Hur stor är invandrares överrepresentation när det gäller brottslighet?

Att invandrare är överrepresenterade jämfört med inrikes födda när det gäller misstankar för brott är som jag skrivit tidigare välkänt. Överrepresentationen (överrisken) är dock inte speciellt stor. Överrisken för en person som är född i annat land är 2,5, för en som är född i Sverige med två utrikes födda föräldrar 2,0 och för en person född i Sverige med en förälder född i annat land är den 1,4. Justeras för kön, ålder, utbildning och förvärvsinkomst blir överrepresentationen lägre, 2,1, 1,5 respektive 1,3. Detta enligt en Brå-rapport från 2005 som handlar om åren 1997-2001. Några beräkningar av justerade överrisker med hänsyn taget till klass (även om utbildning och inkomst delvis täcker detta) och bostadsområde finns inte.

Sen den av Brå undersökta perioden har den utrikesfödda andelen av befolkningen (inklusive barn med minst en utrikes född förälder) ökat från 26% av befolkningen till 33%. Andelen invandrare (dvs utrikes födda är betydligt lägre, 13% respektive 20%). Enligt siffror som tagits fram av den obskyra och reaktionära sajten Det goda samhället rapport-om-invandring-och-brottslighet vilket är en naturlig följd av att deras andel av befolkningen ökat. Överrepresentationen har ökat för personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar och personer med en förälder född utomlands.

Överrisk 1997-2001, ojusterade siffror vad det gäller kön, ålder, utbildning och inkomst

 • Utrikes födda, 2,5
 • Inrikes född med två utrikes födda föräldrar, 2,0
 • Inrikes född med en inrikes född förälder, 1,4

Överrisker 2013-2017, ojusterade siffror vad det gäller kön, ålder, utbildning och inkomst

 • Utrikes födda, 1,9
 • Inrikes född med två utrikes födda föräldrar, 3,1
 • Inrikes född med en inrikes född förälder, 1,9

Risen för att utrikes födda ska misstänkas för brott har alltså minskat. Det betyder att de vuxna som kommit i samband med flyktingkrisen och kriget i Syrien har en lägre risk för att bli misstänkta för brott än de invandrare som kom för 20 år sen (som flyktingar från krig i Somalia, Irak och Jugoslavien och från det sönderfallande Östeuropa). Barnen till de invandrare som kom för 20 år sen har dock en högre risk att bli misstänkta för brott än barnen till de invandrare som kom för 40 år sen (arbetskraftsinvandring och flyktingar från Latinamerika) hade. Justerat för kön, ålder, utbildning och inkomst är sannolikt skillnaden mellan ojusterade och justerade överrisker större idag än tidigare. Det innebär att den noterade ökningen i överrisk med ganska stor säkerhet är mycket mindre än vad siffrorna visar. Kanske i princip obefintlig även bland barnen till invandrare.

En bidragande anledning till utvecklingen (om det nu verkligen finns en ökning för barn till utrikes födda) är sannolikt kraftiga nedmontering som skett av den sociala välfärden i Sverige. Skolor har privatiserats och arbetslösheten permanentats på en hög nivå jämfört med tidigare. Boende och skolgång har blivit mer ojämlikt och segregerat. Den öppna rasismen i samhället har ökat liksom toleransen för rasism. Andelen svarta bland flyktingar och invandrare ökade på 1990-talet och rasism mot svarta är den vanligaste formen av rasism följt av rasism mot muslimer. Ökad rasism är därför också en sannolikt orsak till överrisken för inrikes födda personer med utrikes födda föräldrar. Se boken Likhet inför lagen av Christian Diesen m.fl från 2005 fö mer information om detta. Både direkt rasism från poliser och indirekt rasism i forma av ökade svårigheter att få arbete. Vilket i sin tur ger fler som måste leva på socialbidrag osv

Sammantaget handlar det om en liten överrepresentation. Andra grupper har en större överrepresentation.

Utvalda grupper, överrisk (1997-2001)

 • 15-17-åringar / 41 år och äldre, 2,5
 • Män / Kvinnor, 3,5
 • Personer vars familj har haft socialbidrag / Personer vars familj inte har haft socialbidrag 2001,  6,1.
 • Personer med endast förgymnasial utbildning / Personer med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer, 5,7.
 • Personer med förvärvsinkomst på mindre än 1 basbelopp / Personer med förvärvsinkomst på 9 basbelopp eller mer, 5,3.

(Siffran anger hur många gånger vanligare det är att gruppen till vänster om snedstrecket är registrerad för brott jämfört med gruppen till höger om snedstrecket.)

Undersökningen från Brå redovisar också andelen av de brottsmisstänkta.

Andel av antalet brottsmisstänkta 1997-2001

 • Båda föräldrarna födda i Sverige, 58,9%
 • Ena föräldern född i Sverige, 10,4%
 • Båda föräldrarna födda i utlandet, 5,2%
 • Själv född i utlandet inklusive ej folkbokförda 25,6% (Norden 4,7%, Europa exkl. Norden och EU 5,4%)

Andel av antalet brottsmisstänkta 2013-2017

 • Båda föräldrarna födda i Sverige, 42%
 • En eller två föräldrar föräldrarna födda i utlandet, 21%
 • Själv född i utlandet inklusive ej folkbokförda 37%

Majoriteten av alla brott i den av Brå undersökta perioden (1997-2001) begicks alltså av personer födda i Sverige.

En överväldigande andel av alla personer i alla grupper var inte misstänkta för brott under den ab Brå undersökta perioden, 1997-2001.

 • Svenskfödda med båda föräldrarna födda i Sverige, 95%
 • Svenskfödda med ena föräldern född i Sverige, 93%
 • Svenskfödda med båda föräldrarna födda i utlandet, 90%
 • Födda i utlandet, 88%

Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i Sverige är små enligt undersökningen från Brå.

Läs också:

 

Advertisements