Att Wien inte har nån bostadskö har inte med bostadspolitik att göra

En rapport om Wien och dess bostadspolitik har getts ut. Lisa Pelling från Arena är författare. Rapporten som heter Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik är ofullständig. Den tar nämligen inte upp den huvudsakliga anledningen till att Wien har tillräckligt med bostäder och varför det i huvudsak byggs hyresrätter. Nämligen att det inte finns nån egentlig efterfrågan på bostäder i Wien. Wien har nämligen haft en minskande befolkning i 100 år. De senaste åren har dock befolkningen börjat öka igen. Alla uppgifter i rapporten är troligen helt korrekta och de visar på en bra bostadspolitik, men det förändrar inte grundfakta. Lisa Pelling utelämnar den viktigaste informationen om Wien.

Det finns inte och har i modern tid aldrig funnits en snabbt växande befolkning i Wien. De senaste åren har dock Wien haft ett ganska omfattande bostadsbyggande efter att byggandet i stort varit obefintligt sen 1950-talet. Det har också inneburit att i princip inget har rivits. Staden består därför till övervägande delen av hus byggda i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det ideologiska byggandet som infördes i svenska städer med modernismen och funktionalismen lyser därför också i stort sett med sin frånvaro.

För att få bostäder byggda i en stad där egentlig efterfrågan saknas eller är mycket låg krävs det offentligt finansierat byggande med subventioner. Det krävs naturligtvis också i städer som växer så snabbt som Stockholm och Göteborg för att folk med små ekonomiska resurser ska kunna få bostäder. Så ur den synpunkten är bostadspolitiken i Wien kanske nåt att titta på och ungefär den bostadspolitiken hade vi också i Sverige tidigare i form av miljonprogrammet vilken faktiskt var ännu bättre. Som modell för snabbt växande städer som Stockholm är det sannolikt inget att titta på då grundförutsättningarna är en stad som haft minskande befolkning i 100 år. Vilket Lisa Pelling helt utelämnar. Det gör hennes rapport något vilseledande även om jag tycker att bostadspolitiken i Wien är vettig. Istället borde vi i Sverige titta på miljonprogrammet. Det genomfördes framgångsrikt i städer som växte mycket snabbt och löste 100 år gamla problem med bostadsbrist.

Stockholms läns folkmängd

Stockholms läns folkmängd från 1700-talet till år 2025. Röd kurva avser enbart Stockholms stad/Stockholms kommun. Diagrammet gjort av Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0

Läs mer:

PS. Det finns förresten ingen bostadsbrist i schweiziska städer heller. Där är det en kombination av marknadslösningar, finurliga regler och socialt byggande som löst problemet. Även i Finland är bostadsproblematiken mindre än i Sverige. Där finns det socialt byggande för speciella grupper i samhället kombinerat med marknadsstyrt byggande.

Advertisements