Fler gängkriminella i Göteborg än i andra storstäder men mindre våld

Göteborg anses ha omkring 300 gängkriminella jämfört med lika många i Stockholm och cirka 200 i Malmö vilket ger 0,29 gängkriminella per 1000 invånare i Göteborg (stor-Göteborg), 0,28 gängkriminella i Malmö (stor-Malmö) och 0,13 i Stockholm. Göteborg och Malmö har alltså betydligt fler gängkriminella i förhållande till befolkningen än Stockholm. Samtidigt är våldet i Göteborg i allmänhet markant lägre än i Malmö och Stockholm (det finns vissa år som avviker) i förhållande till antalet gängkriminella. Orsakerna till detta är något oklara, men våld förekommer framförallt mellan kriminella gatugäng och det kan kanske förklara skillnaderna. Ett antagande är att i förhållande till antalet gängkriminella borde skjutvapenvåldet vara ungefär lika stort i alla städerna, men det är klart lägre i Göteborgsområdet.

2015 när skjutvapenvåldet var som högst i västra Sverige så begicks ett trippelmord med skjutvapen i Uddevalla. Med 300 gängkriminella i Göteborg så blir skjutvapenmorden per 100 gängkriminella personer 4 i västra Sverige år 2015 (3 om trippelmordet i Uddevalla räknas bort), 3,3 i Stockholmsområdet och 4,5 i region Syd. 2017 har det gått ner till 1,3 i Göteborg, upp till 5 i region Syd och 6,3 i Stockholm. Dessa siffror är mycket ungefärliga då alla skjutvapenmord i Region Väst räknats, men inte gängkriminella utanför Göteborgsområdet. Samma gäller Region Syd medan siffran för Stockholmsområdet stämmer bättre. Antalet skjutvapenbrott per gängkriminell är alltså egentligen ännu lägre de flesta år i Göteborg och Malmö.

Trots att det handlar om stora variationer från år till år och osäkra menar jag att det går att hävd att det finns en hel del som tyder på att gängvåldet och skjutvapenvåldet i förhållande till antalet kända gängkriminella är lägre i Göteborgsområdet än i de andra två storstadsområdena. När det gäller i förhållande till befolkningen, dvs skjutvapenvåld per 100 000 invånare så ligger Stockholm normalt lägre än Malmö och Göteborg som ligger på ungefär samma nivå.

Även i Göteborg är våldet vanligaste i gäng som kan betraktas som rena gatugäng med fokus på narkotikaförsäljningen i närmiljön och utan egna försörjningskanaler. Vinsterna i denna typ av kriminell verksamhet är lägre än i grossistledet. Samtidigt finns det kända kriminella nätverk i Göteborg med marginell inblandning i våldsamheter som mord och liknande. Detta gäller bland annat de gäng som anses stå för stora delar av amfetaminförsäljningen såsom Hells Angels och Bandidos. Mest våld verkar det vara i kompisbaserade och släktbaserade gatugäng som främst sysslar med cannabis. Kokain och heroin är mycket små droger i Göteborg och har liten betydelse vid konflikter mellan gäng.

Göteborg är troligtvis en av de stora inkörsportarna för narkotika i Sverige och Norden då det är Nordens viktigaste hamn och är den viktigaste importhamnen för väl Sverige som Norge och Danmark. Med containrarna som det lagliga godset kommer i följer också narkotika. En stor del av denna narkotika ska till de stora narkotikamarknaderna i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Dessa tre städer har en stor marknad för heroin, kokain, cannabis och amfetamin. Amfetaminet har delvis en egen distributionsstruktur som inte berör de kompis- och släktbaserade gatugängen.

Heroin, kokain och cannabis som kommer in via Göteborgs hamn transporteras och smugglas vidare av kriminella nätverk som främst sysslar med grossist- och smuggelverksamhet. Dessa nätverka är sällan inblandade i våldsamheter förutom när deras ekonomiska intressen hotas. Narkotikan transporteras vidare till Norge, Danmark, Stockholm och till och med till Storbritannien (kontrollen av narkotika i gods från Norden till Storbritannien är mycket sämre än i gods från andra områden) i begränsad utsträckning. De kriminella narkotikagrossisterna är sannolikt de som gör att Göteborg har fler kända medlemmar i kriminella gäng per capita än de andra svenska städerna och samtidigt mindre våld i förhållande till antalet gängkriminella.

Andra städer där gängen hanterar införsel, vidaretransport och vidaresmuggling av narkotika är sannolikt bl.a. Malmö (inkl. Trelleborg), Helsingborg, Köpenhamn och Århus. Kanske också i viss mån Oslo och Stockholm. Finlands narkotikamarknad förses sannolikt med narkotika från framförallt Ryssland, men sannolikt också via Sverige och Estland. Även till Stockholm kommer det sannolikt narkotika från Ryssland såväl som via Estland.

 

Advertisements