Bebygg och fšrŠndra MšlndalsŒns dalgŒng (GetebergsŠng – KrokslŠtt).

 

LŠngs med MšlndalsŒn finns idag en hel del obebyggda tomter, en hel del dŒligt utnyttjade industrilokaler och en del tomma kontorslokaler. Det gŠller bŒde inom Gšteborgs och Mšlndals kommuner.

 

OmrŒdet har gott om arbetsplatser och mšjlighet att hysa fler, men det finns inte sŒ mŒnga bostŠder. Delvis Šr det sistnŠmnd ett resultat av den stora mŠngd biltrafik som gŒr genom omrŒdet.

 

Kollektivtrafiken Šr mycket bar i omrŒdet, en mŠngd busslinjer, tvŒ spŒrvagnslinjer och pendeltŒg passerar genom omrŒdet. NŒgon pendeltŒgsstation finns dock inte. NŒgot som saknas Šr dock tvŠrgŒende busslinjer. De som finns gŒr i stort sett alls lŠngs med dalgŒngen. Enda undantagen Šr en linje som gŒr upp KrokslŠtts Parkgata och ett antal linjer som vid LackarebŠcks spŒrvagnshŒllplats gŒr mot Bifrost.

 

En upprustning av omrŒdet mŒste inkludera fler bostŠder och en fšrŠndring av biltrafikens stršmmar. MšlndalsŒn mŒste gšras mer tillgŠnglig fšr mŠnniskor som vill promenera eller bara strosa. Mšjligheter till cafŽer och liknade med utsikt šver Œn Šr finns ocksŒ.

 

Bilismen

 

Genom omrŒdet gŒr dels den stora motorvŠgen genom Gšteborg och Mšlndal, dels MšlndalsvŠgen med en hel del trafik. Det finns ett antal varuhus (IC Maxi, Willys) som genererar mycket trafik. Mest tvŠrgŒende trafik finns vid LackarebŠckskorsningen, KrokslŠtt Parkgata inklusive andra sidan dŠr man kan kšra in till Saab Information Systems (tidigare Ericsson) stora industri- och kontorskomplex samt KallebŠcksviadukten- Fredriksdalsgatan.

 

Trafiken till ICA Maxi kan ledas om sŒ att den gŒr lŠngs med jŠrnvŠgen istŠllet fšr lŠngs med Œn. VŠnstersvŠng frŒn MšlndalsvŠgen till KallebŠcksviadukten fšrbjuds (gŠller trafik norrifrŒn). IstŠllet leds alla trafik som ska till motorvŠgarna och KallebŠck via Almedal. LŠmpligen fŒr man svŠnga redan innan Almedal ner mot Saabs vŠxellŒdsfabrik och sen fšrbi Lyckholms och lŠngs med jŠrnvŠgen till viadukten. Detta blir ocksŒ den bŠsta vŠgen till ICA Maxi.

 

Trafiken sšderifrŒn leds pŒ motorvŠgen via LackarebŠcksmotet.

 

Kollektivtrafiken

 

Vi den nu tomma gamla tŠndsticksfabrikstomten byggs en pendeltŒgsstation av samma modell som de som finns i Berlin. Med affŠrer etc. PŒ bŠgge sidor om denna anlŠggs bussterminaler. PŒ detta sŠtt fŒr KallebŠck affŠrer (nŒgot som saknas idag) och en direkt gŒngfšrbindelse med KrokslŠtts olika stadsdelar.

 

En pendeltŒgsstation skapar bŠttre kommunikation fšr omrŒdet och mšjliggšr en del omstigningar. Fšr att d t hela ska bli optimalt skapas nya busslinjer som gŒr uppfšr KrokslŠtts Parkgata, Fredriksdalsgatan och FramnŠsgatan. PŒ det sŠttet kan det skapas bar fšrbindelser fšr de boende i BurŒs, Fredriksdal, KrokslŠtt, SšrgŒrden och Guldheden med arbetsplatserna och affŠrerna i MšlndalsŒns dalgŒng. Dessutom skapas omstigningsmšjligheter till pendeltŒg vilket innebŠr att man inte behšver Œka in till Gšteborgs Centrum fšr att Œka till alla stŠllen utanfšr Gšteborg.

