Google
 

2007-10-12

Miljöpartiet förvirrar

I ska har naturligtvis Miljöpartiet rätt. Flyget är en stor miljöbov och det är vansinnigt att flygbränsle inte kan beskattas. Naturligtvis krävs det en utbyggnad av järnvägen i Sverige. Och det är naturligtvis onödigt att flyga Göteborg-Stockholm.

Men vad Miljöpartiet samtidigt glömmer och det är detta som förvirrar är att majoriteten av utsläppen av växthusgaser i Sverige inte kommer från flyget. De kommer från bilismen i storstäderna. Det är alltså denna som i först hand måste minskas. Det är i storstadsområdena som åtgärder främst ska sättas in.

Då är det väldigt svårförståeligt att Miljöpartiet tvingat igenom stora investeringar på en järnväg i Norrland som inte behövs. Den förbättrar inte läget när det gäller klimathotet. Ytterligare en sak som gör mig förvirrad om vad Mp egentligen vill.

När det gäller järnvägarna i Göteborgsområdet kan en första utbyggnadsetapp på Götalandsbanan kombineras med en utbyggnad av västra stambanan. Och Lerums kommuns invändningar kan lätt kringgås. Detta genom att bygga dubbelspår Göteborg-Landvetter flygplats-Borås-Herrljunga. Då ökas kapaciteten på västra stambanan, vi får en snabb förbindelse till Borås och till Landvetters flygplats (ja, flyg komer att behöva även i framtiden, men bör beskattas hårdare och endast för längre distanser).

Trängselavgifter bör naturligtvis också införas i Göteborg. Liksom en utbyggnad av spårvägen. Vad som inte behövs däremot är en utbyggnad av vägnätet för ökad biltrafik.

Ett annat inlägg om miljöpartiets förvirrande logik.
Borgarmedia: GP1, GP2, SVD
Bloggat: Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-09-26

Alliansregeringen - bluffmakarna

Att regeringens så kallade miljösatsning är en bluff har den som följt regeringens olika turer i dessa frågor lätt kunnat inse. I själva verket minskar man de ekonomiska satsningarna på miljöområdet, vilket nu företrädare för miljöpartiet pekat på.

Man satsar också på bilismen genom utbyggnad av trafikleder. Bilism kan aldrig vara miljövänligt. Inte ens om etanol används.

När bilindustrin då kan sälja fler bilar med hjälp av miljöargument är det ett hyckleri av stora mått. Med regeringens hjälp.

Bloggat: Sjölander, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-24

Privatisering av körkort?

Ja, kanske inte av körkorten som sådana. De är ju i högsta grad privata redan. Men regeringen föreslår en privatisering av utfärdandet av körkort liksom hantering av själva proven.

Det kan vara lätt att som Ilona Sz Waldau avfärda denna privatisering därför att regeringens argumentation inte är speciellt trovärdig:
Lösningen på att vägverkets inspektörer bedömer lite olika i olika regioner är att lägga ut provet på flera olika små privata enheter, trafikskolorna, som om det skulle bli lättare att ha en enhetlig bedömning. I mina ögon verkar det bättre att stärka vägverket och se till att bedömningen blir lika över hela landet. Om det nu är så att det är inspektörerna som dömer olika, kanske är det så att traditionen att köra upp oförberedd är olika i olika delar av landet eller trafikskolornas förmåga att avgöra hur förberedda körkortsaspiranterna är.
Men jag tror det hela måste analyseras ur ett större perspektiv. Samhälleet som sådant har egentligen inget intresse av eller borde inte ha intresse av bilismen. Det är en privatangelägenhet som av miljöskäl och med tanke på klimathotet bör begränsas så mycket som möjligt med samhälleliga och politiska ingripanden. I detta sammanhang kan det inte finnas något egentligt intresse i att samhället ska hantera körkortsverksamheten.

