Bra av Göran Värmby om naturgas som fartygsbränlse

Göran Värmby tar i en gästkrönika på GP:s ledarsida upp det befängda och miljöfientliga beslutet att stoppa anslutningen av LNG-terminalen i Skarvikshamnen i Göteborg till naturgasnätet i Västsverige. Han kritiserar regeringen och miljöpartiet för detta miljöfientliga beslut:

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin stoppar en redan godkänd anläggning i Göteborgs Energihamn från att ansluta sig till stamnätet för gas. Ett stamnät som distribuerar 20 procent biogas och 80 procent naturgas till företag, kommuner och fordon. Biogas är kemiskt sett detsamma som naturgas med skillnaden att den tillverkas från avfall och förnybara råvaror.

Det som är mest bekymmersamt i sammanhanget är bristen på kunskap om sjöfarten och vad den behöver göra. Sjöfarten är det mest energieffektiva transportsättet över haven mellan kontinenter, men behöver betydligt renare bränslen. Därför har FN:s maritima miljöorgan IMO beslutat att från och med nästa år måste samtliga fartyg i hela världen börja använda bränslen som innehåller max 0,5 procent svavel.

En åtgärd som antas kunna rädda 570 000 liv genom minskade hälsoskador, enligt IMO. Beslutet är även en anledning till Preems omdiskuterade investering på 15 miljarder kronor i Lysekil, som Lövin också verkar vilja stoppa.

Det miljömässigt bästa bränslet för sjöfarten i nuläget är naturgas. Nåt annat bättre alternativ finns idag inte tillgängligt. Det ger noll utsläpp av svavel och hälsofarliga partiklar och betydligt mindre utsläpp av kväveoxider (växthusgaser som också bidrar till övergödning) och koldioxid (växthusgas) jämfört med andra fossila bränslen som används inom sjöfarten.

Stoppet av terminalens anslutning till det västsvensk gasnätet innebär att det blir omöjligt att tanka LNG-drivna fartyg med gas från gasnätet (naturgas eller biogas). Istället måste terminalen nu fyllas på från tankbilar och tankfartyg vilket orsakar en massa växthusgasutsläpp i onödan. Dessutom innebär det att möjligheterna att leverera gas till en massa industrier och hushåll i Sverige inte blir möjligt om det blir ett fel på gasledningen längre söderut i Sverige. I det svenska gasnätet bestå gasen idag till 20% av biogas. Frö att få en kommersiellt gångbar möjlighet att leverera biogas idag så är också infrastrukturen för naturgas nödvändig. Utan naturgas ingen infrastruktur för gas och ingen tillgång till biogas.

PS. Både naturgas (också kallat fossilgas) och biogas består av metan. Göran Värmby är idag en företagsrådgivare i miljöfrågor. Han har tidigare varit miljöchef i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Greenpeace.

Läs mer:

 

 

Advertisements