 

I KallebŠck fšrlŠngs busslinjen šsterut till industriomrŒdet vi Saab-Space i samband med att det byggs fler bostŠder i omrŒdet.

 

Boulevard

 

Genom att mycket biltrafik leds bort frŒn MšlndalsvŠgen kan gatan gšras om till en boulevard, Nya bostadshus som direkt ansluter till gatan kan byggas. I botten pŒ dessa skapas butikslokaler dŠr restauranger, cafŽer etc kan finnas. Gamla byggnader med sterila bottenvŒningar (ex. SPP-huset) byggs om sŒ att de ocksŒ fŒr nya lokaler i gatuplanet. AvstŠngda tvŠrgator som exempelvis NordgŒrdsgatan och gatorna kring KrokslŠtts torg šppnas upp . DŠr det saknas byggnader lŠngs med tvŠrgatorna byggs det nya bostadshus.

 

PŒ sidan mot MšlndalsvŠgen frŠschas gŒng- och cykelvŠg lŠngs med hela strŠckan upp. BetongdŠcket som finns utanfšr Hedins Bil rivs bort och Œn frilŠggs sŒ att man kan se den hela vŠgen. PŒ šstra sidan av Œn anlŠggs en lokalgatan frŒn KallebŠcksviadukten till KrokslŠtts Parkgata. LŠngs med gatan byggs bostadshus med lokaler i botten. I direkt anslutning till Œn kan pŒ bŒda sidor, dŠr det fungerar utan att stšra gŒng- , cykel- och biltrafik, anlŠggas mšjligheter till serveringar

 

Kontorsbyggnader

 

LŠngst ut mot motorvŠgen och jŠrnvŠgen byggs det kontor fšr att avskŠrma. Den funktionen kommer ocksŒ den nya pendeltŒgsstationen att fŒ dŒ den mŒste byggas ocksŒ šver motorvŠgen fšr att fŒ den funktion jag tŠnker mig. Inne pŒ Lyckholms och Almedals gamla industriomrŒden kan det byggas bŒde kontors- och bostadshus.

 

VŠstlŠnken och Liseberg

 

Den fšrsta delen av VŠstlŠnken bšr byggas skyndsamt och i samband med att man bygger pendeltŒgsstationen. Detta fšr att Liseberg ska kunna expandera sšderut som man šnskar. Nu hindras Lisebergs expansion av att marken sšder om behšver vara obebyggd fšr att det ska vara lŠttare att bygga VŠstlŠnken. Men bygger man den delen av lŠnken omedelbart sŒ fšrsvinner hindren fšr Lisebergs expansion. I samband med denna byggs ocksŒ kontorshus som avskŠrmar den nya delen av Liseberg frŒn MšlndalsvŠgen och bostŠderna dŠr.

 

FšrtŠtning

 

Fšrutom bostadsbyggandet och fšrtŠtanden kring sjŠlva MšlndalsvŠgen och MšlndalsŒn kan fšrtŠtning gšras i kringliggande stadsdelar pŒ mŒnga stŠllen. Kring Wavrinskys plats och Dr Fries Torg i Guldheden, pŒ lite olika stŠllen i Johanneberg, exempelvis pŒ den stora parkeringen framfšr Chalmers pŒ Gibraltargatan, i SšrgŒrden och KrokslŠtt pŒ Mšlndalssidan och i KallebŠck dŠr det kan byggas betydligt fler bostŠder up mot de nya industrierna vid Saab-Space.

 

Anders_S

 

Tack till min bror Albert och till Maria Strannelind, fšrfattare av boken, MšlndalsŒns dalgŒng, Gšteborg 1994.