Lokala och regionala klimatmål kan motverka en vettig global utveckling

Att öka utsläppen av koldioxid, den vanligaste och mest betydande växthusgasen, vid Preemraff i Lysekil genom att bygga ut raffinaderiet för att tillverka mer miljövänliga produkter leder till minskade utsläpp av koldioxid på global nivå. Utsläpp på global nivå är den enda vettiga måttstocken på om en åtgärd är bra ur klimatsynpunkt eller inte. Minskade globala utsläpp är nödvändiga. Att ha ett regionalt eller lokalt klimatmål med minskade koldioxidutsläpp som målsättning kan därför vara rent kontraproduktiv om det motverkar minskade koldioxidutsläpp på global nivå. Så är idag fallet med det regionala klimatmålet i Västra Götaland.

Att elda med LNG (flytande naturgas) är klimatmässigt och miljömässigt mycket bättre än att elda med tjockolja. Fartyg idag drivs idag i allmänhet med tjockolja (bunkerolja). Att istället driva dem med LNG minskar utsläppen av växthusgaser på det globala planet. Det är därför en bar åtgärd men lokala och regionala klimatmål riskerar att stoppa en sådan utveckling då utsläppen av växthusgaser lokalt där det byggs LNG-terminaler kan öka. En lokal klimatplan riskerar då att vara kontraproduktiv.

För att kunna bygga ut sol- och vindkraft så mycket som behövs så är det nödvändigt att bryta lämpliga metaller i nya gruvor. De metaller som behövs är idag inte i bruk i sådana mängder att de faktiskt kan återvinnas. Att lokala opinioner och lokala miljöplaner kan innebär ett stopp för nödvändig gruvbrytning, dvs gruvbrytning som kan medverka till minskade utsläpp av växthusgaser, är därför en klimatmässigt kontraproduktiv åtgärd. Där sådana metaller finns behöver de brytas.

Det viktiga på en global nivå är att ersätta fossila bränslen vid elproduktion och transporter. Sol- och vindenergi kan utan tvekan ta över den dominerande rollen när det gäller att producera el. Men det kommer att ta tid. Transporter bör flytta över på elektrisk järnväg och eldrivna lastbilar samt mindre fartyg och färjor med eldrift är en nödvändighet. Även detta kommer att ta tid. Förbättrad kollektivtrafik är också nödvändigt för att minska bilismen. Att flytta transporter från vägar till vatten är också en bra åtgärd som minskar utsläppen även om fartyg fortfarande drivs med fossila bränslen.

Nationella, regionala och lokal regelverk kan också hindra utbyggnad av solenergi och vindenergi. Det är förbjudet för privatpersoner att bygga ut solenergi så att de producerar mer än vad de förbrukar. Detta förhindrar en snabbt ökning av solelsproduktionen i Sverige och enda syftet med regeln är att skydda och gynna de stor elbolagen Vattenfall, Fortum (inklusive Uniper/Sydkraft), Ellevio och Eon. En sådan nationell regel är direkt kontraproduktiv och innebär att minskningen av koldioxidutsläppen inte går så fort som möjligt. Säkerligen finns liknande regler i många andra länder. I vissa länder som exempelvis USA finns det inte ens möjlighet för privatpersoner att sätta solceller på sitt hus.

Advertisements