Google
 

2007-10-31

Segregation - skolans betydelse

De svenska privatskolorna är en grundfaktor i den ökande segregerering och det ökande utanförskap vi ser i Sverige. Överklassen väljer att skicka sina barn till skolor med nästan bara överklassbarn. Arbetarklassen väljer inte alls och blir kvar i de kommunala skolorna. Religiösa sekter skapar egna skolor så att barnen kan indoktrineras ordentligt. En förutsättning för att detta ska lyckas är ju att barnen inte träffar människor med andra versioner av verkligheten.

När rika bara träffar rika, muslimer bara muslimer och kristna bara kristna ökar dessutom främlingskapet. Det annorlunda blir det avvikande. Det avvikande blir det farliga. Denna utveckling, som tydligt finns i smahället, stärks av privatskolornas existens. Segregationen och upplsittringen av smahället ökar. Något som skapar ökande motsättningar och risk för mer våld. Rädsla för det avvikande är dessutom en faktor som gynnar högerextrema partier. Partier som skulle accelerera utvecklingen mot ökad segregation om de fick mer makt.

Skolminister Jan Björklund, en anhängare av privatskolor, vill dessutom understryka klasskillnader och religionsskillnader genom att vara för att införa skoluniformer (i alla fall klädregler). Då kan man ju redan på gatan se vilka som är överklass och vilka som är arbetarklass, vilka som är kristna och vilka som är asatroende. Något som garanterat bidrar till att öka motsättningarna mellan olika grupper i smahället. Något som ökar främlingsskap och segregation. Det ligger förstås i linje med regeringens övriga politik, så Björklund är säkert inte ute och snackar i nattmössan.

Det enda vettiga för att hindra en ökad segregation och för att skapa mer gemenskap är att återföra skolorna i offentlig ägo.

Intressant?
Bloggat: Kaj Raving, Kärlek och socialism, Badlands Hyena, Alliansfritt Sverige
Borgarmedia: AB1, HD, Sydsvenskan1, Sydsvenskan2, AB2, AB3
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-09-12

Problem med privatägd sjukvård

Privatägd sjukvård med profitkrav verksamheten leder till en rad problem som är väl kända från USA. Detta påpekar en läkare i ett debattinlägg i SVD, Vinstdriven vård är makarna Reinfeldts religion. Inlägget är ett svar på en debattartikel av Filippa Reinfeldt den 8 september i samma tidning.

Läkaren skriver bland annat:
”Om en mottagning har hög andel patienter med ohälsa och stora behov kommer de att göra många besök och medföra hög ersättning. Vid bättre hälsa blir det färre besök och mindre resurser till mottagningen.”
Påståendena antyder att ­Filippa Reinfeldt inte förstår att prestationsbaserad, efterfrågestyrd vård är kostnadsdrivande och ineffektiv, något som flera undersökningar publicerade i medicinska tidsskrifter visat.
Privatiseringsförespråkare kan, så vitt jag kan finna, inte hänvisa till studier som talar för motsatsen.
Och:
Ansvaret för de mindre lönsamma patienterna med stort vårdbehov och svag röst – till exempel gamla multisjuka eller dementa patienter – överlåts till det allmänna, som aldrig kan undandra sig detta uppdrag.
Sammantaget innebär dett att privatisering i sjukvården leder till bättre men dyrare vård för rika och sämre vård för fattiga. Precis som det alltså är i USA.

Läs mer om konsekvenserna av privatisering i sjukvården.

Bloggat: Peter Andersson, Sjölander, Esbati
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-18

Missgrepp i skolpolitiken

En ledare i DN kritiserar den kommunalisering av skolan som genomfördes när Göran Persson var skolminister:
Kommunaliseringen av skolan var Perssons pyrrhusseger. Den genomfördes i strid mot en stor del av lärarkåren och orsakade stor bitterhet. Den dränerade Skol-Sverige på kraft.
Ledaren har helt rätt. Kommunaliseringen var ett missgrepp som medförde problem, både med ekonomi och pedagogik. Men lika dåligt har varit de ständiga omorgansieringar som inneburit att en reform inte hunnit sätta sig och prövas innan det varit dags för nästa förändring. Något som ledaren i DN också kritiserar.

