En stor del av trafikolyckorna är självmord

Under 2018 omkom preliminärt 325 personer på vägarna i Sverige. Det är en ökning med 72 personer från 2017 då 253 personer omkom i vägtrafiken. Cirka 100 personer omkom i singelolyckor vilket är en vanligaste olyckstypen. 96 personer omkom i bantrafiken, de flesta i järnvägstrafiken. Totalt var antalet dödade i trafiken 435 stycken under 2018. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. Antalet trafikdödade är den högsta siffran sedan 2009 och det är i vägtrafiken som antalet dödade ökat.

Statistiken är dock egentligen delvis felaktig. 70-80% av olyckorna i bantrafiken var självmord och kanske var en lika stor del av singelolyckorna också självmord. Undersökningar visar att cirka 10% av alla dödsfall i biltrafiken är självmord. Så cirka 70 självmord i bantrafiken och ungefär hälften så många i vägtrafiken. Totalt utgjorde självmorden därmed ungefär 20-25% av alla trafikdödade.

– Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020. Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

70-80 % av olyckorna i bantrafiken och cirka 10% av olyckorna i biltrafiken är självmord. Åtgärder för att ökad trafiksäkerheten har ingen effekt på antalet självmord.

Singelolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor, antalet omkomna i singelolyckor ligger dock på ungefär samma antal som 2017. Mötesolyckorna har däremot ökat stort i antal mellan 2017 och 2018. Omkomna i mötes- och omkörningsolyckor är 63 procent högre 2018 jämfört med medelvärdet för 2013-2017.

Under 2018 omkom 47 personer på motorcykel. Det är 8 fler jämfört med 2017 då 39 motorcyklister omkom. Av dessa omkom 22 i singelolyckor och 25 i kollision med motorfordon. Sannolikt var det väl fler människor ute med motorcykel under den fantastiska sommaren 2018 än året innan. Därmed också fler olyckor.

20 cyklister omkom under 2018, jämfört med 26 omkomna 2017. 13 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre, ingen var under 18 år.

Under 2018 omkom 33 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var 6 under 18 år och 18 personer var 65 år eller äldre.

På sjön omkom bara 12 personer år 2018. Det är det lägsta antalet så länge statistik förts. Orsaken är naturligtvis den varma sommaren med ett i stort sett helt lugnt hav. Sen 2014 har ingen omkommit i yrkessjöfarten. I flygtrafiken dog bara två personer. Ingen av dem i den kommersiella flygtrafiken.

Advertisements