Konstruktivt av Stefan Edman om Preemraff

Stefan Edman och ett antal andra personer har i GP skrivit en debattartikel om Preemraff i Lysekil. Det är en konstruktiv artikel som föreslår att Preemraff som kompensation för ökade utsläpp av växthusgaser bidrar till en upprustning av järnvägen till Lysekil. Om ingen upprustning sker kommer banan sannolikt att läggas ner helt och rivas:

Företaget borde överföra sina transporter från väg till den lokala järnvägen, Lysekilsbanan. Det finns intresse och behov av att utnyttja den järnvägen. Västra Götalandsregionen har avgett en avsiktsförklaring att om banan vore i modernt skick skulle man köra regional persontågtrafik på banan. Med en modernisering skulle hastigheten kunna öka till 80 km/timme.

[…]

Trafikverkets styrelse har tagit beslut att lägga ner underhållet av banan den 19 december 2018 och enligt verkets personal kommer troligen kontaktledningen att tas ner snart därefter på grund av stöldrisken.

Att lägga ner Lysekilsbanan är naturligtvis helt orimligt i en tid när fler transporter borde flyttas till järnväg istället för omvänt. Det är helt enkelt en felaktig och miljöfientlig politik.

Den begriper jag dock inte hur författarna av debattartikeln kan påstå att mängden råolja som ska behandlas i anläggningen kommer att öka. Det finns så som jag ser det inget i domen som tyder på det. Idag hanterar Preemraff i Lysekil 11,4 miljoner ton råolja. Den nya anläggningen får tillstånd att hantera 13.9 miljoner ton råvaror (inte 13,4 som artikelförfattarna påstår), men råvaror är mer än råolja. I detta fall också vätgas samt tjockolja som köps från andra raffinaderier med mera. Men jag kan ju ha missuppfattat.

Den anläggning som ska byggas är till för att omvandla tjockolja till diesel och bensin. Ombyggnaden beror på att efterfrågan på tjockolja som används som bränsle i fartyg minskar då fartyg allt mer går över till gasdrift (LNG-drift). LNG-drift innebär mindre utsläpp av växthusgaser än tjockoljedrift. Även förbränning av diesel och bensin innebär mindre utsläpp av växthusgaser. Det betyder att de ökad utsläppen vid raffinaderiet faktiskt redan kompenseras av minskade utsläpp vid användningen av raffinaderiets produkter eller genom att fartyg går över till ett renare bränsle. Det blir en automatisk kompensation helt enkelt.

Oavsett det nu nämnda är det ändå vettigt att rusta upp järnvägen till Lysekil och rimligt att kräva av Preemraff att bidra till en sådan upprustning så att det går att transportera produkter till och från raffinaderiet på järnväg. Det blir också ett sätt för Preemraff att på ett tydligt sätt ta ansvar för sina ökade utsläpp.

I motsats till Edman och hans medförfattare har Elin Segerlind från Vänsterpartiet skrivit en traditionell miljöaktivistartikel utan koppling till verkligheten och utan någon annan konsekvensanalys än konsekvenserna för ökade utsläpp av växthusgaser. Detta trots att ombyggnaden av Preemraff innebär minskade utsläpp av växthusgaser om vi ser till helheten. Det finns ingen som helst analys av sociala och ekonomiska konsekvenser. Hennes debattartikel är ett typexempel på hur många faktiskt inte ser längre än näsan räcker.

Att snabbt förbjuda bilar som drivs av fossila bränslen som Segerlind vill är exempelvis helt orealistiskt. Det är inte möjligt. Det finns inte råvaror nog för de batterier som skulle behövas till de elbilar som skulle tillverkas. Dessutom innebär produktionen av många av dess metaller i gruvor kraftig miljöpåverkan och helt orimliga arbetsvillkor även om dessa problem ofta också överdrivs av gröna debattörer. De vill ju allmänhet inte heller ha nån gruvdrift överhuvudtaget. Elbilar innebär dessutom också utsläpp av växthusgaser genom produktionen av allt som ingår i dem och de vägar de ska köra på. Elbilar innebär inte ett fossilfritt samhälle.

Inte heller är det en rimlig målsättning att Sverige ska bli helt fossilfritt inom en överskådlig framtid. För fartygsdrift (det mest miljövänliga transportsättet) finns idag inget alternativ till fossildrift.  Segerlind vill ha allt omedelbart. Det är en oseriös och orimlig inställning som inte leder nån vart och inte löser nånting.

Några rimliga förslag presenterar dock även Segerlind. Att systemet med utsläppsrätter måste göras om vilket Thomas Kåberger förtjänstfullt skrivit om i ETC liksom en grön investeringsbank för klimatet och att göra det billigare och enklare att resa kollektivt är bar förslag. Att förbjuda all utvinning av fossila bränslen i Sverige är däremot ett meningslöst krav. Ett spel för gallerierna. Det finns inga fyndigheter av fossila bränslen i Sverige som är kommersiellt eller praktiskt utvinningsbara.

Självklart måste vi minska användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. Elin Segerlinds förslag löser inte de problemen. Utbyggnaden av Preemraff bidrar däremot till det. Men det räcker naturligtvis inte. Trafik måste flyttas från väg till järnväg och fartyg. Det som Edman och hans medskribenter föreslår innebär just det. Fler elbilar som Segerlind föreslår är också bra då det bidrar till minskade utsläpp, men idag är det inte rimligt med bara elbilar. Även om det bara fanns elbilar skulle dessutom biltrafiken behöva minska då även elbilar innebär utsläpp av växthusgaser samt andra miljöproblem. Allt resande och alla typer av transporter skulle behöva minska.

Läs mer:

 

 

 

 

Advertisements