Det DN inte kririserar är det andra stora missgreppet inom skolpolitiken, privatiseringen, skapandet av fristående skolor. Ett missgrepp som lett/leder till ökad segregation, svårare för fattiga att komma upp sig i samhället osv. Ett minst lika allvarligt missgrepp som kommunaliseringen.

En sak som däremot är bra är den läroplan som finns. Det är en modern och bra läroplan som ser till hela människan. Problemet är att den inte följs. Den bär stora likheter med den skolsyn som finns i italienska Reggio Emilia. En fortsättning på den vägen är bra mycket bättre än att anamma Jan Björklunds grumliga tankar.

Både kommunaliseringen och privatiseringen har haft samma konsekvenser. Minskad likvärdighet, ökad segregation och ibland sämre kvalitet. Och i motsats till DN är jag övertygad om att ett gemnsamt samhälleligt ägande av skolväsendet via staten skulle innebära en förbättring.

Bloggat: Mullvaden, Röda Raketer
Andra bloggar om: , , , , , ,
----------------------------------------------------------------
Annat intressant att läsa är Jinge om flyktingpolitiken, Hillevi Larsson om Stureplan och klanen Schulman, Erik Svensson om grundlagsförändringar i Venezuela och Colombia

Etiketter: ,

2007-08-03

Moderaternas arrogans -ljuger sig fram

Sjölander uppmärksammar hur arrogant moderata kommunpolitiker agerar i samband med en privatisering av ett antal förortscentra i Stockholmsområdet. Borgarrådet i Stockholm, moderaten Kristina Alvendal ljuger rakt ut. Som han skriver:
Alltså. Först ge felaktiga uppgifter till media. Därefter i fullmäktige försöka antyda (dessutom på ett synnerligen drygt sätt, om ni ursäktar) att det finns ett muntligt avtal som reglerar saken. Och sedan, när det naturligtvis kommer fram att det inte finns något muntligt avtal (vilket dessutom vore mycket märkligt om det funnes); genom att försöka förneka hela saken!
Även Alliansfritt Sverige, och Petter Partikulärt uppmärksammar de blåljugande moderata politikerna. På Alliansfritt Sverige uppmärksammar jag att de också fått regeringsmakten i Sverige genom att ljuga.

Runtomkring i Sverige finns gott om arroganta moderater, här är några: Thomas Lantz i Ystad, Andrea Femrell i Stockholm, Carl Grufman i Sundbyberg och Gunnar Hedberg i Uppsala

Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , Utförsäljning, Kristina Alvedal, Stockholm, Fastighetsaffär, Köpcentra, Johan Sjölander,

Etiketter:

2007-07-24

Friskare av privat sjukvård? Skitsnack!

En ledare i SVD påstår på fullt allvar att fler privata företag inom sjukvården leder till bättre sjukvård. När undersökningar visar att det är tvärtom.

Halland som tas som exempel i slutet, i förbigående, är inget bra exempel. Hallänningarna har alltid varit friskare, oavsett hur sjukvården varit organiserad. Så det exemplet säger ingenting.

Folk i USA är inte friskare än i Sverige. Utan de är sjukare. De dör dessutom tidigare då många fattiga i USA aldrig får någon bra sjukvård överhuvudtaget. I USA är sjukvården totalprivatiserad. Friskare med större andel privat sjukvård? Inte en chans.

