En blandad stad innebär att det finns industrier i närheten av bostäder

En blandstad innebär att det är blandat. Industrier, kontor, småindustrier, affärer, bostäder, hotell, nöjesetablissemang osv. Allt ska finnas i samma område. Det är avd blandstad är. Därför tillför Rosenlundsverket i Rosenlund invid Skeppsbron i centrala Göteborg värden. Det kanske inte Läs mer…

Advertisements

Säkerhetsrisken är marknaden själv

Det är bara ett par dagar sedan Alliansen tog fram den största trumman de hittade och, med stöd av SD, väckte misstroendevotum mot de ansvariga statsråden. Det handlar förstås om Transportstyrelsens IT-affär, där sekretessbelagda uppgifter om svenska körkort och fordon Läs mer…

Lönsamhetstyrning är orsaken till problem i förlossningsvård

Den svenska sjukvården ska vara lönsam. Marknadsmekanismer och lönsamhetstyrning dominerar även i den gemensamt ägda vården. Detta leder till fler saker. Dels är det mer lönsamt att satsa på viss typ av vård, exempelvis vårdcentraler i områden där befolkningen är Läs mer…

Byggbolag och marknadstyrning är problemet på bostadsfronten

Marknadsstyrning innebär att byggföretags insatser, dvs byggande, fokuseras på områden där de snabbt kan få tillbaks satsat kapital och detta med så stor avkastning (vinst, profit) som möjligt. Det innebär att hyreslägenheter är olönsammare att bygga (längre tid innan bolagen Läs mer…

Myter om bostadsfrågan

En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor Läs mer…

Det här med bostadspolitiken

Trångboddhet och bostadsbrist har konsekvenser för såväl välfärd som segregation, brottslighet och flyktingpolitik. Det leder till ökad segregation då det nästan är omöjligt att flytta till bättre boende om en inte har några pengar. Något som leder till att fattiga Läs mer…

Bra med höghastighetsbanor – men först en fungerande järnväg

Den nuvarande regeringen har nästan totalt förstört det svenska järnvägssystemet genom avregleringar, privatiseringar, styckning, uppdelning, upphandlingar och marknadsutsättning. Järnvägen har till viss del slutat fungera, kontaktledningar, spår, tågmaterial, lok, vagnar och mycket annat går sönder allt oftare. Underhållet är eftersatt, fler och Läs mer…

Marknadshyror – svaren beror på frågan

Forskning om attityder är svårt. Ofta styrs den som svarar in på de svar som utfrågaren/forskaren förväntar sig. Dessutom beror svaren på vad den frågade tror att den som frågar vill höra och på om huruvida den som svarar har kunskap om Läs mer…

Enklare planlagar behövs – men Houston är inget bra exempel

Ett antal nationalekonomer pläderar i en debattartikel i DN för vad som i praktiken är helt marknadsstyrt byggande och helt marknadsstyrd stadsplanering. De tar upp Houston som ett bra exempel på hur det kan bli om inget plan- och byggreglering Läs mer…

Patient, brukare, kund?

I strukturomvandlingarnas spår är osäkerheten stor kring hur de samhälleliga relationerna egentligen ser ut, men faktum är att de samhällskontrakt, som de flesta tar för givet, sedan länge är brutna. Inget område är heligt, inga mellanmänskliga band är skyddade från Läs mer…

Onödig administration förstör välfärden

I den gemensamt ägda sektorns verksamheter så har rationaliseringar och marknadssystem inneburit alltmer administration och byråkrati som ska skötas av de som egentligen borde ägna sig åt vård eller polisarbete. Uppföljningar, mätningar, hysterisk kontroll av påhittade mått för effektivitet osv Läs mer…

När städer blir varor

Via ett nyliberalt systemskifte har bostadspolitiken förändrat karaktär. Från att ha varit en integrerad del av välfärden har dess roll blivit att agera understöd för en marknad där hemmet har gått från att vara en rättighet till att utgöra en vara Läs mer…

Vårdleaks: Historierna om den vinstdrivna vanvården

Vårdleaks berättar om vården inifrån, för världen utanför. Om du vet om något galet där du jobbar inom vården eller något som kanske tom hotar patienters välbefinnade i den svenska sjukvården – läck det till Vårdleaks! Hjälp till med att Läs mer…

Det stora tågrånet – som pocket

Karneval förlag ger nu ut Mikael Nybergs Det stora tågrånet i pocket (ISBN: 9789187207037) , med ett nyskrivet efterord av författaren. Det stora tågrånet Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen Läs mer…

Inga förbättringar att vänta på Sahlgrenskas akut

GP skrev nyligen om köerna på akutmottagningarna i Göteborg. På Sahlgrenska Universitetsjukuhuset (SU) som ju  är tre sjukhus, Sahlgrenska, Östra och Mölndal. Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör. – Det enhetsuppsplittrade budgetansvaret (varje avdelning Läs mer…

Fritt vårdval och vårdgaranti har gett sämre sjukvård

I syfte att få del av regeringens så kallade ”kömiljarder” prioriterar sjukvården förstagångsbesökare, men nedprioriterar folk med komplexa sjukdomstillstånd och kroniskt sjuka. Många människor med långvariga och svårdiagnostiscerade sjukdomar får därmed inte sin diagnos så fort som man kan begära Läs mer…

Vinstjakt ger dåliga bussar

Polisen kontrollerade bussar i Göteborg. Keolis hade inget trafiktillstånd för all bussar som användes för ersättningstrafik för spårvagnstrafiken i nordöst. GS Buss hade trafikfarliga bussar. Bussbolagen fifflar och fixar för att göra vinst när de lägger för låga anbud. Vinststyrning, marknadsstyrning, Läs mer…

För att tågen ska rulla i tid och regelbundet krävs monopol

Grundproblemet med den svenska järnvägen är att ingen tar ansvar för nånting. Underhållet är uppdelat på så många olika händer i flera olika led att det i slutändan blir ett mycket bristande underhåll av både banor, kontaktledningar och rullande material. Läs mer…

Uppstyckning och privatisering har gett dyrare kollektivtrafik

På tio år har priserna i kollektivtrafiken ökat med 43 % enligt SR. Under samma tid har samtidigt fått se en allt sämre punktlighet, främst beroende på minskat antal personal, uppstyckning av verksamheter genom privatisering, oklara ansvarsförhållanden, bristande ansvarstagande och Läs mer…