket bra sätt att transportera varor och det vore rimligt att öka mängden sjötransporter och minska mängden lastbilstransporter. Det är då bra att sjöfarten använder ett så miljövänligt bränsle som möjligt. Den nya större LNG-terminalen i Göteborg blir då en vettig miljöinvestering. Det är bättre med gasdrivna fartyg än bensindrivna och dieseldrivna bilar.

På samma sätt som elbilar och liknande lösningar så innebär gasdrivna fartyg en miljömässig förbättring men det är ingen lösning på klimatproblematiken. Det är som jag ser det ändå tillräckligt för att miljörörelser inte borde vända sig mot den större LNG-terminalen i Göteborg och gasdrivna fartyg. Precis på samma sätt som de inte ska motarbeta elbilar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Miljörörelserna och naturgasen”

  1. ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” säger ett kanske slitet men ändå tänkvärt ordspråk. Den del av miljörörelsen, som är fundamentalistiskt lagd, borde kanske reflektera över detta.

  2. Absolut, är det någon slutsats vi kan dra av historien är det just denna. Beständig förändring kan förmodligen endast ske stegvis, vilket detta i sig är en stor utmaning, som vissa gånger är i det närmaste oöverstiglig. Vad det handlar om är den tröghet, som finns såväl i samhällsstruktureer som inneboende i vår mänskliga natur.

Kommentarer är stängda.