Borgarmedia: SVD,
Bloggat: Kaj Raving, Tomas i Blomstermåla
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-07-12

Konsekvensen av privatskolor

Som jag ser det överväger de negativa konsekvenserna av att ha privatskolor. Segregationen ökar. Vinstdrivande skolor vill inte ha "problemelever" och säger nej till dessa. Detta, tillsammans med andra saker leder till att privata skolor får mer resurser och mer motiverade elever. Med bättre resultat för privatskolorna som följd och sen ytterligare ökad segregation då det blir svårare att komma in osv. En negativ cirkel har skapats genom en dålig politik.

Det finns ju också privatskolor som inte är drivna av företag som vill göra profit. Ofta är dessa skolor drivna av någon from av religiöst samfund. Vilket öppnar upp för att fundamentalister att öppna friskolor och att skolledare kan försvara en barbarisk rättskipning, s.k. sharialagar. Nu ska man dock ha klart för sig att den skolledarens tolkning av sharia inte är densamma som majoriteten av muslimer gör.

Problemet för skolan är inte i första hand fundamentalismen i sig (som dock är ett problem) utan att vi ger fundamentalister möjlighet att driva skolor. Det är en konsekvens av att vi har privatskolor. Att avskaffa privatskolor är ett bra sätt att motarbeta fundamentalisters möjligheter till inflytande. Ett bra sätt att motarbeta ökad segregation. Lika skola för alla måste vara målet. En jämlik skola. Lika bra för alla oavsett klasstillhörighet. Och det får vi inte genom att gynna privatskolor.

Borgarmedia: DN, AB, SR
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-11

Privatiseringar och nedskärningar orsaker till försämring

Patientsäkerheten i Sverige har försämrats de senaste åren skrivs i SVD idag. Det kan ha orsakat upp till 3000 dödsfall. Uppgiften kommer från ett seminarium ordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under Almedalsveckan. Mycket fokus läggs i artikeln vid rapporteringssystem och liknande för att komma åt problemet. Men inget skrivs om det som är den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten.

Nämligen de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten. Ideologin styr både SKL:s rapportering och tidningarnas. Därför står inget om det uppenbara faktum att försämringar leder till just försämringar. Nedskärningar innebär automatiskt försämringar. Det verkar ju ganska uppenbart för även den mest oinsatte. Nu bekräftas detta av den rapport som SKL presenterade i Almedalen.

Den bästa åtgärden vore naturligvis att vi återställde vården till det skick den befann sig innan nedskärningarna. Samtidigt är det naturligtvis ingen fel på en förbättring av rapportering och uppföljning. Men den viktigaste åtgärden är naturligtvis en återställare till en allmän, god och bra vård för alla.

Vid sidan av nedskärningar innebär även privatiseringar en försämring av sjukvården. Undersökningar från USA visar på en dyrare sjukvård, en ojämlik sjukvård och en ineffektivare vård.

Läs mer om sjukvård.
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-10

Sossarna övergav arbetarna för länge sen

En del kommentarer efter Mona Sahlins tal i Almedalen tyder på att författarna tror att socialdemokraterna kommer att föra en arbetarvänlig politik. Det kommer de inte. Det har de inte gjort sen 1970-talet. Och knappt då. Men idag är socialdemokratin helt inriktad på att föra en politik som gynnar storkapitalet. Precis som borgarregeringen. Men införandet av nyliberala idéer gick lite långsammare när sossarna regerade. Men det var lik förbannat en nyliberal politik.

Privatiseringen av skolorna har sossarna varit för, liksom dcen fördyrande avregleringen av elmarknaden, privatisering av sjukvård (med vissa undantag), utförsäljning av gemensamt ägda företag (ex Telia), privatisering av busstrafik, järnvägstrafik, telefoni osv. Andra saker där socialdemokraterna gått i spetsen för försämringar för vanliga arbetare och fattiga är exempelvis pensionerna och flyktingpolitiken. Sammanfattningsvis - en nyliberal politik. Så den som tror att det kommer att bli bättre med en socialdemokratisk regering har kapitalt fel.

