Google
 

2007-10-19

Klimatförsämringarna har redan lett till krig

Klimatförsämringarna i världen har faktist redan lett till krig. Konflikten i Darfur beror förmodligen till stor del på att torkan brett ut sig området som en konsekvens av förändrinagrna av jordens klimat.

Förändringar för vilka de i Sudan är oskyldiga, medan vi i väst , med vår ohejdade användning av fossila bränslen är i högsta grad skyldiga. Och fortsätter att förstöra världen gör vi, eftersom vi ser väldigt få åtgärder mot utsläpp av växthusgaser i den rika västvärlden. Framförallt är det värdsproblemet numero uno, USA som inte vidtar några åtgärder.

Och en del av de åtgärder som vidtas är i princip meningslösa och verkningslösa. Exempelvis att använda etanol som ersättning för bensin i bilar. Det är i stort sett meningslöst enligt forskare i tidskriften Forskning och Framsteg.

Istället för satsninagr på etanol måste vi få se satninagr som minsakr bilismen. Radikalt fröbättrad kollektivtrafik i storstäderna exempelvis, parat med begränsingarr för biltrafiken, exempelvis trängselavgifter som i Stockholm.

Som det nu är, kan sådana åtgärder, om de sätts in massivt och omedelbart, förhindra fortsatt förstörelse av vår jord och dessutom förhindra fler krig.

Läs mer om Darfur i senaste numret av tidskriften Röda Rummet.

Intressant?
Bloggat: Trotten
Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-01

Klimathotets konsekvenser för Sverige

En klimatutredning har presenterats. Den har utrett växthuseffektens konsekvenser för svensk del.

Enligt SVD är omkring 300 000 svenska hus i farozonen för att ras och erosion ska underminera dem. Peronligen tycker jag det låter väldigt mycket.

Ett annat problem är att man tror att ökade regnmängder med rejäla skyfall kommer att leda till sämre vattenkvalitet och dricksvattenkvalitet i många delar av Sverige. Nu är det ju knappast nån fara för större delen av Sveriges befolkning då de tre storstadsområdena får sitt vatten från stora sjöar eller floder som inte påverkas så jättemycket av skyfall och ökade regnmängder, vad det gäller vattenkvaliteten.

Konsekvenserna för kommunernas planarbetet måste bli att man inte längre tillåter husbyggen i strandnära lägen eller på åbrinkar etc. För i de lägena riskerar hus att översvämmas eller udnermineras vid skyfall eller på grund av en höjning av havsytan. Vidare måste VA-system ses över, järnvägar, vägar och liknande måste säkras i de lägen där de löper genom riskområden för skred eller översvämningar.

På sikt finns dock ingen annan lösning än minskade koldioxidutsläpp för att den totala katastrofen ska kunna undvikas. I Sverige innebär det minskad bilism.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-12

Asfaltsdjungelns indianer slår till

Nu i Göteborg. Med relativt oförargliga metoder uppmärksammar gruppen oss på det idiotiska med att köra stora bensinslukande stadsjeepar. Ibland blir det fel. Men överlag tycker jag att man visar uppp en innovativ metod att protestera på. Det är klart att det vållar besvär för de som drabbas av "pysta" däck. Men å andra sidan vållar dessa personer, när de kör omkring i sina stora bilar problem för alla människor på jordklotet. Och dessutom större risker för andra i trafiken. Det finns alltså all anledning att protestera mot bruket av stora bilar, såsom stadsjeepar.

En del invändningar hart varit av typen: De bryter mot lagen. Varför jobbar de inte för att förändra lagen? På det vill jag svara två saker. Det kan ibland behövas att man bryter mot lagen för att få en förändring till stånd (jmfr Ukrainas orange revolution eller franska revolutionen för att ta några borgerliga exempel). Det andra är att varje människa faktiskt har ett ansvar för att minska klimathotet. Man kan inte bara lämna över det ansvaret till några anonyma lagstiftare. Till nån annan.

Även om jag personligen tror, att om vi ska komma nån vart i Sverige med minskningen av utsläppen av växthusgaser, krävs det lagtiftning som missgynnar bilismen i våra storstadsregioner. Exempelvis trängselavgifter. Bensinskattehöjningar är jag däremot inte så positiv till, därför att detta drabbar landsbygdsbefolkningen hårdare än stadsbefolkningen. Stora bilar kan beskattas på andra sätt.

