Unga i Göteborg dricker allt mindre alkohol

Alkoholkonsumtionen bland unga i Göteborg har i huvudsak fortsatt minska sen den förra undersökningen 2016. Andelen som provat narkotika är fortsatt lågt, har inte ökat och det går inte att påstå utifrån undersökningen att tramadolbruk blivit vanligare så som GP gör. Våra ungdomar blir helt enkelt allt skötsammare och ordentligare. Noterbart är också att ju större andel invandrare ett område har ju lägre är andelen elever som provat och använt droger och alkohol.

Göteborgs Stad har för sjätte gången kartlagt drogvanorna bland samtliga elever i årskurs 9 och år två på gymnasiet. Totalt har 4 061 elever i årskurs 9 och 4 976 elever i gymnasiets år 2 svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak.

Alkoholdrickandet har minskat sen den första undersökningen år 2004. I årets undersökning uppger 36 procent av niondeklassarna och 64 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att de någon gång druckit alkohol. Det kan jämföras med 70 respektive 88 procent år 2004. Sen 2016 har dock nedgången i alkoholbruket avstannat, framförallt bland pojkar i årskurs 9. Bland gymnasielever har minskningen inte avstannat utan fortsatt minska i samma takt som tidigare.

Berusningsdrickandet fortsätter också att minska och eleverna debuterar allt senare med alkohol, vilket gör att de negativa konsekvenserna av alkoholen minskar. Allt färre elever uppger att de hamnat i bråk, råkat ut för olyckor eller haft oönskat sex.

Att allt fler unga väljer bort alkohol beror enligt rapporten sannolikt på en kombination av flera faktorer såsom hälsotrender, att ungdomar umgås mer på arenor utan alkohol (t ex sociala medier och datorspel) och social påverkan. Ju fler som inte dricker, desto mindre blir förväntan på att en person ”måste” dricka. Göteborgs Stad har också länge arbetat aktivt mot droger med utbildningsinsatser och information till personal och föräldrar.

-Föräldrarna är oerhört viktiga och de har blivit allt mer restriktiva. Vårt budskap att man inte ska köpa ut eller servera alkohol hemma har verkligen satt sig, säger rapportförfattaren Ulla Kungur från Social resursförvaltning.

En av de viktigaste anledningarna till den minskade alkoholförbrukningen bland ungdomar nämner Kungur dock inte. Den ökande andelen ungdomar som kommer från familjer med muslimska traditioner. Det är sannolikt den viktigaste anledningen till minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar. Det återspeglas också i det faktum att alkoholkonsumtionen är lägst i östra Göteborg och Angered. Högst är den i stadsdelar med låg andel invånare från muslimsk bakgrund. Även när det gäller att föräldrar bjuder på alkohol spelar det ökande antalet familjer med muslimsk bakgrund sannolikt en stor roll. Ingår inte alkohol i kulturen bjuder föräldrar inte på alkohol och ungdomar börjar inte heller dricka.

Andelen elever som någon gång använt narkotika är ungefär som förra undersökningen: 7 procent i årskurs 9 och 21 procent i gymnasiets år 2. Cannabis är fortfarande den klart dominerande drogen. Liksom tidigare är det i de centrala stadsdelarna som eleverna har den största cannabiserfarenheten. Bruket av narkotika har legat på i stort sett samma nivå så länge undersökningarna genomförts. Drogbruket är markant lägre i områden med hög andel invandrare.

Den enda narkotika som elever provat i någon större utsträckning är cannabis. Det är så få personer som uppger att de provat andra typer av narkotika att dessa uppgifter inte kan användas som underlag för någon form av påståenden om ökningar och minskningar. Att påstå att tramadol blivit vanligare som GP gör är därför inte korrekt. Det kan vara så, men undersökningen kan inte användas som belägg för det. DN antyder för sin del att tunga droger är vanligt bland skolelever. Det är inget annat än dumheter. Tunga droger är mycket, mycket, ovanligt.

Undersökningen visar också att elevernas inställning till risken med att använda cannabis har förändrats. Över hälften av gymnasieeleverna anser nu att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger.

-Det är oroväckande, inte minst eftersom den cannabis som säljs idag har blivit allt starkare, vilket ökar risken för skador, särskilt för den som är ung, säger Ulla Kungur.

Ulla Kungur har för sin del fel om cannabis och ungdomarna rätt. Att prova cannabis några gånger skadar ingen. Lika lite som att prova alkohol några gånger skadar någon. Samtidigt ska det påpekas att de flesta ungdomar ser cannabis som något skadligt. Eleverna är helt enkelt bättre informerade idag än tidigare. En konskvens av internet. I GP framställs det som om det skulle vara omvänt. GP-journalisten Mia Pettersson vilseleder och ljuger om fakta.

Advertisements