Inte heller är miljöpartiet mycket bättre. De har stött den socialdemokratiska politiken när det gäller allt det ovanstående. Dessutom har de istället för en storsatsning på de kollektiva kommunikationerna runt storstäderna drivit igenom det puckade bygget av nya järnvägar i Norrland. Miljöpartiet är inget parti för arbetarklassen, det är ett parti för den postmoderna individualistiska eliten. Ibland gör de bra saker, oftast tyvärr dåliga. Dessutom dras de med samma sak som sossarna, att säga en sak och mena nåt annat. Miljöpartiet är inget alternativ för den svenska arbetarklassen.

Vänsterpartiet har varit snäppet bättre. Men inte mycket. De har på lokalt plan , på flera orter, varit för och dessutom ibland drivit igenom privatiseringar. Privatisering av skolor och sjukvård. För att vänsterpartiet ska betraktas som arbetarvänligt måste nog en svängning åt vänster ske. Och partiet måste sluta snegla på regeringstaburetter.

Och hur var det med Mona Sahlins tal. Innehöll det egentligen något av värde. Inte alls! Det var mycket snack och lite verkstad. Eventuellt kommer subventioner till bostadsbyggande att återinföras om sossarna vinner nästa val. Det var väl ungefär allt med reellt innehåll. Majoriteten av det borgarregeringen rivit ner kommer att bli kvar nedrivet efter en eventuell sosseseger i nästa val. För att det ska ske något bra krävs det nåt annat än en sosseseger i nästa val. Det krävs folklig mobilisering. Det räcker inte med att ett tal är elegant och elakt. Att något låter bra innebär inte att det är bra. Det måste finnas innehåll också. Det räcker inte att säga det folk förväntar sig att höra. Det krävs mer.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, AB, SR
Bloggat: Ett hjärta rött
Läs mer: Privatisering, Sjukvård och skola
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-21

Vad är det för fel med den svenska vänstern? Del 1

Jinge undrar varför den svenska vänstern inte ordnar protester utanför riksdagen mot utförsäljningen av statliga företag. Var är den svenska vänstern? utropar han.

Jinge räknar den officiella socialdemokratin som vänster. Det gör inte jag. Socialdemokratin gör inget, därför att de i princip inte har något emot en utförsäljning av statliga företaget. När de luftar protester är det som jag ser det bara ett spel för gallerierna. Ett spel som behövs eftersom en majoritet av svenskarna är mot utförsäljningar av statliga företag. 49% är mot och 28% för utförsäljning enligt en SIFO-undersökning. Socialdemokraterna vill allra minst skapa en opposition på gatorna mot privatiseringar och utförsäljningar. För en sån opinion kan tvinga dem att återförstatliga efter nästa val. Det vill man inte. Bättre att det inte finns nån stark opinion utanför parlamentet tycker de svenska socialdemokraterna. Inte heller anser sossarna att det är så man gör politik idag. Nej, för sossarna är politik nåt som utspelar sig innanför maktens väggar. Bortanför folkets insyn och kontroll.

Vänsterpartiet organiserar inga protester av flera anledningar. Dels vill man hålla sig väl med sossarna. Då kan man inte ordna folkliga opinioner som socialdemokraterna helst vill slippa. Dels vet inte vänsterpartiet längre hur man gör för att ordna folkliga protester på gatan. Inte längre hur man bedriver utomparlamentarisk politisk aktivitet. Alla deras aktiva medlemamr är på ett eller annat sätt uppknutna till politiska uppdrag inom byråkrati och parlamentarisk apparat. För byråkrati och parlament kan folkliga opinioner som uttrycks på gatan vara jobbiga. Bäst att låta bli.

Resten av vänstern, SP, RS, KP och de autonoma/anarkistiska nätverken, är för liten för att på allvar kan ordna några större politiska manifestationer annat än under speciella omständigheter.