Hemsida för Asfaltsdjungelns indianer.
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, AB,
Alternativ media: Yelah
Bloggat: Jinge, Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-11

Regeringen satsar på klimatet?

I regeringens buget ska ytterligare miljoner satsas på att medverka till en minskning av växthusgaser. Det vill man bland annat göra genom att satsa på biobränslen i form av etanol från Brasilien.

Något som kritiserats hårt av miljörörelsen i Sverige, främst Miljöförbundet Jordens Vänner. Balnd annat då man menar attd et inte är ett miljövänligt sätt att försöka nå klimatmålen. Kanske inte ens positivt för klimatet.

Enligt regeringen är också näringslivet viktigt när det gäller att satsa på ett förbättrat klimat. Personligen är jag dock mycket tveksam till att man kan lita på privatföretag i såna här sammanhang. Deras syfte är ju i första hand att tjäna så mycklet pengar som möjligt. Innebär det att det är lönsammare att skita ner och släppa ut. Ja då gör man det.

Jag förstår inte heller hur regeringen tänker få ihop hela sin miljöpolitik då man i andra änden tänker skära ner på naturvårdsanslagen. Allt tyder alltså på att alliansregeringens miljöpolitik är en försämring av den politik som bedrivits i Sverige tidigare.

Läs mer hos MJV om Klimatkonferens, Mat eller bränsle, Mötesturné om klimatet

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
-------------------------------------------------------------------------
Lite sånt som andra bloggar om: Alliansfritt Sverige om Jan Björklund och feminism, Anna- Lena Lodenius om en bok som jag misstänker att jag inte gillar och Trotten om Ketchupkapitalister.

Etiketter: , ,

2007-07-10

Bilindustrin och klimathotet

Bilindustrin skickar Göran Persson till Almedalen för att bedriva lobbyverksamhet (läs påtryckningar) för bilismen. En bilism som är det i Sverige som svarar för den största delen av våra koldioxidutsläpp. Han snackar om att vi är så beroende av bilindustrin och att det är ett problem. Det är klart att det är ett problem. Fråga er själva varför Göteborg har den uslaste kollektivtrafiken bland Nordens 5 storstäder. Det är bilindustrins fel. Så det är ett problem. Bilindustrin förhindrar vettiga satsningar på mer miljövänlig transportteknik och vettig stadsplanering. Något Persson försöker dölja och släta över när han är i Almedalen på reklamresa för bilismen och bilindustrin.

Att satsa på etanol är inget alternativ. Etanoltillverkningen leder till ett jordbruk i Brasilien med rena slavförhållanden. Dessutom till en omfattande miljöförstöring genom att skogar tas bort för att ge plats åt odling av grödor för framställning av etanol. Så etanoltillverkningen ger i stort sett ingen förbättring vad det gäller koldioxidutsläppen. Därför är det inget alternativ.

Att vi är så beroende av bilindustrin försämrar Sveriges möjligheter att statsa på alternativ till bilismen och på ett transportsnålare samhälle. Så samtidigt med att vi satsar på en vettig kollektivtrafik måste vi också satsa på att i Sverige producera andra typer av fordon än bilar. Som tåg och spårvagnar. Så att vi kan bli mindre beroende av bilindustrin.

Läs mer: Kollektivtrafik, Växthuseffekten, Stadsplanering
Borgarmedia: GP1, DN1, DN2, AB1, AB2, AB3, AB4
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-07-09

Höjning av bensinpriset - kanske inte det rätta

Jag är inte så säker på att en höjning av bensinpriset är den bästa åtgärden när det gäller att minska bilismen. Helt klart är dock att bilismen måste minskas. En höjning av bensinpriset kommer att slå förhållandevis hårdare mot landsbygden än mot städerna. Men det är i städerna som bilismen är störst och det är där den i första hand borde minskas. I städerna finns också stora möjligheter att konstruera effektiva kollektiva transportmöjligheter, något som är mycket dyrare och svårare i glest bebyggda trakter.

