Bättre situation för de tunga narkotikamissbrukarna i Göteborg

I dagens GP har en artikel om narkotikamissbruk publicerats. I rubriken och ingressen påstås det att missbruket av cannabis och heroin ökar. Undersökningen som artikeln baserar sig på säger dock inget om detta så det är en ren lögn. Det beror på att undersökningen inte handlar om befolkningen i Göteborg utan om ett litet antal människor som anses vara tunga missbrukare. Vad undersökningen handlar om är vilka droger som är vanligast bland tunga missbrukare. Inte om hur narkotikamissbruket eller bruket utvecklas i befolkningen.

I undersökningen ingår 995 personer, som kommunen har kontakt med, har identifierats som tunga missbrukare Av dem är 30 procent kvinnor och 70 procent män. Medelåldern är 36 år. De som är ansvariga för undersökningen säger också att det blivit bättre för de som är tunga missbrukare, inte sämre som GP-rubriken kan förleda en att tro:

Karin Patriksson tycker att rapporten visar att utvecklingen går åt rätt håll.

– Färre missbrukare saknar bostad och färre injicerar sin drog. Det är också färre barn som lever i familjer med tungt missbruk. Men missbrukare lever ett socialt mycket utsatt liv och nästan varannan saknar vård eller behandlingskontakt. Det behöver vi arbeta mer med, säger hon.

Störst förändring sen 2011 finns för amfetamin som primär drog då missbruket amfetamin bland de tunga missbrukarna minskat från 41,9 procent till 31,6 procent 2017. Näst störst förändring har cannabis som primär drog, vilken ökat från 18,5 procent 2011 till 23 procent 2017. Därefter kommer heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende som primär drog vilken ökat från 19,7 år 2011 till 23,9 år 2017. Dämpande läkemedel som primär drog har ökat från 7 procent 2011 till 10,1 procent 2017. Alkohol som primär drog har gått ned från 8,6 procent 2011 till 6,8 procent 2017. Noteras kan att ingen rapporterad från stadens anställda 2011 hade kokain som primär drog, vilket har förändrats till att 2,1 procent har kokain som primär drog 2017. För smärtstillande läkemedel är förändringarna mindre. Annat preparat, här främst ecstasy och GHB/GBL men även andra preparat, har halverats från 2,4 procent 2011 till 1,2 procent 2017.

Amfetamin är den klart vanligaste drogen bland tunga narkotikamissbrukare. 31,6% av de tunga missbrukarna anger detta som sin primära drog. 23 % uppger cannabis, 18,6% heroin och andra opiater och 10,1% uppger dämpande läkemedel.

När det gäller användningen av droger så har det skett förändringar när det gäller det som missbrukarna själva anser vara sin primära drog. Cannabisbruket och bruket av opiater (inklusive heroin) har ökat i gruppen av tunga missbrukare. Huruvida heroinmissbruket ökat eller inte bland de tunga missbrukarna framgår inte i rapporten men GP påstår ändå att det ökat. Det är ett felaktigt påstående som inte har stöd i rapporten. Bland äldre missbrukare har amfetaminmissbruket minskat, bland yngre är det oförändrat. Kokain har för första gången nånsin dykt upp som primär drog bland de tunga missbrukarna.

Amfetamin som primär drog har minskat i de tre äldre åldersgrupperna och för de två yngsta åldersgrupperna finns en liten ökning. För 30–39 åringarna är det en minskning med 9,5 procentenheter och för de som är 50 år och äldre är minskningen 8,4 procentenheter. Störst minskning finns bland 40–49-åringarna där amfetamin som primär drog 2011 utgjorde 58,3 procent vilket har sjunkit till 36,4 procent 2017, det vill säga hela 21,9 procentenheter.

Heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende har totalt sett ökat, främst i de tre äldre åldersgrupperna medan det minskat i de två yngsta åldersgrupperna. För 30– 39-åringarna är det en ökning från 34,7 procent 2011 till 38,9 procent 2017. Störst är ökningen hos 40–49-åringarna där det skett en fördubbling från 16,1 procent 2011 till 32,1 procent 2017. Den äldsta åldersgruppen, 50 år och äldre, får anses ha en stor ökning då det 2011 endast var 3,9 procent av dem som hade heroin och andra opiater inklusive läkemedel för opiatberoende som primär drog, vilket 2017 ökat till 11,4 procent. För de som är under 20 år har minskningen varit från 4,3 procent 2011 till 0 procent 2017 och för 20– 29-åringarna från 23,6 procent 2011 till 18,4 procent 2017.

Cannabis som primär drog har ökat hos samtliga åldersgrupper utom den äldsta. De under 20 år har från 2011 till 2017 ökat från 76,1 till 86,5 procent, 20–29-åringarna från 31,7 till 34,1 procent, 30–39-åringarna från 9 till 14,4 procent och 40–49-åringarna från 6,8 till 8 procent. För de som är 50 år och äldre har cannabis som primär drog sjunkit något från 10,5 procent 2011 till 8 procent 2017. Dämpande och smärtstillande läkemedel som primär drog har ökat i samtliga åldersgrupper. Störst ökningar finns bland dem som är under 20 år från 6,5 procent 2011 till 9,5 procent 2017 och för 40–49-åringarna från 5,2 procent 2011 till 11,2 procent 2017. Då det gäller övriga preparat finns både ökningar och minskningar bland åldersgrupperna. Störst förändring finns hos de som är under 20 år med en minskning från 4,3 procent 2011 till 0 procent 2017 och hos 30–39-åringarna med en ökning från 0,5 procent 2011 till 4,7 procent 2017.

Störst andel av personer med tungt narkotikamissbruk finns i Majorna-Linné (15,4 procent) följt av Angered (12,5 procent) och Östra Göteborg (11,9 procent). I mitten på fördelningen finns Lundby (9,9 procent), Norra Hisingen (9,8 procent), Västra Hisingen (9,4 procent) och Askim-Frölunda-Högsbo (9 procent). Minst andel av personer med tungt narkotikamissbruk finns i Örgryte-Härlanda (8,3 procent), Västra Göteborg (6,8 Procent) och Centrum (6,2 procent).

För sju av stadsdelsnämndsområdena är amfetamin vanligaste primära drogen. Norra Hisingen skiljer ut sig med 46 procent som har amfetamin som primär drog. I Angered är amfetamin och cannabis lika vanligt som primär drog (29 procent vardera). I Örgryte-Härlanda är heroin och andra opiater vanligaste primära drogen (30 procent) och i Centrum är cannabis den vanligaste primära drogen (27 procent). Exempel på andra primära droger som skiljer sig mellan stadsdelarna är dämpande läkemedel från som lägst 6,7 procent i Angered till som högst 20,0 procent i Västra Göteborg, läkemedel för opiatberoende från 2,2 procent i Västra Hisingen till 9,3 procent i Askim-Frölunda-Högsbo och kokain från 0,0 procent i Östra Göteborg till 4,1 procent i Majorna-Linné och 4,2 procent i Angered.

Läs hela rapporten om de tunga missbrukarna i Göteborg.

Advertisements