Oron för brott har minskat det senaste året

Årets Nationella Trygghetsundersökning (NTU) visar att andelen personer som upplever oro för brottsligheten i samhället har minskat något sedan föregående år och att andelen av befolkningen som upplever otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i sitt eget bostadsområde är oförändrad. Men jämfört med 2011 har oron ökat samtidigt som den jämfört med 2008 minskat.

– Sverige är ett tryggt land att bo i. Det svenska samhället har dock stora problem med grovt våld som påverkar tryggheten för många. De senaste årens trend med ökad otrygghet har stannat av i år och de allra flesta har ingen anledning att känna sig otrygga, vilket undersökningen också visar, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef, i ett pressmeddelande.

Det är 42 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället 2018. Det är i princip på samma nivå som 2017, då andelen var 43 procent. Fram till och med 2011 minskade andelen som känner stor oro. Därefter skedde en ökning som pågick fram till och med 2017, med årliga variationer.

Andelen som känner stor oro över brottsligheten i samhället är ungefär lika stor bland män som bland kvinnor (41 respektive 42 %). Resultaten från tidigare mätningar har visat att kvinnor upplever en större oro än män, men skillnaden har minskat över tid.

En tiondel (10 %) av befolkningen (16–84 år) uppger 2018 att de ofta (mycket eller ganska) under det senaste året har oroat sig för att utsättas för misshandel. Vad gäller oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella angrepp är andelen 12 procent. Det är 16 procent som oroar sig för personrån, och 25 procent uppger att de oroar sig för att utsättas för bedrägeri på internet. Vidare är det 28 procent av befolkningen (16–84 år) som oroar sig för att utsättas för bostadsinbrott. Bland de svarande i undersökningen som uppgett att någon i hushållet äger en bil är 25 procent oroliga för att bilen ska bli stulen eller utsättas för skadegörelse.

För de flesta brottstyper som det ställs frågor om i NTU 2018 är det en större andel oroliga bland kvinnor än bland män. Oftast är skillnaderna relativt små, men vad gäller oro för våldtäkt eller andra sexuella angrepp är det 20 procent av kvinnorna jämfört med 2 procent av männen som uppger en stor oro.

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Sofie Ahlin, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Oro för bostadsinbrott och oro för stöld av/skadegörelse på bil är de enda frågorna som i sin nuvarande form har ställts vid varje tillfälle sedan mätningarna med anledning av NTU inleddes. Frågorna om oro för övriga brottstyper har tillkommit i och med revideringen av undersökningen 2017.

Andelen oroliga för bostadsinbrott låg relativt stabilt de första åren, men ökade under perioden 2012–2017 och är nu 2018 på samma nivå som 2017. Sett till oro för stöld av/skadegörelse på bil minskade andelen oroliga fram till och med 2013, följt av en successiv ökning från och med 2015 fram till och med 2017. I mätningen för 2018 har andelen minskat med 1 procentenhet sedan 2017.

Advertisements