Därför tror jag att en kombination av åtgärder mot bilism och för en utbyggnad av kollektivtrafiken i städerna är bättre än en höjning av bensinpriset. De åtgärder jag kan tänka mig är följande:

Trängselavgifter i alla storstäder (Gbg, Malmö, Sthlm)
Begränsning av bilism genom avstängning för bilar av vissa områden i stadskärnor
Borttagande av reseavdragen
Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik (spårvagnar, tunnelbana, pendeltåg)
Förbud mot shoppingcenter ute på landet i olika vägkorsningar.
Bensinsnålare bilar
Mer biogasbilar (etanolbilar är jag däremot tveksam till, då det visat sig medföra stora negativa miljökonsekvenser i ex. Brasilien)

Läs också: Klimathotet - en utmaning för vänstern, Klimathotet - vad kan du göra, Göteborg och klimathotet
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, DN3, SVD3, SVD4, SVD5
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-28

Konsekvenserna av växthuseffekten

Vår tids stora utmaning utropar några debattörer i SVD. Det har de förmodligen rätt i. Och jag har skrivit att det också är en utmaning för vänstern. Det myckna regnandet i Småland är av många ansett som en konsekvens av klimatförändringarna. Men det tror jag inte är alldeles säkert. Klart är att översvämningarna inte enbart beror på klimatförändringar.

En orsak är också bristande underhåll av dammar. Något som beror på avreglering av elmarknaden och på avindustrialisering av landsbygden. Profithunger hos kraftföretag gör att man drar in på underhåll med försämring av skicket på dammar och andra anläggningar som konsekvens. Dammar som förr användes för sågverk, kvarnar och liknande sköts inte längre med förfall som följd.

En annan orsak är kalhyggen. Även stormarna som fällt stora mängder skog bidrar till fler översvämningar. Kala områden ökar nämligen ytavrinningen med överbelastning av dammar och åar som följd. Ytterligare saker som förvärrar läget är den utdikning av våtmarker som förekommit i Sverige i stor skala de senaste hundra åren. Något som också ökar ytavrinningen och belastningen på vattendragen.

Strömavbrottet i New York skylls också på klimatförändringarna. Men även här så är en bidragande orsak den vinstmaximerande kraftindustrin i USA. Elnäten är inte utbyggda för att kunna hantera maxbelastning. Att göra det minskar vinsten för företagen. Inte heller sköts underhållet som det ska.

Några som försöker slå mynt av klimathotet är Banverket som helt riktigt säger att vi måste satsa på spårbunden kollektivtrafik, inte på flyg, inte på bussar. Därför tycker man att man borde ha mer anslag, inte mindre. Annars blir viktiga infrastrukturprojekt aldrig av, eller väldigt försenade. Vägverket å sin sida vill hellre underhålla de vägar som finns än att bygga nya.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, AB1, AB2, DN1, DN2, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-26

Klimathotet - en utmaning för vänstern, del 4

Det växande problemet med växthuseffekten presenterar några problem för en klassmässigt baserad vänster. Hur ska vi kunna inför en politik som adresserar klimatproblemen och som inte har några negativa fördelningsmässiga konsekvenser. Jag har i ett par inlägg skissat på hur en sån politik skulle kunna se ut, Klimathotet - vad kan du göra? och Göteborg och klimathotet.

För Sveriges del handlar det väldigt mycket om våra städer, om vi ska kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om stadsplanering. Städerna måste byggas tätare. Det handlar om kollektivtrafik som måste byggas ut rejält. Det handlar om att begränsa bilismen, genom exempelvis Trängselavgifter. Det handlar om att vi måste skapa ett transportsnålare samhälle. Det handlar om att fjärrvärmeverk som bränner fossila bränslen måste ersättas med värmepumpar och värmeväxling.

Detta därför att de alternativa lösningar som finns på energiproduktion och bränsleproduktion inte kan erbjuda hållbara alternativ, något som Miljöförbundet Jordens Vänner skriver om i dagens GP med anledning av etanol som alternativt bränsle. I en intern diskussion i mitt parti förkastas också solceller som ett gångbart alternativ i stor skala. Så här skriver dbr:
Solceller kommer att utvecklas, och kommer att fungera bra i mindre och lokala tillämpningar. Men, för att få ut hög effekt per ytenhet ur en solcell krävs väldigt speciella material (indium, gallium) som det råder brist på i jordskorpan. Även mindre effektiva solceller använder bristmaterial. Och det blir stora transportproblem av elen från Sahara… En kraftig utbyggnad av solenergi (även solvärme, inte bara el) är bra och nödvändig, liksom av vindenergi, men enligt de prognoser jag sett från Energimyndigheten kommer de inte att klara av att kompensera ens de mer modesta sparkrav på fossila bränslen som Sverige och EU har satt upp, utan att det blir rejäl energibrist. I summa: de som studerar hela energisystem är klart mindre optimistiska än de forskare som utvecklar olika energialternativ.

