Meningslös och värdelös rapport om rasism mot samer

På initiativ av den svenska regeringen och på uppdrag av sametinget har det gjorts en rapport om diskriminering och rasism mot samer som heter Kartläggning av rasism mot samer i Sverige. Tyvärr säger den ingenting om hur vanligt rasism och diskriminering av samer är. Författare av rapporten är Tobias Poggats från Vaartoe vilket är ett centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

Det går faktiskt inte att dra en enda slutsats utifrån rapporten. Detta då den är helt baserad på en webbenkät. Webbenkäter är inte vetenskapliga då personer själva väljer att svara på dem. Det går inte att veta svarsfrekvenser och urvalet är aldrig representativt. Rapporten säger alltså ingenting om rasism mot samer utan bara något om vad de svarande personerna upplevt och tycker. Som historieprofessorn Jonny Hjelm uttrycker det i en debattartikel i DN:

Problemet är att webbenkätens 748 ”respondenter” representerar ett självselekterat urval, med de svårigheter det innebär för möjligheten att säga något om alla samer. Det här betyder exempelvis att medieuppgifter om att ”två av tre samer i Sverige är utsatta för rasism” inte har något stöd i rapporten. Vi vet vidare inte hur många individer som besvarat webbenkäten, inte heller om de upplevt sig ha en samisk identitet. Enkäten kan hypotetiskt vara besvarad av en individ som svarat 748 gånger.

I Sverige kan det finnas uppemot 50 000 – 60 000 samer men kanske snarare kring 20 000. Ingen vet. Vi vet däremot hur många som anser att de är samer och ser det som så viktigt att de registrerat sig för sametingsvalet. 2017 var det 8 766 personer. 2015 fanns det 4 653 renägare registrerade. Renägarna utgör troligen en minoritet bland samerna. Sannolikt är antalet människor som själva anser sig vara samer betydligt lägre än 50 000, men troligtvis också många fler än 10 000.

De allra flesta samer är inte medlemmar i någon sameby då samebyarna bara organiserar renägarna och renskötarna, dvs en minoritet av samerna. Webbenkäten har nästan uteslutande besvarats av personer som uppger att de medlem i någon sameby och det är alltså därmed också bevisligen inte ett representativt urval av svarande. Sannolikt är det också så att personer som anser sig utsatta för rasism på olika sätt är de som valt att svara på enkäten. Svaren är alltså extremt snedvridna och resultatet har ingen som helst vetenskaplig grund.

Den enda verkliga statstik som säger något om brott riktas mot samer är hatbrottsstatistiken. Den statistiken avfärdar rapporten då det varje år registreras extremt få fall av hatbrott mot samer. Hatbrottsligheten mot samer är i det närmaste obefintlig (30 registrerade fall åren 2014-2016).

Rapporten baseras alltså på en ovetenskaplig webbenkät och består i övrigt av en massa löst skitsnack om hur det är i andra länder och hur det därför skulle kunna vara i Sverige. Det är ofattbart ovetenskapligt och dumt.

Den enda egentliga slutsats som kan dras av rapporten är att vi inte vet om samer utsätts för rasism i Sverige. Vi vet inte heller hur omfattande den är om den nu finns (vilket väl är sannolikt). Vi vet inte ens hur många människor i Sverige som anser att de är samer.

Flera av de förslag som rapporten utmynnar i är generella förslag som inte kan skada. Det handlar i stor utsträckning om att det behövs mer forskning och kartläggning för att veta hur det egentligen är när det gäller rasism mot samer.

Advertisements