Men även i miljö- och klimatfrågorna saknar den borgerliga regringen trovärdighet och därför är det samtidigt svårt att argumentera enligt min linje, eftersom det utan begränsingar av bilismen och utan att det offentliga sköter körkortsprov och utfärdande av körkort, så kommer det att bli alltmer olika bedömningar i olika delar av landet. Med långsiktigt resultat - fler olyckor och sämre bilförare. Utan inskränkningar i bilismen så innebär alltså regringens förslag om körkorten så vitt jag kan se försämringar gentemot nuvarande situation.

Om vi däremot minskar bilismen genom politiska åtgärder är en privatisering av körkortshantering nåt jag mycket väl kan tänka mig. Men borgarnas politik minskar inte bilismen. Höjd bensinskatt drabbar främst folk på landet och minskar inte trafiken där den behöver minskas och är lätt att minska - i storstäderna. Att byta till etanol som bränsle, vilket regeringen vill, innebär inte en miljövänligare bilism enligt MJV. Alltså saknar regeringen trovärdighet i klimatfrågan som jag ser det.

Bloggat: Jag älskar Sverige
Borgarmedia: DN, SVD, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-13

Farliga avgaser - farlig bilism

Bilavgaser dödar fler människor än trafikolyckor står det i DN. Det är säkert sant. Men sant är också att stora bilar dödar fler än små bilar. För stora bilar släpper ut mer än små. Och när de kör på nån mindre blir skadorna värre.

Att höja bensinpriset eller att använda mer etanol löser inte problemen på sikt. Det löser varken problemen med trafikolyckor, problemen med giftiga avgaser eller problemen med växthusgaser. Det krävs helt andra åtgärder. Det krävs ett annat samhälle.

Det krävs att bilismen i städerna begränsas. Det krävs att bilindustrin som den ser ut i dag avvecklas. Likaså bilismen. Det är omöjligt att göra med bibehållen kapitalism. Därför krävs ett socialistiskt system där den arbetande befolkningen har kontrollen. Det är precis som Intisbloggen skriver, Rädda världen - bekämpa kapitalismen.

Bloggat: Slutstadium
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-09-12

Asfaltsdjungelns indianer slår till

Nu i Göteborg. Med relativt oförargliga metoder uppmärksammar gruppen oss på det idiotiska med att köra stora bensinslukande stadsjeepar. Ibland blir det fel. Men överlag tycker jag att man visar uppp en innovativ metod att protestera på. Det är klart att det vållar besvär för de som drabbas av "pysta" däck. Men å andra sidan vållar dessa personer, när de kör omkring i sina stora bilar problem för alla människor på jordklotet. Och dessutom större risker för andra i trafiken. Det finns alltså all anledning att protestera mot bruket av stora bilar, såsom stadsjeepar.

En del invändningar hart varit av typen: De bryter mot lagen. Varför jobbar de inte för att förändra lagen? På det vill jag svara två saker. Det kan ibland behövas att man bryter mot lagen för att få en förändring till stånd (jmfr Ukrainas orange revolution eller franska revolutionen för att ta några borgerliga exempel). Det andra är att varje människa faktiskt har ett ansvar för att minska klimathotet. Man kan inte bara lämna över det ansvaret till några anonyma lagstiftare. Till nån annan.

Även om jag personligen tror, att om vi ska komma nån vart i Sverige med minskningen av utsläppen av växthusgaser, krävs det lagtiftning som missgynnar bilismen i våra storstadsregioner. Exempelvis trängselavgifter. Bensinskattehöjningar är jag däremot inte så positiv till, därför att detta drabbar landsbygdsbefolkningen hårdare än stadsbefolkningen. Stora bilar kan beskattas på andra sätt.

Hemsida för Asfaltsdjungelns indianer.
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, AB,
Alternativ media: Yelah
Bloggat: Jinge, Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-04

Minskade utsläpp kräver ändrad stadsplanering

Vetsnkapliga rådet för klimatfrågor har kommit med en rapport som föreslår 20-25-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser fram till år 2050. Enda möjligheten att upp nå ett sånt mål i Sverige är att minska biltrafiken. Vilket innebär att minska biltrafiken i storstäderna. Det kräver en förändrad stadsplanering, en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken och begränsningar av bilismen i storstäderna.