Vi bör alltså inte sätta allt för stor tilltro till alternativen när vi formulerar vår politik, utan faktiskt skissera var och hur vi föreställer oss att vi bör spara energi.
Trängselavgifter som jag är anhängare av har en del negativa fördelningseffekter som vänstern måste kunna hantera. Samma sak med mitt förslag att ta bort alla reseavdrag för biltransporter till och från arbetet. Dessa förslag innebär att rika kan fortsätta köra bil, men inte fattiga. Dvs en fördelningspolitisk effekt som gynnar de rika. Alltså måste fattiga och arbetare på något sätt kompenseras. Riktigt hur vet jag inte just nu. Men en lösning måste funderas ut. För förslagen om att ta bort reseavdrag och införa trängselavgifter i de större städerna tror jag är nödvändiga .

Borgarmedia: GP1, GP2, GP3, DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3
Läs mer: Jinge, Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2007-06-07

Fredliga och bra blockader

Blockaderna av motorvägarna runt Heiligendamm i Tyskland verkar vara ganska effektiva. Mycket uppmärksamhet och det går lugnt och sansat till väga. Undantaget vissa polisaktioner då, där de uniformerade som vanligt gått lite för hårt fram, eller uppenbart åsidosatt de mänskliga rättigheterna att demonstrera och uttrycka sig fritt.

På de rika ländernas möte fortsätter de rika länderna, med USA i spetsen, att håna världens folk. USA tänker inte gå med på några begränsingar när det gäller utsläpp av växthusgaser. USA vill alltså inte göra något för att stoppa växthuseffekten. Inga klimatmål för det land som fördärvar mest när det gäller klimatet. Och inte bara när det gäller klimatet. USA är det land som startar och underhåller de största och värsta krigen. USA är ett land med stora sociala skillnader. Nästan lika stora som Indiens faktiskt, men liten förskjutna i höjdled kan man väl säga. De rika i USA är rikare än de rika i Indien och de fattiga i USA är rikare än de fattiga i Indien. Men skillnaderna är i princip lika stora. Den förväntade livslängden för en svart i USA är lägre än den förväntade livslängden för en indier i Kerala (Källa: olika FN-publikationer sammanställda i Amartya Sens bok Utveckling som frihet). USA är ett land som bara går de stora företagens ärenden och skiter i människorna. I alla fall om man är svart, latino eller fattig.

Mer i borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, Aftonbladet.
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-05-16

Göteborg och klimathotet - vad kan göras?

Skrev tidigare en artikel om vad som borde göras med anledning av växthuseffekten. Nu vill jag konkretisera det hela och vad det skulle betyda i Göteborg.

De punkter jag tog upp var följande:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Konsekvenserna lokalt i Göteborg skulle bli:

1. Leder till ökad efterfrågan på kollektivtrafik för att pendla in och ut ur staden. Leder också till ökad efterfrågan på bostäder i närheten av arbetsplatserna och i centrala delar av Göteborg. För en ny bilistpolitik.

2. Samma som för ett, samt skapar ökad efterfrågan på kollektivtrafik i området innanför tullarna. Läs hur man kan göra detta i Göteborg och en internationell jämförelse. Pengarna som kommer in ska dock användas för att bygga ut kollektivtrafiken, inte till att bygga ut bilismen.

3. Samma som för två och ett. Stoppa alltså alla vansinnigheter med nya biltunnlar genom stan, Partihallsförbindelsen kan jag dock tänka mig att den byggs.

4. Löser de problem som uppstår som en följd av alternativ 1-3. Läs gärna mina tidigare artiklar om hur man löser detta i Göteborg. Det enda jag inte skrivit ordentligt om ännu är införande av expresslinjer på spårvägen. Jag återkommer i det ämnet.

