Miljöpartiet vill bevara miljöfarlig sjöfart

Idag använder sjöfarten bunkerolja som bränsle. Det medför stora utsläpp av miljöförstörande ämnen som svaveldioxid, partiklar och kväveoxider. Det leder till dålig luft som är farlig för människor och till försurning och övergödning. Dessutom innebär det mycket stora utsläpp av växthusgaser.

Idag finns inget alternativ till fossila bränslen för sjöfarten. Batterier och elmotorer duger inte till de fartyg som finns. De har inte tillräcklig kapacitet. Den enda möjligheten för att göra sjöfarten miljö- och klimatvänligare är att byta till ett bättre fossilt bränsle, naturgas (fossilgas) i form av LNG. Sådana fartyg gör det också möjligt att använda biogas när det finns tillgängligt. Idag används inte ens tor del av naturgasen utan eldas bara upp på oljefälten i Mellanöstern utan att vara ill nytta. Att istället använda denna gas till fartygsbränsle skulle i det läget minska utsläppen av växthusgaser då mindre bunkerolja skulle användas. Men även utan att ta hänsyn till att naturgas idag i stor utsträckning inte används så skulle naturgas som bränsle innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Att driva fartyg med naturgas i form av LNG ger minskningar av växthusgasutsläppen i jämförelse med att driva dem med bunkerolja. Dessutom innebär det ett slut på utsläppen av kväveoxider (växthusgas som dessutom bidrar till övergödning), utsläppen av försurande svaveldioxid och utsläppen av giftiga partiklar.

Men Miljöpartiet motsätter sig en sådan utveckling mot en bättre värld. De vill inte ha LNG utan i praktiken förordar de en fortsatt användning av miljö- och klimatfarlig bunkerolja. De vill fatta fel beslut. De vill i praktiken inte minska utsläppen, vill i praktiken inte förbättra miljön och inte minska utsläppen av växthusgaser.

 

Advertisements