Bilåkandet måste minska

För att minska utsläppen i Sverige och världen är den viktigaste åtgärden att minska biltrafiken. I många länder, kanske de flesta, står biltrafiken för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Men även förbränning av fossila bränslen i värme- och elverk, tillverkning av cement och stål tår för väldigt stora utsläpp.

I Sverige är det ett absolut måste att minska biltrafiken. Huvuddelen av den svenska biltrafiken finns i storstadsområdena. Det är då viktigast att minska denna biltrafik En kraftig höjning av bensinpriset kan sannolikt åstadkomma detta. Men det drabbar landsortsbefolkningen i Sverige mycket hårdare än stadsbefolkningen. Det är inte landsbygdsbefolkningens bilresor som är det stora problemet. En bättre åtgärd vore därför att ta bort reseavdragen för bilåkning. Det drabbar i stort sett bara bilåkare i storstäderna. Mer långsiktiga åtgärder är en kraftig utbyggnad av den spårbundna och elektriska kollektivtrafiken. Sådana satsningar som Västlänken är helt enkelt nödvändiga. Att höja trängselavgifterna är också en rimlig åtgärd.

När det gäller godstransporter så är lastbilstransporter ett stort problem när det gäller utsläpp av växthusgaser. En avgift för alla utländska lastbilar som kör på svenska vägar är en sak som bör införas. Det är kanske framförallt dessa lastbilar som orsakar ökade godstransporter med lastbil genom lönedumpning och liknande. Avgiften tas ut i förväg eller vid gränsen. Kanske behövs det avgifter även för transporter med svenskregistrerade lastbilar. Godstransporter måste styras över till järnväg och fartyg.

Advertisements