Det finns dock vissa hoppfulla tecken inom vänstern på en ny och bred organisering med samarbete över politiska gränser, exempelvis Nätverket för Gemensam Välfärd. Ett samarbete med radikala fackföreningar, fackföreningsföreträdare, aktionsgrupper, extremvänstergrupper och andra.

Till ovanstående problem kommer att det inom den svenska vänstern länge funnits en upptagenhet med identitetspolitik, något som lett till att man slutat diskutera sociala rättvisefrågor. Klasspolitiken har ställts på undantag i två årtionden. Orsaken till detta är i min mening bl.a. en för stor tro på postmoderna teorier.

Dessutom är den svenska vänsterns svaga styrkor idag splittrade på för många organisationer. En ny bredare vänsterorganisation behöver skapas. En som tillåter organiserade fraktioner/tendenser.

Mer i borgarmedia: SVD,
Bloggosfären: Käringen mot Strömmen, LOKE, Alliansfritt Sverige, Jonas Morian om identitetspolitik.
Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-05-31

Sverigedemokraternas arbetarfientliga politik

I tidningen Internationalen gör man en genomgång av Sverigedemokraternas ekonomiska politik och av deras arbetsmarknadspolitik. Kort sagt är politiken mycket arbetarfientlig, mycket fientlig mot alla fattiga.

Sverigedemokraterna vill:

Ta bort medbestämmandelagen (MBL)
Försämra lagen om anställningsskydd (LAS)
Sänka arbetsgivaravgifterna
Inte ha nån fastighetsskatt
Privatisera mer inom offentlig sektor (sjukvård, skolor etc)

Kort sagt en politik i samma linje som borgarregeringens, en politik som gynnar de rika och missgynnar alla arbetare och fattiga.

Tidningen har också en kortare artikel om deras konservativa familjepolitik som jag också berört tidigare.

En arbetarvänlig politik presenterar jag i artikeln Nationalism - inget bra sätt att bekämpa Sverigedemokraterna

Andra bloggar om: , , , , , ,

Technorati: , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Invandring, attityder och rasism

En undersökning har idag presenterats av Intergrationsverket. Detta är ett viktigt faktum. Integrationsverket ska läggas ner. De har alltså intresse av att visa att de behövs. Därför beställer man en undersökning. Och icke-förvånande visar denna (enligt samma Integrationsverk) att främlingsfientligheten ökar.

Men det är ett problem med undersökningen. Man jämför med år 2005. År 2005 pågick i Sverige en stor kampanj för flyktingars rättigheter. Denna kampanj medförde att främlingsfientlighet och rasism i Sverige minskade. Had undersökningen tagit nåt år innan 2005 är det inte säkert att någon förändring alls hade kunnat påvisas.

Under väldigt lång tid har andelen presumtiva väljare på främlingsfientliga partier legat runt 25% i Sverige. Men antalet röster på såna partier har aldrig varit höga. Därför att sociala välfärdsfrågor alltid varit viktigare för fattiga väljare i Sverige. Och därför att de högerextrema partierna aldrig lyckats framställa sig som rumsrena. Undersökningen visar som jag ser det inget nytt och faktiskt inte heller nån avgörande förändring i svensk opinion. Den visar däremot på ett problem som funnits mycket länge.

Dessutom gör undersökningen ingen skillnad på flyktingar och invandrare (i alla fall inte i de redovisningar och artiklar som jag sett). Detta innebär att siffran på andelen som kan tänka sig att invandrare ska få åka hem när det inte finns tillräckligt med arbete blir väldigt konstig. Hur hade siffran blivit om frågan bara gällt flyktingar, eller bara gällt arbetskraftsinvandrare?

Man bör också uppmärksamma att omkring 80% av den svenska befolkningen inte har några rasistiska eller främlingsfientliga åsikter. En otrolig majoritet faktiskt. Helt unik i Europa vad jag vet.

