Podd- och bokförfattare utan min vetskap

Några personer har utan min vetskap och utan att prata med mig använt artiklar på min blogg för sin populära podd, Svenska Mordhistorier. En av dem är Sebastian Krantz och han har rakt av läst upp minst en artikel jag skrivit som om det var hans egen. Utan att nämna mig med ett enda ord. Dessutom är delar av andra poddavsnitt också texter som jag skrivit. Det bolag som driver podden heter Zebulon Media.

Intrånget är att anse som mycket omfattande då poddens avsnitt kan ha uppemot 200 miljoner lyssningar. Dessutom är det ett brott som kan ge stora böter och fängelsestraff. Maxstraffet för upphovsrättsintrång av den dimension det här handlar om är fängelse. Jag har rätt till ersättning för det hela. Både ersättning i förhållande till hur mycket de tjänat, ideellt skadestånd med mera. Podden görs av Sebastian Krantz, en ung musikproducent, radioproducent och programledare.

Dessutom måste podden uppge mig som medförfattare i samband med all de avsnitt där de använt mina texter. Om de inte gör det får avsnitten plockas bort från nätet. Jag ska ha också ha del i intäkterna från podden i framtiden såväl för den tid som mina texter varit utlagd på podden.

Nu har det också kommit en bok med poddavsnitten. En journalist vid namn Cyril Hellman har medverkat som författare till boken. Han är mycket erfaren och har skrivit i samtliga större dagstidningar och många av Sveriges ledande tidskrifter och magasin. Inte heller i boken står det att jag skrivit en del av materialet. Ett helt kapitel om Högdalenrånet och vidhängande polismord är skrivet av mig liksom delar han är välutbildad och en erfaren journalist som skrivit artiklar i alla större svenska dagstidningar. Svenska Mordhistorier som getts ut av Pagina förlag, numera uppköpt av bokförlaget Bookmarks. Även från dessa förlag har jag rätt till ersättning av olika slag samt rätt att bli omnämnd som medförfattare och författare. Om detta inte görs måste boken dras in och alla exemplar förstöras.

Den artikel som i sin helhet plagierats på podden och i boken är Högdalenrånet och mordet på en polis. Andra inlägg från min blogg där delar använts i olika poddavsnitt och i boken omfattar Rånet i Kisa och Malexandermorden, samt troligen också vissa artiklar om John Ausonius och Peter Mangs.

Till slut vill jag också säga att de som skriver om brott flitigt citerar varandra. Artiklar är i många fall mycket lika, för när ett brott ska beskrivas så blir det gärna lika. Det betyder att en hel del artiklar om brott inte har verkshöjd, dvs det finns ingen upphovsrätt. Att klippa och klistra från såna artiklar är därmed inte ett problem och i allmänhet inget upphovsrättsbrott. Sådant görs flitigt men då oftast med en länk eller hänvisning till ursprungsartikeln Att slarva med detta och med citat är dock lätt och det händer säkerligen för alla någon gång. Detta gäller dock inte undersökande och mer omfattande artiklar som min om Högdalenrånet (jag har själv tydligt markerat de citat jag använt i artikeln). Det är ett solklart brott om upphovsrätten som både Krantz och förlaget Bookmarks VD Claes Ericson erkänt.

Själv har jag blivit anklagad för att ha stulit material från en annan journalist. Problemet i det aktuella fallet är dock att den aktuella artikeln fanns bakom en betalvägg och jag hade alltså inte läst artikeln trots att jag länkade till den i mitt inlägg. Sannolikt orsakades likheterna av att någon på flashback (en viktig källa för alla som skriver om brott och kriminalitet) citerat ur den aktuella tidningsartikeln och sedan har jag använt kommentarer från flashback samt ett pressmeddelande från polisen (som den andra journalisten också använt som bas för sin text) som grund för min text.

Jag har sett klockrena citat av mig i artiklar av stora kriminaljournalister som skriver i GP och i artiklar från TT utan att de angett källan till citatet eller ens att det varit ett citat. Även uppgifter jag grävt fram har jag sett användas utan någon hänvisning till mig. Att agera så är inte okej, men alla gör vi misstag.

Att använda ett helt kapitel i en bok eller podd är dock inget misstag. Det är ett brott. Ett brott som självklart kan förlåtas men där jag också har rätt till ersättning för upphovsrättsintrång. Men det hela är lätt för Sebastian Krantz och förlaget Bookmark att lösa. Det är bara att ange mig som författare och medförfattare, ge mig del i poddens inkomster både retroaktivt och i framtiden såväl som del av försäljningsinkomsterna för boken. I nästa upplaga av boken måste också mitt namn stå på framsidan som medförfattare och på det kapitalet som jag skrivit. Förlaget får helt enkelt också skriva ett avtal med mig som upphovsrättsinnehavare så att jag får del av inkomsterna. De får naturligtvis också betala retroaktivt samt ett skadestånd. Även poddinnehavarna såsom Sebastian Krantz måste betala skadestånd. Med tanke på att Krantz såväl som förlagschefen erkänt upphovsrättsintrång så bör det väl sannolikt inte vara så svårt att komma överens om en lösning.

Upphovsrättslagen

Paragraf 54 i Upphovsrättslagen anger vilken typ av ersättning som är aktuell:

54 §   Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
3. skada på verkets anseende,
4. ideell skada, och
5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder 12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Lag (2009:109).

55 §   På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom som ett intrång eller en överträdelse som avses i 53 § gäller ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget eller överträdelsen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det olagliga förfarandet bestått i utförande av byggnadsverk.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 53 a § eller enligt brottsbalken.
Lag (2009:109).

Advertisements