Joakim Bromans förljugna historiebeskrivning

Från svält till överflöd på 150 år på grund av frihandel skriver Joakim Broman i GP. Det är en väldigt förenklad historieskrivning som helt vilseleder. Fört det första så tog det mindre än 100 år från svälten på 1860-talet i norra Sverige (Broman låtsas som om hela Sverige drabbades, men det är alltså inte sant) till välfärdssamhällets framväxt på 1950-talet. Det som hände var mycket mer än frihandel.

Att Sverige lätt kunde exportera sina trävaror, sin malm och sitt stål hade naturligtvis sin betydelse, men sannolikt hade demokratins genombrott, socialdemokraternas långa oavbrutna maktinnehav och att Sverige inte var med i krigen större betydelse. Den tekniska utvecklingen gjorde sannolikt också sitt. Nya tekniker för att tillverka stål och papper utvecklades. En teknisk utveckling som gynnade företag som använde den järnmalm som är vanligast i Sverige och som gjorde det möjligt att tillverka papper och pappersmassa med gran och tall som råvara. Teknisk utveckling med järnvägar och ångmaskiner, senare bensin och dieselmotorer gjorde också att transporter underlättades varvid svält lätta kunde avhjälpas. Missväxtår har också blivit lättare att undvika genom bevattning och vattendistributionssystem. Det är sannolikt detta som gjort att det sen dess aldrig varit nån mer svältperiod i Sverige eller Europa. Men det som kanske hade störst betydelse för just Sverige var det ekonomiska och tekniska försprång landet fick genom att inte vara med i de två världskrigen. Det tog andra länder nästan 50 år att komma ikapp.

Frihandel hade sannolikt en mycket liten betydelse för välfärdssamhällets framväxt och Joakim Broman använder sig av falsk historieskrivning. Förenklad. En slags fake news. Han sprider helt enkelt vilseledande felaktigheter.

Sen är det naturligtvis så att Sverige också tidigare haft perioder utan svält. Slutet av 1700-talet var en sån period. Även då levde Sverige på export, där det viktigaste var export av te, sill, tran (sillolja), trävaror och järn. Frihandel var det i viss mån, smuggling för att undvika tullar var det också.

Svälten på 1860-talet har heller inget med brist på frihandel att göra vilket en kan förledas att tro när en läser Joakim Broman. Missväxten 1867 och 1868 som ledde till svält berodde på en extremt kall sommar eller rättare sagt det blev ingen sommar i Norrland år 1867. Orsakerna till den uteblivna sommaren 1867 är oklara men den följdes av ett extrem torrt 1868 som också ledde till en viss missväxt i södra Sverige.

Anledningen till att det blev svält i Norrland 1867 som en följd av den uteblivna sommaren var att det inte fanns någon järnväg så långt norrut och att fartyg inte kunde ta sig igenom isen på Bottenviken och Bottenhavet. Det var därför svårt att transportera nödhjälp norrut. Dessutom vill myndigheterna inte hjälpa folk som inte arbetade vilket ledde till ökad svält. Inget av detta har nånting med frihandel eller brist på frihandel att göra. Sanningen är att Sverige hade tillräckligt med spannmål för att kunna hjälpa de svältande i Norrland och hade dessutom en omfattande spannmålsexport. Broman beskriver ett händelseförlopp som inte har med verkligheten att göra. Han hittar bara på. Frihandel eller inte frihandel hade noll och ingen betydelse för svälten i Norrland 1867 och 1868.

Också när han påstår att fattigdomen försvann genom avregleringar och frihet från skatter. Det är ju så dumt så det finns inte. Skatterna på 1800-talet var minimala och i praktiken utan betydelse för de flesta. Fattigdom och svält i Sverige försvann inte heller förrän i slutet av 1940-talet. Det fanns tiggare och svältande fortfarande på 1930-talet. Folk som inte hade tillräckligt att äta. Undermåliga bostadsförhållanden fanns kvar till 1980-talet och omfattande bostadsbrist till 1970-talet. Inget av dessa problem löstes med hjälp av frihandel, avregleringar och borttagna skatter i slutet av 1800-talet som Broman påstår. Istället löstes det med statliga insatser, höjda skatter, inkomstutjämning, demokrati och teknisk utveckling under andra halvan av 1900-talet.

Bromans vilseledande artikel är i grunden totalt felaktig och det vet han nog. Därför kan vi nog säga att han faktiskt ljuger. Vilket som vi ju vet är mycket vanligt på GP:s ledarsida. De sprider falsk information. Falsk historia. Falska nyheter. Fake news. Lögner. Felaktigheter.

Advertisements