Enfald istället för mångfald i skogen

Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen leder det moderna svenska skogsbruket till problem trots att 70% av Sverige är täckt av skog. Sverige har mer skog än nånsin men det hjälper inte enligt  Naturskyddsföreningen. De menar att den biologiska mångfalden i skogen befinner sig i en kris dpå grund av att unga skogsplanteringar med gran och tall är helt dominerande. Den här omvandlingen av landskapet är förödande för den biologiska mångfalden eftersom enformiga gran- och tallskogar inte kan ersätta de ekosystem och livsmiljöer som finns i äldre, variationsrika naturskogar. Dagens skogsbruk gör dessutom att de här miljöerna går förlorade vid varje enskild avverkning av en naturskog, där de naturliga skogsekosystem avvecklas till förmån för just odlingar av gran och tall.

Problemet med deras påstående är att några naturskogar i princip inte finns i Sverige. I stort sett all skog är ett resultat av människan aktiviteter under 500-600 år. Däremot kan det vara så att skogar med höga naturvärden (skapade av människan) avverkas på etts ätt som leder till minskad biologisk mångfald. Detta även om minskad ekologiska mångfalden främst beror på ökad skogsareal (fördubblad sen 1920-talet) och minskade mängd betesmark och annan jordbruksmark. Betad skog har också i stort sett försvunnit, med undantag av i renbetesområdena. En betad skog har ofta höga naturvärden, men det är inte en naturlig skog, ingen naturskog.

Rapporten från Naturskyddsföreningen visar att taket är nått för hur mycket skog som kan avverkas. Skogsbruket framhåller ofta skogsbruket som hållbart eftersom skogen växer mer än vad som i dag avverkas. Detta påstående är dock vilseledande. Faktum är att på den areal som finns tillgänglig för skogsbruk, det vill säga utanför områden som är skyddade eller avsatta av naturvårdsskäl, så avverkas idag i princip hela tillväxten.Taket för vad som kan avverkas i dag är alltså nått.

Rapporten visar tydligt på de omfattande landskapsomvandlingar som skogsbruket har inneburit, till stor del som en följd av kalhyggen och skogsplanteringar. Skogslandskapet är i dag kraftigt fragmenterat, en bidragande orsak till detta är det finmaskiga nät av 210 000 km skogsbilvägar som breder ut sig i landskapet. Årligen bryts dessutom ytterligare 1 700 km nya skogsbilvägar.

Bristen på naturliga skogsekosystem och fragmenteringen av skogslandskapet går enligt rapporten ut över de arter som är beroende av de här miljöerna för att överleva.Som ett resultat av det minskar den biologiska mångfalden i skogen. Över 1 800 skogslevande arter är upptagna på den nationella rödlistan över vars framtid är osäker. Av dessa är drygt 900 arter hotade, enligt rapporten främst på grund av skogsbrukets åtgärder. När det gäller hotade arter så utgår Naturskyddsföreningen i sin rapport från habitatdirektivet. Tyvärr tycks detta direktiv leda till många märkliga slutsatser. Djur som inte på något sätt är utrotningshotade uppges ha dålig eller otillfredsställande status (exempelvis gråsäl, vikare och knubbsäl) och sådan som uppenbarligen har dålig status uppges ha bra status (exempelvis varg). Så uppgifterna om hotade arter bör tas med en nypa salt.

Det absolut största hotet mot den biologiska mångfalden är enligt rapporten förlust av arters livsmiljöer. Den största förlusten av livsmiljöer i Sverige handlar dock om försvunna jordbruksmarker, till stor del försvunna betesmarker (gräsmarker) på grund av färre betesdjur och skogsplantering av främst gran och tall på marken. Det tas inte upp i rapporten från naturskyddsföreningen överhuvudtaget.

Läs också

Föreningen Skydda skogen lever i en fantasivärld

Advertisements