Drogrelaterad dödlighet minskar i Sverige

Lisa Magnusson som är ledarskibent i DN har skrivit en märklig ledare om drogrelaterad dödlighet med rubriken Fentanyl är knarkkungarnas dröm. Det är en ledare utan relevans för Sverige och dessutom är rubriken helt felaktig. Lisa Magnusson verkar inte ens förstå enkla ekonomiska realiteter. För en ”knarkkung” krävs det ena marknad som är långsiktig så att vinsterna kan fortsätta ramla in. Fentanyl skapar ingen sådan marknad då det är för dödligt.

Ledaren handlar om det ökande antalet drogrelaterad dödsfall i USA. Grunden till det är det överförskrivning av smärtstillande morfinersättningspreparat som oxikodon (oxy) och vicodin vilket förekommit i USA ungefär 20 år. Fram till 2015 var därför dödsfall på grund av överdoser av dessa smärtstillande medel den vanligaste drogrelaterade dödsfallen i USA. Dessa ämnen kallas opioider ihop med opium, heroin och morfin. För att framställa dem krävs vallmoodlingar.

När utskrivningen sen år 2010 stramats åt kraftigt har de som blivit beroende av dessa opioider istället börjat köpa illegala droger som heroin och illegalt tillverkat fentanyl. Missbruket av smärtstillande har till stor del funnits i den vita medelklassen och de som nu börjat använda fentanyl och heroin har i allmänhet ingen tidigare erfarenhet av illegala droger. Dödsfallen på grund av överdoser har därför ökat. Fentanyl är dessutom en drog som är mycket lätt att överdosera och den är då mycket dödlig. Fentanyl kräver i motsats till opioider inga odlingar av vallmo utan det är en kemisk produkt. De flesta av dessa oerfarna köpare vet inte heller att det är fentanyl de köper utan tror att det är oxy, vicodin eller tramadol. Detta gör att de mycket lätt överdoserar. Det finns förhållandevis få människor som medvetet missbrukar fentanyl.

Fentanyl är inte en produkt som skapar en långsiktig marknad och en stadig profit för den som säljer det. Det är ingen bra substans för någon som långsiktigt vill tjäna pengar på droghandel. Dödligheten bland brukarna är för hög. Heroin och smärtstillande morfinersättningspreparat är det bara i viss utsträckning då dödligheten även där är lite för hög. Cannabis, kokain (men inte crack) och amfetamin är däremot bra för knarkkungar då det går att tjäna pengar inom all överskådlig framtid på dessa droger.

Sannolikt är det därför inte stora profitdrivna kriminella nätverk som dominerar den illegala försäljningen av fentanyl utan det handlar om mindre nätverk eller enskilda personer ute efter snabba kortsiktiga vinster. I de fallen spelar dödligheten inte så stor roll. Det handlar dessutom sannolikt delvis om helt nya personer i drogbranschen eftersom kundkretsen är ny (medelklassen i mer välbärgade områden). De har dålig kännedom om produkterna de säljer och tänker inte på att de behöver bygga upp en kundkrets för att mer långsiktigt tjäna pengar.

Sammantaget har detta lett till en explosion när det gäller antalet drogrelaterade dödsfall i USA. Dödsfallen i heroinöverdoser ökade från cirka 3 000 år 2010 till 15 000 år 2015. Dödsfallen på grund av fentanyl började öka senare men ökade mycket snabbare, från cirka 3 000 år 2013 till 20 000 år 2016 (540%). Totalt dog omkring 60 000 personer i drogrelaterade dödsfall i USA år 2016 och cirka 70 000 år 2017. År 2010 dog färre än 40 000. De flesta dödsfallen sker bland fattiga vita på landsbygden, i Appalacherna, de gamla stålverksområdena och i områden där det finns ett traditionellt missbruk av heroin (New England och sydvästra USA), men ökningen har framförallt skett i mer välmående områden som också saknar ett traditionellt heroinmissbruk.

Fentanyl är förhållandevis lättåtkomligt och tillverkningen sker framförallt i Kina men även i Mexico. Det är en produkt som tar liten plats och som lämpar sig distribution via brev och paket i små mängder, En drog som gynnas av internet och som möjliggör för småskuttar i knarkbranschen.

Det är alltså så det ser ut i USA.  Det är för mig uppenbart att Lisa Magnusson missförstått en del om orsaker och verkan, vilka som tjänar på läget och för vilka det inte är bra.

Men hennes ledare saknar helt relevans för Sverige. De senast åren har den narkotikarelaterade dödligheten minskat i Sverige. 2016 dog 590 personer, därav 530 på grund av opioider (93%). Minskningen var 11% mellan 2015 och 2016. Överdoser står för mer än häften av dödsfallen ochs självmord är det näst vanligaste (9% av männen, 30% av kvinnorna).

I Sverige har det aldrig funnits nån överförskrivning av smärtstillande morfinersättningspreparat så den marknad som finns i USA och som är orsaken till de många dödsfallen existerar inte här.

Därför har det i Sverige istället handlat om heroinmissbrukare som till viss del gått över till missbruk av de medel som används vid behandling av heroinmissbrukare för att de ska kunna sluta med sitt missbruk, dvs sådant metadon och buprenorfin. En del av dessa missbrukare har även ibland börjat med fentanyl. Mellan 2006 och 2015 ökade dödligheten, främst på grund av ökat bruk av fentanyl men också på grund av metadonmissbruk och oxikodon och tramadol (också syntetsikt precis som fentanyl).

Att de drogrelaterade dödsfallen I Sverige minskat beror sannolikt på att sprutbytesprogram numer är vanligt i stora delar av Sverige. Sådan program ökar vården kontakter med missbrukarna och gör det möjligt för dem att komma med i avvänjningsprogram. Risken för överdoser minskar när efterfrågan på heroin och andra illegala droger minskar. Dödligheten är högre i de delar av landet där sprututbytesprogram inte finns (Gotland, Mälardalen, Bergslagen och södra Norrland) och där heroinmissbruk alltid varit vanligare (Stockholm).

Till slut vill jag också påpeka att internationella jämförelser på området svårt då olika länder har olika tillförlitlighet när det gäller rapporteringen. Att Sverige skulle ha flest drogrelaterade dödsfall i Europa är därför en uppgift som nog måste tas med en nypa salt. Det behöver faktiskt inte vara så

Advertisements