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III
Kollektivtrafik är en rättighet!
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV
Kollektivtrafiken i Göteborg - varför en massa problem?
Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs
Skippa fyrspårsutbyggnaden genom Lerum
I Stockholm satsar man på spårvagn (Läs gärna: DN1, DN2)
Privat finansiering?

5. Förbättrar utnyttjandegraden av kollektivtrafiken och gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Löser problem som uppstår i samband med alt. 1 -3. En föräandring av svensk stadsplanering krävs naturligtvis också. Läs mer i ämnet:

Bygg fler bostäder för vanligt folk!
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II
Förtäta och fräscha upp längs med Mölndalsån

Förutom Mölndalsåns dalgång (Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Krokslätt, Sörgården, Lackarebäck och Kallebäck) som jag berör i mitt ovanstående inlägg finns stora möjligheter till förtätning i Bruså, Fredriksdal, Mossen, Toltorpsdalen, Johanneberg, Guldheden, Stampen, Gamlestaden och på Gårda. Dessutom finns mindre möjligheter i Annedal, Änggården, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget. Om det ämnar jag återkomma.

Jag tycker också att man mycket väl kan bygga skyskrapor i Göteborg och att man kan avsätta området längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån till den typen av byggen. En som inte håller med mig om detta är Kamrat Felix. Mölndals kommun är redan inne på den linjen. Och efetrsom man ska muddra Mölndalsån tycker jag man kan påbörja arbetena med en uppfräschning i samband med det.

Läs mer, GP1, Gp2, GP3, GP4, Aftonbladet, DN3.

Tack till min bror Albert för goda diskussioner och samtal om stadsplanering, bilism, bostadsbyggande.

Jag har placerat min blogg i Göteborg på bloggkartan.se

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , ,

2007-05-15

Klimathotet - vad kan du göra?

Ja, det är ungefär så som de borgerliga tidningarna har formulerat det i alla skriverier sen IPCC:s rapport om växthuseffekten kom tidigare i år. Men vad vi som enskilda individer kan tänkas göra förändra inte speciellt mycket. Att vi använder energisnåla lampor etc minskar bara växthuseffekten marginellt. Naturligtvis ska vi göra det ändå, alla måste göra sitt som jag ser det.

Det är bilismen som är den stora boven i Sverige och för att ändra på bilanvändningen krävs politiska beslut. Politiska beslut som faktiskt måste innebära inskränkningar i "den fria marknaden". Det finns ingen möjlighet att vi kan stoppa uppvärmningen av jorden med hjälp av marknadskrafter och kapitalism. Kapitalistiska företags måttstock och drivkraft är vinst.

Ska vi stoppa växthuseffekten krävs beslut som kommer att minska vinsten för många stora och mäktiga företag i oljeindustrin och bilindustrin. De företagen kommer inte frivilligt att anpassa sig till åtgärder som begränsar utsläppen av koldioxid. I själva verket förnekar de ofta själva växthusffekten, precis som Lundin Oil gör, så att de ska kunna behålla sina profiter. Därför behövs det politiska beslut. Politiska beslut som kan vara obekväma för många fler än storföretagen i bil- och oljebranscherna. För att vi i Sverige ska kunna minska våra utsläpp krävs nämligen en begränsning av bilismen.

För att bilismen ska kunna begränsas i Sverige krävs ganska omfattande insatser och beslut. Dessa beslut kan vara:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Förtätning av storstäderna gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Allting blir närmare helt enkelt. Dessutom blir det lättare att bygga ut och använda kollektivtrafiken. För att lyckas med förtätning i Sverige måste den stadsplanering som används i Sverige förändras. Funktionsseparerade områden måste tas bort så mycket det går och inga nya sådana skapa. Köpcentra utanför städerna, som kräver att man har bil, förbjudas. Pengarna som sparas för det allmänna när reseavdragen tas bort och de pengar som kommer in från trängselavgifter ska användas till en utbyggnad av kolllektivtrafiken.

Läs gärna den bok av Gunnar Falkemark som omnämns i Dalarnas Tidningar och hans debattartikel i GP.

Läs mer i: Dala-demokraten, E24.se1, E24.se2, E24.se3, SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, Aftonbladet, Arbetarens klimatblogg.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,