Miljöförbättringarna som miljörörelsen är emot

Om fartyg byggs om från drift med fartygsdiesel till drift med LNG (flytande naturgas) minskar utsläppen av kväxeoxider, svaveldioxid och partiklar med 99%. Det är ämnen som orsakar försurning, övergödning och ohälsosam luft. Miljörörelsen vill ha kvar dessa utsläpp då de är emot en övergång till LNG-drift. Kväveoxider bidrar också till växthuseffekten.

Med LNG som bränsle minskar också utsläppen av växthusgasen koldioxid med uppemot 55%. Det handlar alltså om en rejäl minskning av växthusgasutsläppen. Miljörörelsen är emot det. De vill ha utsläppen kvar för de är emot en satsning på nya fartyg med nya motorer som går på LNG. De är emot all användning av LNG trots att det innebär kraftigt förbättrad miljö och kraftigt minskade utsläpp av miljö- och klimatfarliga utsläpp.

Fure West, tankfartyg med LNG-drift

Fure West, tankfartyg med LNG-drift

Idag finns inga alternativ till förbränningsmotorer för större fartyg och förutsättningar för att få fram sådana motorer tycks också i stort sett saknas. Så nåt alternativ till smutsiga fartygsdieslar och mycket renare LNG-motorer finns inte. MIljörörelsen har en inskränkt syn på LNG-drift som dessutom är kontraproduktiv när det gäller miljön.

Det är inte bara när det gäller sjöfarten som miljörörelsen motsätter sig förbättringar som faktisk innebär en bättre miljö. Det gäller också i hög grad när det gäller fisket där miljörörelsen i stort sett har en gammaldags och omoderna syn på problemen och vad som kan göras.

Advertisements