Vad som krävs är alltså:
  • Trängselavgifter i de tre största städerna.
  • Stopp för utbyggnad av biltrafikleder
  • Förtätning av våra städers innerområden där det finns bra kollektivtrafik
  • Ingen utbyggnad av bostadsområden, köpcentrum eller industriområden där det inte finns spårbunden kollektivtrafik
  • Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i våra stadsområden
Däremot vänder jag mig mot bensinprishöjning därför att detta kommer att slå mot den landsbygdsbefolkning som behöver använda bilen. Trängselavgifter är bättre.

Borgarmedia: DN1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-08-16

Fler trafikleder- varför?

Målet måste ju vara att minska biltrafiken. Framförallt på grund av klimatet, men också av andra miljöskäl. Bilism är resursslöseri av stora mått. Frihet, javisst. Och det är ju också där som svårigheten ligger när vi vill minska bilismen.

Länstyrelsen i Stockholms län säger nu ja till en ny förbifart runt Stockholm. Det kan man tycka är vettigt då trafiken på Essingeleden är totalt igenkorkad vid vissa tider. Men det är i själva verket kontraproduktivt. Och om det inte är det så är det onödigt. Kontraproduktivt därför att det medför ökad biltrafik och därmed försämrad miljö och ökande klimathot. Onödigt, för om vi lyckas minska biltrafiken trots att en ny motorväg byggts så kommer den nya vägen ju inte att behövas.

Istället borde man satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Pengar till det kan man ta från trängselavgifterna, istället för att som nu låta dessa finansiera en ökad bilism. Heder åt de två partier som går emot den nya förbifarten.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-02

Trängselskatter - en bra grej

Det finns flera fördelar med trängselskatt. Också kallat trängselavgifter eller biltullar. Här är några saker som är bra med trängselskatter.
  • Det blir färre bilar och därmed bättre miljö i den stad som har trängselavgifter.
  • Bilåkandet minskar och därmed minskar klimatpåverkan.
  • Fler åker kollektivt vilket ger mer pengar till kollektivtrafiken och därmed en snabbare och bättre utbyggnad.
Som jag ser det borde dock också själva inkomsterna från trängselavgifterna användas tills satsningar på kollektivtrafik. Inte på nya vägar. Nya vägar innebär ju ökad bilism. Och det är problematiskt ur lokalmiljösynpunkt och ur klimatsynpunkt. Bilismen borde på alla sätt som står till buds, minskas.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Övrigt i bloggosfären: Jinge kommenterar Gudmundsson, Alliansfritt Sverige om den schizofrena regeringen Reinfeldt, Esbati kommenterar USA:s roll i Mellanöstern, Approximation skriver bra om skolan och Biology and Politics bra om Irak

Etiketter: , , , ,

2007-07-31

Betraktelser

Det har gått två dagar utan att jag skrivit något. Inte för att det har saknats några nyheter värda att skriva om - Ingmar Bergman, gisslandraman, parkeringsplatser som försvinner. Angående parkeringarna: Vi kanske får reell minskad biltrafik i Stockholm med både biltullar och minskade parkeringsplatser utanför zonen. Det vore säkert bra för miljön och för de stressade stockholmarna också. Bostäder går före parkering för de bilburna. Om det bara vore så att hyrestaket fanns kvar, i alla fall. Men som artikeln nu skriver är det knappast för de som behöver bostad som det byggs. Snarare fler attraktiva lägenheter som man skall tjäna pengar på.

