Klimatforskaren Jörgen Larsson vill döda naturen och livet, eller?

Jörgen Larsson är klimatforskaren på Chalmers som kritiserar folk för att göra en tankevurpa när de är nöjda med att flygets koldioxidutsläpp inte ökar. Han dömer ut folk som dumma i huvet. Men själv gör han sig skyldig till en än större tankevurpa i samma andetag.

Han vill nämligen att koldioxidutsläppen helt ska upphöra. Vara noll. ”Men koldioxidutsläppen behöver komma ner till noll om uppvärmningen ska upphöra, betonar Jörgen Larsson”. Det är naturligtvis en omöjlighet. Växterna kräver koldioxid för att leva och alla djur andas ut koldioxid när de lever. Naturligtvis menar han inte så utan att koldioxidutsläppen från flyget måste ner till noll. Att de måste ner är självklart. Om de måste ner till noll, utsläppen från flygen alltså, vet jag inte.

Larsson kanske inte borde vara så snabb att döma ut folk som dumma i huvet när han samtidigt inte kan uttrycka sig klart. Hans attityd är arrogant, otrevlig och översittaraktig. Ingen vill lyssna på en klimatforskare med en så negativ inställning till sina medmänniskor. Han säger också att klimatpåverkan från den svenska befolkningens flygande nu är ungefär lika stor som från personbilstrafiken. Det är svårt att kontrollera hans påstående. Men det verkar vara helt korrekt.

93 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser kommer från vägtrafiken medan inrikes flyg och sjöfart utgör 3 respektive 2 procent av sektorns utsläpp. I detta är utrikes resor och transporter inte inräknade utan bara inrikes. Bland vägtransporterna står personbilar för den största delen av utsläppen av växthusgaser, 67 procent, följt av tunga och lätta lastbilar som utgör 21 respektive 10 procent (2017).

Transporttjänster utgör 33% av hushållens totala klimatpåverkan. Andelen har inte ökat under senare år.

De uppskattade totala utsläppen från svenska invånares internationella flygresor år 2017 var cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan jämföras med utsläppen från inrikes transporter på nästan 16 miljoner ton. Av det utgör vägtransprorter 93 % vilket ger ungefär 15 miljoner ton. Av det är 67% från personbilar vilket ger 10 miljoner ton. I snitt är medelsvenskens utsläpp från internationellt flyg cirka 1,1 ton koldioxidekvivalenter per person och år (inkl. höghöjdseffekten), vilket är fem gånger mer än det globala genomsnittet. Mina beräkningar är från Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018 medan Jörgen Larsson uttalar sig utifrån den rapport som han och Anneli Kamb gjort på Chalmers som heter Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017.

Advertisements