Svar till Andreas Malm

 

Andreas Malm blir alltmer patetisk i sin kamp mot allt och alla som inte delar hans Œsikter. Nu Šr det inte bara FIB/k och Alhambra fšrlag det handlar om, utan ocksŒ Flamman och Ordfront Magasin och ett utškat antal namngivna personer i hans omgivning – sŠkert Šr de innerst inne alla ÓantisemiterÓ. Snart Šr det bara israellobbyn som han inte fšrsškt dra in i sin provokatoriska gyttjebrottning. Och lika bra Šr vŠl det, dŒ det knappast skulle fšrsvaga dess position. Jag begrŠnsar mig dŠrfšr till hans angrepp pŒ min person i DN den 9/11 och i Flamman den 14 och 21/12. Andra fŒr svara fšr sig.

 

Hela denna historia bšrjade – inte fšrvŒnande – med att Lisa Abramowicz frŒn Svensk Israelinformation sommaren 2004 skickade ett brev till Palestinagruppernas expedition i Sverige, dŠr hon varnade fšr Israel Shamir. NŒgot som tidningen Arbetaren, pŒ Malms utrikesavdelning, inte var sen att haka pŒ. Israel Shamir Šr nŠmligen farlig fšr sionisterna dŒ han argumenterar fšr en demokratisk stat i Israel/Palestina, dŠr alla medborgare har samma rŠttigheter, oavsett religišs eller etnisk tillhšrighet. Mitt ÓbrottÓ dŒ var att jag anser att Israel Shamir Šr en lŠsvŠrd fšrfattare, liksom mŒnga andra, utan att dŠrfšr sŠtta likhetstecken mellan Shamirs och mina egna Œsikter. Hittills har jag dock aldrig lyckats med konststycket att bli helt šverens med nŒgon fšrfattare, allra minst mig sjŠlv, dŒ jag fortlšpande utvecklar och fšrdjupar mina stŒndpunkter.

 

Nu anklagas jag fšr ett nytt ÓbrottÓ. Jag Šr fšrevigad pŒ ett foto (!) tillsammans med Shamir. Men det Šr inte riktigt lika allvarligt, enligt Malm, som att vara son till Shamir. Ironiskt nog, dŒ blodsbandet verkar vara viktigt fšr Malm liksom fšr judendomen, kritiserar han mig inte fšr att tidigare ha verkat politiskt i en exklusivt judisk organisation fšr ÓfredÓ i Israel/Palestina och som fšljdriktigt vŠrnar om Óden judiska statenÓ. Det Šr en rasistiskt orienterad politisk verksamhet som jag Šr allt annat Šn stolt šver och som jag nu tagit avstŒnd frŒn.

 

Min egen uppfattning i Israel/PalestinafrŒgan framgŒr i min artikel pŒ SVD BrŠnnpunkt sommaren 2003 ÓDemokrati eller folkmordÓ och pŒ DN Kultur sommaren 2004 ÓIsolera apartheidstaten IsraelÓ tillsammans med Per WŠstberg och Lennart Grosin. En artikel som vi sedan fšljde upp med ett upprop i DN som undertecknades av šver 200 personer, frŠmst kulturarbetare och forskare, utanfšr den sedvanliga vŠnstern. MŒnga artiklar jag skrivit Šr spridda pŒ webbsidor runt om i vŠrlden, bland annat den ansedda webbtidningen The Palestine Chronicle. NŒgra finns ocksŒ pŒ FIB/k:s webbsida under avdelningen studier/antiimperialism; Israel och sionismen, samt Med ÓantisemitismenÓ som politiskt vapen.

 

I senaste Ordfront Magasin nr 12/06 bemšter jag den av Israel betalde lobbyisten Eli Gšndšrs lŒnga exposŽ om sionismen, med inlŠgget ÓSionismen Šr judisk nationalsocialismÓ. Den judiska nationalsocialismen bygger pŒ fšrestŠllningen om ÓBlut und BodenÓ och att ÓjudarÓ Šr šverlŠgsna Óicke-judarÓ. Den har sina rštter i 1800-talets mitt och var en fšregŒngare till den tyska nationalsocialismen dŠr ÓarierÓ Šr herrefolket. I dag Šr Israel en fascistisk stat med ett apartheidsystem fšr sortering och vŠrdering av sina medborgare, dŠr endast judar Šr fullvŠrdiga. Hur vore det om Malm valde att demaskera denna rasistiska statskonstruktion, i stŠllet fšr att kasta skit pŒ dem som kritiserar densamma vars fortsatta existens underblŒser eller orsakar krigen i VŠstasien?

 

Mig veterligen har jag aldrig gett uttryck fšr nŒgon rasistiskt uppfattning eller kritiserat judar enbart fšr att de identifierar sig som judar. Jag hatar rasismen, inte minst i Israel. DŠremot har jag kritiserat den dubbelmoral som de flesta judiska fšrsamlingar, judiska organisationer och enskilda judar utanfšr Israel uppvisar genom att stšdja Óden judiska statenÓ och samtidigt verka fšr demokratiska fri- och rŠttigheter i de lŠnder de sjŠlva bor. Jag har varnat fšr att detta kommer att slŒ tillbaka mot dem sjŠlva, i takt med att Israels folkmordspolitik gentemot palestinierna fullbordas och de till synes Šndlšsa angreppskrigen mot omvŠrlden fortsŠtter. Denna kritik Šr bŒde legitim och nšdvŠndig, ty utan detta ekonomiska och politiska stšd skulle denna statsbildning inte kunna fortleva. Och vad hŠnder om USA:s stšd falnar?

 

Jag hŠvdar vidare att en sŒ kallade tvŒstatslšsning med bibehŒllen Ójudisk statÓ innebŠr att de fšrdrivna palestinierna inte fŒr komma tillbaka hem enligt gŠllande FN-beslut. Detta Šr en pervertering av folkrŠtten, dŒ det skulle legalisera etnisk rensning och markstšld. En lšsning som fšr švrigt saknar stšd i den delningsplan som FN fšreslog 1947 och i senare FN-beslut. Detta Šr ett av skŠlen till att jag fšresprŒkar en ny politisk plattform fšr palestinaršrelsen:

 

Stšd de fšrdrivna palestiniernas ofšrytterliga rŠtt att ŒtervŠnda hem och bojkotta apartheidstaten Israel.

 

Ett annat skŠl Šr att palestinaršrelsens nuvarande lŒsning vid en sŒ kallad tvŒstatslšsning pŒskyndar en ÓAlgeriskÓ lšsning pŒ konflikten, dŠr kolonisatšrerna till slut kommer att tvingas lŠmna landet, efter det att folkmordspolitiken mot palestinierna drivits Šnnu lŠngre mot sin fullbordan. Med en ÓSydafrikanskÓ lšsning kan detta undvikas.

 

I takt med att Israels politik nu bšrjar nŒ vŠgs Šnde, Šr det fullt naturligt att dess fšresprŒkare blir allt mer desperata. Att nŒgra ÓradikalerÓ i detta lŠge blir nyttiga idioter, Šr mer ett uttryck fšr deras rŠdsla att fŒ den ÓantisemitiskaÓ smeten kletad pŒ ryggen och omsorg om den egna tuppkammen, Šn ett klartŠnkt politiskt stŠllningstagande.

 

Lasse Wilhelmson