Vad är det med denna pengahysteri? I mitt förra inlägg skrev jag lite om skräckens propaganda ( ett ämne jag tänker ta upp fler gånger ) och nu tänkte jag tala lite om pengahysteri. Den enorma press vi har idag av att skaffa ett jobb för att tjäna pengar, så vi kan göra av med dem och bidra till karusellen. Alla miljösatsningar som varvas på TV och i tidningar misslyckas med att nämna några viktiga saker, eller tar i alla fall inte upp dem som potentiella lösningar. De ifrågasätter aldrig vår konsumption.

Konsumption leder till ökad ekonomisk rörlighet vilket leder till fler jobb. Konsumption stärker ekonomin. Etc etc. Mantran som vi hört i evighet, samtidigt som någon försiktigt viskar: "Vi kan inte ha kvar vår nuvarande levnadstandard, världen håller inte för det.. "

Jag vill konsumera mindre, klara mig på färre timmars arbete. På så sätt kan någon annan arbeta på ett jobb där jag vanligtvis skulle jobbat 100%. Jag klarar mig på 50%. Jag vill ha 6 timmars arbetsdag och betala mycket skatt, för jag klarar mig med mindre pengar än de flesta. Staten får gärna använda pengarna, så länge det används till allmännyttan. Så som drägliga bostäder för alla.

Låt det vara en uppmaning, inte bara för ens egen ekonomi: Konsumera mindre. Klara dig med mindre pengar. Drömmen är inte att vara miljonär, jag tror inte de är lyckligare än vad en person som har mycket fritid och tid för kärlek är, bara för sina pengars skull. Trygghet och tid för oss själva, det behöver vi alla och det kan vi få. Varför är det så viktigt att skatten skall vara så låg, ur ett privat perspektiv? Varför vill vi inte låta de fattiga få lite av våra pengar, vi behöver väl dem inte så jädra mycket?

Jag är, som ungdom, stolt över att aldrig ha tagit eller ens funderat på att arbeta svart för att få mer pengar eller för att få ett jobb. Jag är stolt över min låga konsumption och jag ser fram emot att arbeta kommunalt och betala skatt. Jag klarar mig med mindre.

Gör du?

-Z

Lite andra bloggbetraktelser: Alliansfritt Sverige skriver om moderaterna och trängselskatt. Jinge tar upp Palestina i ett väldigt bra inlägg.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-10

Bilindustrin och klimathotet

Bilindustrin skickar Göran Persson till Almedalen för att bedriva lobbyverksamhet (läs påtryckningar) för bilismen. En bilism som är det i Sverige som svarar för den största delen av våra koldioxidutsläpp. Han snackar om att vi är så beroende av bilindustrin och att det är ett problem. Det är klart att det är ett problem. Fråga er själva varför Göteborg har den uslaste kollektivtrafiken bland Nordens 5 storstäder. Det är bilindustrins fel. Så det är ett problem. Bilindustrin förhindrar vettiga satsningar på mer miljövänlig transportteknik och vettig stadsplanering. Något Persson försöker dölja och släta över när han är i Almedalen på reklamresa för bilismen och bilindustrin.

Att satsa på etanol är inget alternativ. Etanoltillverkningen leder till ett jordbruk i Brasilien med rena slavförhållanden. Dessutom till en omfattande miljöförstöring genom att skogar tas bort för att ge plats åt odling av grödor för framställning av etanol. Så etanoltillverkningen ger i stort sett ingen förbättring vad det gäller koldioxidutsläppen. Därför är det inget alternativ.

Att vi är så beroende av bilindustrin försämrar Sveriges möjligheter att statsa på alternativ till bilismen och på ett transportsnålare samhälle. Så samtidigt med att vi satsar på en vettig kollektivtrafik måste vi också satsa på att i Sverige producera andra typer av fordon än bilar. Som tåg och spårvagnar. Så att vi kan bli mindre beroende av bilindustrin.

Läs mer: Kollektivtrafik, Växthuseffekten, Stadsplanering
Borgarmedia: GP1, DN1, DN2, AB1, AB2, AB3, AB4
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-11

När får vi biltullar i Göteborg?

