Ta tillbaka jämlikheten!

Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan den situationen återskapas. För det behövs bl.a. en ny skattepolitik som omfördelar resurser så att jämlikheten ökar.

LO har som ett resultat av sin jämlikhetsutredning lagt förslag höjer statens intäkter, medan andra kostar pengar. Reformerna kräver dels omprioriteringar, dels en höjd skattekvot. Sverige har också mycket starka offentliga finanser så detta innebär inga som helst problem. Fattiga ska inte längre betala för att de rika ska bli ännu rikare. Därför har LO bland annat föreslagit:

– En ny skattepolitik. Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, såsom räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar. Under de senaste decennierna har flera skatter på kapital och kapitalinkomster slopats eller sänkts kraftigt. Skatteundantagen som gynnar höginkomsttagare måste tas bort.

– Jämlik skola. Föräldrarnas bakgrund har störst betydelse för hur bra en elev lyckas i skolan. För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet föreslår LO bland annat att skolvalet görs mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter socioekonomi.

– Bra bostäder till alla. 240 kommuner har bostadsbrist. Men byggtakten är låg, och det som byggs blir dyrt. LO föreslår därför att staten tar ett ökat ansvar för finansieringen, då kan byggtakten öka. I dag är byggkostnaderna höga och konkurrensen låg. De föreslår också att ett statligt byggbolag inrättas, som kan öka konkurrensen och sänka kostnaderna. LO vill dessutom öka byggandet av hyresrätter i ägartunga områden. Boendesegregation cementerar ojämlikhet.

LO:s förslag för skolan räcker förstås inte på långa vägar. Det behövs ett stopp för privata skolor och ett återtagande av skolan till offentligt ägande och kontroll. Förslagen om bostadsmarknaden är bra och ett steg i rätt riktning, men mer kan sannolikt göras. Att skattepolitiken görs om med höjda skatter på kapitalinkomster och förmögenheter samtidigt som skatten på arbete sänks är en självklarhet.

Advertisements