Evolution, Socialism och Klass

Min bok ”Socialismens nederlag och människans natur” är ingen kioskvältare och har bara fått en recension (på en liten sajt på nätet som kallar mig antikommunistisk renegat). Boken är krångligt skriven, jag borde ha följt en röd linje.

Jag skulle ändå vilja ha kommentarer (och recensioner) kring var jag tänker fel, och alternativa förklaringar till varför vi människor lever i ett klassamhälle, varför socialismen urartade i nya klassamhällen, varför det jämlika jägarsamhället gick under, och varför en inte skulle kunna återupprätta ett jämlikt samhälle idag. Detta förstås i en demokratisk form som skulle kombinera ekonomisk demokrati med ekologisk hållbarhet.

Låt mig göra ytterligare försök att enklare förklara mina evolutionära grundtankar. Och än en gång, alla bidrag till att förklara varför jag tänker fel är välkomna. Hade jag tänkt rätt hade ju boken varit en kioskvältare. Men icke…

  1. Vi människor lever i ojämlika klassamhällen sedan runt 12.000 år, då jordbruket och stora imperier började växa fram. Senare industri och nationalstat.
  2. Tidigare var vi under större delen av vår tid på jorden jämlika jägare-samlare, som levde i små enkla fattiga samhällen.
  3. De senaste hundra åren har försök gjorts att återupprätta jämlika (socialistiska) samhällen i vårt moderna samhälle, men de har alla misslyckats.

På högerhåll är förklaringen att vi människor i grunden är själviska och därför är det omöjligt att skapa ett jämlikt socialistiskt samhälle. De starkaste och duktigaste kommer alltid att roffa åt sig mer makt och pengar (beslutanderätt och resurser) och så får vi naturligt och följdriktigt klassamhällen.

Men hur förklarar högern då att jägarsamlarsamhällena jorden runt – och de få som överlevt till idag – var och är jämlika? Varifrån kommer den kollektiva jämlikhetstanken om vi människor enbart är själviska individer?

På vänsterhåll inser väl idag nästan alla att detta med enpartisystem, ”proletariatets diktatur” och ”partiets ledande roll” var totalt fel. Socialismen som bygger på ekonomisk demokrati, måste förstås i grunden även vara en politisk demokrat med flerpartisystem och mänskliga fri- och rättigheter.

Men räcker detta? Säg att vi utvidgar politisk demokrati till ekonomisk demokrati med gemensamt ägande (=socialism) – Hur skulle denna vardagliga arbetsplatsdemokrati fungera dagligen och konkret i vårt komplicerade samhälle? Det är ju numera inte som i jägarsamlarsamhället så att alla har ungefär lika stor kunskap om allt.

Låt oss titta på övergången från klasslöst jägarsamhälle till klassuppbyggt jordbrukssamhälle. Om vi människor så länge hade levt i jämlika jägarsamlarsamhällen, varifrån kom impulsen att roffa åt sig, att bilda klasser? Varför ville vi plötsligt byta från klasslös jämlikhet till klassbaserad ojämlikhet?

Och varför hade vi jämlika jägarsamlarsamhällen ”in the first place”? Här menar jag att bland annat antroplogiprofessor Christopher Boehm har en rimlig förklaring i sin bok ”Hierarchy in the Forest – The Evolution of Egalitarian Behavior” (översatt: Hierarki i skogen – utvecklingen av jämlikt beteende).

Våra urfäder bland apliknande varelser, förmänniskor och tidiga människor var underkastade dominerande alfahannar, som roffade åt sig mer mat (för överlevnad) och sex (för genspridning) än andra flockmedlemmar = social dominanshierarki.

Samtidigt var människan social och samarbetande. Människans växande socialitet och intelligens gjorde henne så småningom till det dominerande djuret på jorden. Men med socialitet och intelligens kom även språklig kommunikation som underlättade samarbetet och allmän manlig beväpning för gemensam jakt.

Alla ville själva bli alfahannen med dess fördelar. Ingen ville vara dominerad av alfa-hannar. Men chansen att bli alfahanne var liten. Då blev lösningens stenålderns stora jämlikhetsrevolution, det nästa bästa alternativet för alla. Ingen blev alfahanne, ingen blev dominerad över av alfahannar. Resultatet: Ett jämlikt hierarkilöst samhälle!

Boehm och andra pratar om en ”omvänd dominanshierarki där den stora majoriteten tryckte ner alla potentiella alfahannar (jämför med den teoretiska tanken ”proletariatets diktatur”). Varför? För viljan bli alfahanne levde kvar vid sidan av de nya jämlika idealen.

Underförstått i detta resonemang är förstås att det jämlika jägarsamlarsamhället föregicks av ett ojämlikt samhälle. Liksom alla andra samarbetande sociala däggdjur levde våra förfäder då i sociala hierarkier med dominerande alfahannar på toppen.

Människan som djurart är unik genom att hon via sin höga intelligens och socialitet kunnat skapa jämlika samhällen. Fast även schimpansen har tendenser till samma protodemokratiska jämlikhet. Flocken kan påverka valet av ledare.

Så det mänskliga jägarsamhället var jämlikt med undertryckta tendenser till ojämlikhet. Det var rimligen dessa undertryckta gamla djuriska ojämlikhetstendenser som blommade upp när jägarsamhället gick från jämlikhet till jordbrukssamhällets ojämlikhet. Lusten att roffa fanns kvar nedtryckt genom hela jägarsamhället. Ur hierarkitendens föddes klass.

Slutsats: Något i jägarsamlarsamhället gynnade jämlikhet som samarbetsform, och något i jordbrukssamhället gynnade återuppkomsten av samhällelig ojämlikhet!

Vision: Kan vi identifiera de samhällsfenomen som gynnar jämlikhet och de som gynnar ojämlikhet har vi kommit långt i drömmen om en jämlik mänsklig framtid.

Småskalighet: Jag tror att några kärnfrågor är jägarnas småskalighet, lika kunskap, allmänna folkbeväpning, direkta dagliga kontakt, kommunikation och övervakning av varandra, samt samhällets överskådlighet och transparens. Allt detta gick förlorat med jordbrukssamhällets storskalighet. För att delvis återkomma med det moderna samhällets i alla fall jämlika politiska demokrati – via folkbildning, nationalspråk, allmän värnplikt etc.

Så: Människan har såväl den djurärvda hierarkitendensen (höger) som den jägar-ärvda jämlikhetstendensen (vänster) i oss. Såväl kapitalism som socialism är möjligt. Rödgröna
småskaliga samhällen i global samverkan gynnar såväl folkmakt som miljö&klimat.

Hans Norebrink, 69, vänstersocialistisk arbetare

Advertisements