Grunderna till problemet är att arbetarpartierna i Sverige övergett de social välfärdsfrågorna och arbetarklasspolitiken. Socialdemokraterna har med vänsterpartiets (oftast, men inte alltid) stöd lämnat över många välfärdsfrågor till marknadskrafterna. Det gör att politiken innehåll blir urvattnat och enbart kommer att handla om livsstilsfrågor, identitetspolitik. Vilket i sin tur fjärmar arbetarklassen från politiken. När politiken inte längre erbjuder möjligheter till ett bättre liv, varför bry sig? Att politiken lämnat välfärdsfrågorna innebär att partier som tar upp dessa frågor, oavsett vilka lösningar de presenterar kommer att få röster och ökat stöd. Om de lyckas framställa sig som rumsrena alltså.

Sverigedemokraterna är inte rumsrena och ska inte behandlas så. De ska behandlas som paria. De ska inte ha någon offentlighet. Men de frågor som människor upplever viktiga, sjukvård, arbete, bostäder etc måste diskuteras. Det viktigaste är inte vilken mat vi äter, vilken kultur vi konsumerar eller vad vi väljer att köpa för de pengar vi eventuellt får över. Det viktiga är om vi kan få ett jobb, skaffa en bostad, ha tillgång till billig och bra sjukvård osv.
  • För fler arbeten - återanställ alla som fått sluta inom offentlig sektor. Förkorta arbetstiden.
  • För fler bostäder - återinför en reglerad bostadmarknad med byggandfe av subventionerade hyresrätter.
  • För en billig och bra sjukvård för alla - stoppa privatiseringen
  • För en lika skola för alla - stoppa privatiseringen och återförstatliga skolan
  • För en bra miljö - satsa på kollektivtrafik
Sverigedemokraterna bekämpas bäst om vi driver dessa frågor i vår vardag och om politiken tar tillbaka dessa frågor från marknadskrafterna. Det är detta som krävs av arbetarpartierna i Sverige för att rasism ska kunna bekämpas. Detta måste göras så vi slipper en dansk eller norsk utveckling.

Tillbaks till en politik som gynnar alla arbetare och fattiga, en politik som gynnar undertryckta. Det är vad som krävs.

Intressant?
Källor och mer läsning: DN, Esbati, Astudillo, Robsten, SVD1, SVD2, FRP-koden1, FRP-koden2.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-05-29

Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet

Polisförbundet har låtit gör en undersökning av framtidens krav på poliser. Man konstaterar att det stora problemet inte är antalet poliser, inte heller utrustningen. Det stora problemet är utbildningen. Det är bra att polisens fackliga organisation, i motsats till politikerna i Sverige, inser att det är utbildningen det hänger på. I DN presenterar polisförbundets ordförande Jan Karlsen utredningen.

Där görs bedömingen att det ökande utanförskapet vi ser i Sverige hos olika grupper är det som kan bidra till en ökad kriminalitet av en sort som polisen med nuvarande utbildning har svårt att rå på.
"I dagens mångkulturella samhälle kan både invandrare och infödda uppleva utanförskap. Kanske för att det jobb man haft har försvunnit, kanske för att man inte lyckas få något av alla de jobb man sökt. Vilken anledningen än är så riskerar känslan av utanförskap att leda till att man blir ett lätt offer för alltifrån olika ungdomsgäng till extremistgrupper, antingen det är invandrarfientliga grupperingar eller till exempel extrem fundamentalism, men även för kriminella gäng som rekryterar ungdomar i marginalen."
Polisförbundet menar att samhället av olika anledningar får ökade klyftor och att detta i sin tur skapar en accelerande utveckling med ökade utanförskap, ökande klyftor osv. Detta kan då leda till olika typer av samhällen eller scenarier.
"Scenarierna, som vi har valt att kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten, pekar på att de trender vi ser redan i dag - minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter."
För att problemen ska kunna hanteras menar Jan Karlsen och polisen fackliga organisation:
"Ska poliserna på ett professionellt sätt möta människor i utanförskap måste de ha en god förmåga att hantera olika kulturer och bakgrunder. Den alltmer avancerade ekonomiska, IT- och miljöbrottsligheten ställer också höga krav. Utvecklingen förutsätter en gedigen polisutbildning. Med en treårig högskoleutbildning som byggs på med kontinuerlig vidareutbildning finns det stora möjligheter för svensk polis att möta framtiden."
Det är vettigt. Istället för att satsa på grövre beväpning och fler poliser som borgerliga politiker verkar tycka föreslår Polisförbundet bättre utbildning. Något som jag håller med om och har berört i flera tidigare inlägg. Men det krävs mer. Snedrekrytering måste avhjälpas. Det är lättare att hantera folk med olika typer av utanförskap om det finns människor från den aktuella gruppen inom polisen. Från England och USA finns en mängd utredningar och praktiska exempel som visar på detta faktum. Fördomar, rasism, homofobi och andra fördomsfulla attityder som enligt undersökningar finns inom svensk polis måste arbetas bort. Olämpliga poliser måste omskolas eller så får de sluta som poliser.

