Brottsutvecklingen det senaste decenniet

Brå har precis publicerat en rapport om utveckling för vissa brott sen 2006 med fokus på de sista åren. Visa brott har minskat, andra har legat still, viss har minskat men ökat de allra sista åren, vissa har ökat något. Utvecklingen är lite olika när det gäller utsatthet för brott enligt NTU jämfört med utvecklingen för anmälda brott.

Syftet med den så kallade kortanalysen är att utifrån tillgängliga och lämpliga källor ge en aktuell och lättillgänglig bild av brottsutvecklingen i Sverige, samt att synliggöra eventuella förändringar i brottsligheten under 2000-talet. Den syftar således inte i första hand till att beskriva den faktiska omfattningen av olika brottstyper, utan huvudfokus är utvecklingen över tid. Kortanalysen är främst beskrivande, snarare än förklarande, och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

Vid de två senaste mätningarna i NTU (avseende åren 2016 och 2017) har andelen bostadsinbrott i flerfamiljshus ökat, medan andelen inbrott i småhus minskat. En liknande utveckling syns även i anmälningsstatistiken, med en ökning av inbrott i flerfamiljshus och en minskning i småhus. Under 2018 har dock antalet polisanmälningar minskat för båda bostadstyperna.

Såväl bilstölder som stöld ur fordon minskade markant under 00-talet, vilket framgår av såväl NTU som försäkrings- och anmälningsstatistik. Under 10-talet har det skett en utplaning och antalet bilstölder bedöms ha legat på en förhållandevis jämn nivå.

Antalet anmälda cykelstölder har legat på en mer eller mindre stabil nivå sedan 2015, med omkring 66 000 anmälningar per år. Även i NTU framgår att andelen cykelstölder varit förhållandevis oförändrad sedan 2015, med runt tio procent av de cykelägande hushållen som uppger att de drabbats.

Utvecklingen i såväl NTU som anmälningsstatistik visar på en successiv ökning av bedrägeribrott under 2000-talet. Bland de polisanmälda bedrägeribrotten märks en ökning av framförallt datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet, som stått för den största delen av ökningen. Utsattheten i NTU ser likartad ut för både kvinnor och män.

Enligt NTU har utsattheten för hot ökat sedan 2015, bland både män och kvinnor. Även resultat från andra självdeklarationsundersökningar tyder på en viss ökning de senaste åren. Antalet polisanmälda hot ökade mellan 2014 och 2016, men har sedan 2017 legat på en något lägre nivå.

Mellan 2012 och 2015 var utsattheten för 4 personrån relativ oförändrad, mellan 0,6 och 0,7 procent. Andelen som uppgett att de utsatts för personrån har dock legat på en högre nivå vid de två senaste mätningarna (avseende 2016 och 2017), då den skattade utsattheten uppgått till 1,1 respektive 1,3 procent. En viss ökning har även skett av antalet polisanmälda brott, men inte lika markant som förändringen i NTU.

Efter en svagt nedåtgående trend under åren 2006–2015 har andelen som i NTU uppgett att de utsatts för våld ökat. Enligt NTU var utsattheten för misshandel under 2017 på en nivå som liknar den första mätningen, 2006. Antalet personer som vårdats inom slutenvården för övergrepp av annan person har dock minskat successivt sedan 2011 vilket tyder på att grövre former av våld minskat. Dock med undantag för kniv eller skottskador, som istället ökat markant under 10-talet. Våldsbrottsligheten är dock fortfarande lägre än på 1990-talet.

Läs också:

Advertisements