Den första augusti återinförs biltullar i Stockholm. Hur länge dröjer det innan Göteborg får tummen ur och följer efter?
Detta skriver Signerat Kjellberg i ett mycket läsvärt inlägg om New Yorks trafikpolitik och om den diskussion som förs där om att utvidga biltullarna så att de gäller för all trafik till och från Manhattan.

Manhattan är redan en av världens miljövänligaste stadsmiljöer. Detta för att det är tättbebyggt, man kan gå enkelt till det mesta. Om det är för långt att gå kan man åka med den suveräna tunnelbanan som har både lokaltåg och expresståg (enda tunnelbanan i världen som har detta). Därför går, cyklar eller kollektivåker de flesta Manhattanbor till jobbet varje dag. Att ta bilen skulle bara göra det krångligt. Det räcker med alla som kommer in från omkringliggande delar av New York och från förorterna för att trafiken på vissa gator ska kännas tung. Trots det upplever man att vissa delar av staden har väldigt lite biltrafik med tanke på hur stor den är.

Nu tänker man göra New York och Manhattan ännu mer miljövänligt.

Läs några tidigare inlägg om biltullar, trängselavgifter och kollektivtrafik:
Göteborg och klimathotet
Trängselskatt framgångsrikt
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-16

Göteborg och klimathotet - vad kan göras?

Skrev tidigare en artikel om vad som borde göras med anledning av växthuseffekten. Nu vill jag konkretisera det hela och vad det skulle betyda i Göteborg.

De punkter jag tog upp var följande:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Konsekvenserna lokalt i Göteborg skulle bli:

1. Leder till ökad efterfrågan på kollektivtrafik för att pendla in och ut ur staden. Leder också till ökad efterfrågan på bostäder i närheten av arbetsplatserna och i centrala delar av Göteborg. För en ny bilistpolitik.

2. Samma som för ett, samt skapar ökad efterfrågan på kollektivtrafik i området innanför tullarna. Läs hur man kan göra detta i Göteborg och en internationell jämförelse. Pengarna som kommer in ska dock användas för att bygga ut kollektivtrafiken, inte till att bygga ut bilismen.

3. Samma som för två och ett. Stoppa alltså alla vansinnigheter med nya biltunnlar genom stan, Partihallsförbindelsen kan jag dock tänka mig att den byggs.

4. Löser de problem som uppstår som en följd av alternativ 1-3. Läs gärna mina tidigare artiklar om hur man löser detta i Göteborg. Det enda jag inte skrivit ordentligt om ännu är införande av expresslinjer på spårvägen. Jag återkommer i det ämnet.

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III
Kollektivtrafik är en rättighet!
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV
Kollektivtrafiken i Göteborg - varför en massa problem?
Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs
Skippa fyrspårsutbyggnaden genom Lerum
I Stockholm satsar man på spårvagn (Läs gärna: DN1, DN2)
Privat finansiering?

5. Förbättrar utnyttjandegraden av kollektivtrafiken och gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Löser problem som uppstår i samband med alt. 1 -3. En föräandring av svensk stadsplanering krävs naturligtvis också. Läs mer i ämnet:

Bygg fler bostäder för vanligt folk!
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II
Förtäta och fräscha upp längs med Mölndalsån

Förutom Mölndalsåns dalgång (Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Krokslätt, Sörgården, Lackarebäck och Kallebäck) som jag berör i mitt ovanstående inlägg finns stora möjligheter till förtätning i Bruså, Fredriksdal, Mossen, Toltorpsdalen, Johanneberg, Guldheden, Stampen, Gamlestaden och på Gårda. Dessutom finns mindre möjligheter i Annedal, Änggården, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget. Om det ämnar jag återkomma.

Jag tycker också att man mycket väl kan bygga skyskrapor i Göteborg och att man kan avsätta området längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån till den typen av byggen. En som inte håller med mig om detta är Kamrat Felix. Mölndals kommun är redan inne på den linjen. Och efetrsom man ska muddra Mölndalsån tycker jag man kan påbörja arbetena med en uppfräschning i samband med det.

