Håkan Boström skriver bra om Folkhälsomyndighetens sexlivsunderökning

Jag har i två inlägg kommenterat Folkhälsomyndighetens undersökning om svenskars sexliv. Jag menar att undersökningen är ovetenskaplig och att resultaten från undersökningen inte kan generaliseras till att gälla den svenska befolkningen som helhet. Håkan Boström på GP delar min uppfattning:

En stor svaghet med studien är också det enorma bortfallet. Endast 30,5 procent av de som anmodats svara har skickat in svar. Bland män är siffran så låg som en fjärdedel. Respondenter födda i Afrika, Asien och Sydamerika hade en svarsfrekvens på drygt 12 procent. Få statistiker skulle ta en sådan studie på allvar. Visst kan man vikta bortfall för objektiva faktorer som kön, ålder och utbildning. Men det ändrar inte på det faktum att de som svarar på en sådan här studie med största sannolikhet skiljer sig markant från den övriga befolkningen i sina erfarenheter och inställning till det sexuella. Definitionerna som används är i rapporten är dessutom inte sällan mångtydiga. Bakom de exakta siffrorna är det uppenbart att precisionen i själva verket är obetydlig.

Men Boström och jag har ändå delvis olika uppfattning. Han tycks se det som ett problem att staten genomför den här typen av undersökning. Det gör inte jag. Jag anser att det är rimligt att staten undersöker saken och jag ser inte alls den fara som Håkan Boströms anser finns. Det grundar sig sannolikt i en fundamentalt olika uppfattning om politik och om hur samhället bör styras.

Jag anser att demokrati ska genomsyra allt. Vi väljer politiska företrädare i demokratisk val. Det är de som ytterst företräder staten som alltså är en demokratisk folkvald institution. Håkan Boström vill begränsa demokratin och bara låta den gäller ytterst begränsade områden av livet. Istället vill han att ”marknaden” och ”individen” ska styra det mesta, dvs storföretagen samt de mäktiga och rika  individerna.

Däremot är vi överens om staten faktiskt inte ska lägga sig i exakt hur eller detaljerna kring hur människor vill leva sitt liv. Jag anser inte att Folkhälsomyndighetens undersökning innebär att staten gör det.

Advertisements