De största företagen i Göteborg

De största arbetsgivarna bland företagen i Göteborgsregionen är i huvudsak industriföretag och de flesta är privatägda. Bland de privatägda kontrolleras de flesta av Industrivärden/Handelsbanken och familjen Wallenberg. Tre företag är dock inte privatägda.

Helt dominerande är de två Volvo-företagen, kinesiska Geelys dotterbolag Volvo Cars och det av Industrivärden/Handelsbanken kontrollerade AB Volvo. Bland de 10 största arbetsgivarna finns också stiftelseägda Chalmers Tekniska Högskola, Wallenbergkontrollerade Ericsson och AstraZeneca, Skanska och Essity som kontrolleras av Industrivärden, statligt ägda Samhall och Postnord som ägs av svenska och danska staten ihop.

Största arbetsgivarna, antal anställda i Göteborgsområdet

  1. Volvo Cars, 16 475
  2. AB Volvo, 12 400 (varav Volvo Lastvagnar 4 375)
  3. Chalmers, 3 275
  4. SKF, 2 450
  5. Postnord, 2 375
  6. AstraZeneca, 2 125
  7. Samhall, 1 875
  8. Ericsson, 1 725
  9. Skanska, 1 625
  10. Essity, 1 425

De omsättningsmässigt största företagen är delvis helt andra. På denna lista är bara företag med huvudkontor i Göteborgsområdet medtagna.

Största företagen efter omsättning, omsättning 2017 MSEK

  1. AB Volvo, 336 291
  2. Volvo Cars, 214 166
  3. SKF, 77 938
  4. Stena, 55 388 (Stena, Stena Metall, Stena Sessan och Concordia)
  5. Carl Bennet AB, 49 784 (Lifco, Getinge, Elanders, Dragesholm och Symbrio)
  6. Bilia 25 509
  7. Cellmark, 24 435
  8. Ekman & Co, 16 003
  9. Capio, 15 425
  10. Mölnlycke Health Care, 10 710

Handelshus som i ett par hundra år varit centralt för Göteborgs företagsliv spelar uppenbart fortfarande en roll. På listan finns två handelshus, Cellmark och Ekman & Co. Dessutom är Elanders inom Carl Bennet-koncernen förutom en tryckerikoncern också ett handelshus. 3 företag har en koppling till bilindustrin och 4 till vård.

Samtliga företag är privatägda, Stena kontrolleras av familjen Olsson, SKF och Mölnlycke Health Care av Wallenberg, Capio ägs av Ramsay Health Care i Australien som kontrolleras av Paul Ramsay Foundation, Bilia kontrolleras av Mats Qviberg, Carl Bennet AB naturligt nog av Carl Bennet, Ekman & Co ägs av familjen Ekman och Cellmark av ledande befattningshavare i företaget samt familjen Hobohm/Hielte (Ernström-gruppen).

En lista på de största börsnoterade företagen med huvudkontor i Göteborg efter börsvärde ser också helt annorlunda ut.

Största företagen efter börsvärde, MSEK 2018-12-31

  1. AB Volvo, 300 059
  2. Latour, 78 764
  3. SKF, 74 025
  4. Balder, 51 624
  5. Castellum, 48 247
  6. Wallenstam, 29 947
  7. Getinge, 29 225
  8. Platzer, 8 959
  9. Bilia, 8 506
  10. Collector, 5 175

4 av företagen på listan över de största börsföretagen i Göteborg är fastighetsbolag. Balder som kontrolleras av Erik Selin, Castellum som ägs av ett antal riskkapitalbolag, internationella fonder, Rutger Arnhult och arvtagare till Laszlo Szombatfalvy, Wallenstam som ägs av familjen med samma namn och Platzer vars kontrollerande ägare är familjen Hobohm/Hielte. Latour kontrolleras av familjen Douglas. Erik Selin kontrollerar även bankföretaget Collector. Getinge ingår i Carl Bennet AB.

Advertisements