Dessa saker kan förbättra polisen, men leder inte till nån egentlig minskning av brottsligheten eller förbättring av samhället. För att det ska ske krävs sociala satsningar, såsom socialt bostadbyggande, dvs suventionerat och planerat byggande av hyresrätter, en planering av byggandet för att motverka segregering. Vad som bland annat krävs är:
  • Att politiken tar över från marknaden när det gäller bostäder, då marknaden skapar bostadslöshet och segregation. Samt undermåliga hus, vilket vi sett i tidningar och TV de senaste dagarna.
  • Att arbetstiden förkortas och jobben delas så att arbetslösheten kan minskas. Detta kräver att politiken tar ansvar för arbetsmarknaden och att den inte lämnas åt olika marknadsfunktioner. Ty dessa skapar arbetslöshet, segregation och utanförskap.
  • Att privatiseringen av skolan stoppas och att skolan återförstatligas. Detta eftersom privata skolor skapar segregring, utanförskap och ökade klasskillnader.
  • Att sjukvårdsprivatiseringar stoppas. För dessa skapar i längden stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsklasser vilket i sin tur leder till utanförskap och segregering.
Först om en rad sociala åtgärder vidtas kan en eventuell framtida ökning av brottslighet förhindras.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-24

Michael Moore delar ut kängor åt höger

Michael Moore ångar på nere i Cannes. Efter att kritiserat den borgerliga svenska regringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen för att de vill privatisera sjukvården ger han sig nu på Australiens reaktionära premiärminister Johan Howard och brittiske Tony Blair. Utan dem hade det inte blivit nåt angrepp på Irak och en efterföljande krigskatastrof menar han.

- Ni borde ha stoppat honom, utbister den korpulente amerikanske filmaren.

Men det kanske värsta för borgarna världen över är att han i sin film Sicko visar på att Cuba har en sjukvård som kan ta hand om vanligt folk. I motsats till den privata amerikanska.

Tycka vad man vill om Michael Moore, men han har förmåga att ta sig fram i rampljuset, säga bra saker och få uppmärksamhet. Han är en slags internationell Janne Josefsson, eller ska vi säga tvärtom, Josefsson är en svensk variant av Michael Moore.

När Moores nya film kommer till Sverige ska jag absolut se den. Men innan dess tycker jag vi alla ska börja arbeta för att stoppa privatiseringar och nedskärningar. Gå med i Nätverket för Gemensam Välfärd. Bilda en lokalgrupp där du bor. Sätt igång och protestera. Låt inte borgarna förstöra den svenska sjukvården. Låt inte borgarna skapa en sjukvård där främst de rika får en bra vård. Låt inte borgarna skapa en dyrare och ineffektivare sjukvård.

Läs mer: Sjukvård, skola, omsorg, Privatiseringar

Källor: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, Aftonbladet1, Aftonbladet2, Aftonbladet3

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,