Läs mer, GP1, Gp2, GP3, GP4, Aftonbladet, DN3.

Tack till min bror Albert för goda diskussioner och samtal om stadsplanering, bilism, bostadsbyggande.

Jag har placerat min blogg i Göteborg på bloggkartan.se

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , ,

2007-05-15

Klimathotet - vad kan du göra?

Ja, det är ungefär så som de borgerliga tidningarna har formulerat det i alla skriverier sen IPCC:s rapport om växthuseffekten kom tidigare i år. Men vad vi som enskilda individer kan tänkas göra förändra inte speciellt mycket. Att vi använder energisnåla lampor etc minskar bara växthuseffekten marginellt. Naturligtvis ska vi göra det ändå, alla måste göra sitt som jag ser det.

Det är bilismen som är den stora boven i Sverige och för att ändra på bilanvändningen krävs politiska beslut. Politiska beslut som faktiskt måste innebära inskränkningar i "den fria marknaden". Det finns ingen möjlighet att vi kan stoppa uppvärmningen av jorden med hjälp av marknadskrafter och kapitalism. Kapitalistiska företags måttstock och drivkraft är vinst.

Ska vi stoppa växthuseffekten krävs beslut som kommer att minska vinsten för många stora och mäktiga företag i oljeindustrin och bilindustrin. De företagen kommer inte frivilligt att anpassa sig till åtgärder som begränsar utsläppen av koldioxid. I själva verket förnekar de ofta själva växthusffekten, precis som Lundin Oil gör, så att de ska kunna behålla sina profiter. Därför behövs det politiska beslut. Politiska beslut som kan vara obekväma för många fler än storföretagen i bil- och oljebranscherna. För att vi i Sverige ska kunna minska våra utsläpp krävs nämligen en begränsning av bilismen.

För att bilismen ska kunna begränsas i Sverige krävs ganska omfattande insatser och beslut. Dessa beslut kan vara:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Förtätning av storstäderna gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Allting blir närmare helt enkelt. Dessutom blir det lättare att bygga ut och använda kollektivtrafiken. För att lyckas med förtätning i Sverige måste den stadsplanering som används i Sverige förändras. Funktionsseparerade områden måste tas bort så mycket det går och inga nya sådana skapa. Köpcentra utanför städerna, som kräver att man har bil, förbjudas. Pengarna som sparas för det allmänna när reseavdragen tas bort och de pengar som kommer in från trängselavgifter ska användas till en utbyggnad av kolllektivtrafiken.

Läs gärna den bok av Gunnar Falkemark som omnämns i Dalarnas Tidningar och hans debattartikel i GP.

Läs mer i: Dala-demokraten, E24.se1, E24.se2, E24.se3, SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, Aftonbladet, Arbetarens klimatblogg.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2005-05-24

För en ny bilistpolitik

Det är dags att det svenska samhället slutar subventionera biltrafiken från förorterna in till storstadskärnorna. Det är vi som bor i storstäderna som får betala för gatorna som förorstbilisterna använder men slipper betala för. Istället subventioneras förortspendlarna av staten genom att de kan dra av för resorna. Det är dags att ta bort den möjligheten. Avskaffa alla reseavdrag i deklarationen.

Väljer folk att bosätta sig långt från sitt arbetet kan de också betala sina resor själva. De bor billigare än folk i stan och det finns ingen anledning att subventionera deras resande som de själva faktiskt valt. För att finansiera gatuunderhåll och liknande bör också biltullar införas omedelbart.

För att kompensera landsbygdsbefolkningen sänks skatten på bensin. Biltullar hindrar detta från att leda till ökad eller oförändrad biltrafik i storstäderna.

Ta bort reseavdragen!
Inför biltullar!
Sänk bilskatten!

Anders_S

Etiketter: , ,