Samerna är inget urfolk

Numera vet forskarna att samerna kom till det nuvarande Sverige ungefär samtidigt som förfäderna till de nuvarande svenskarna kom till detta landstycke. Detta bl.a. genom genetiska studier. Samernas förfäder kom från norr samtidigt som svenskarnas förfäder kom från söder. De Läs mer…

Advertisements

Vargar orsakar inga ekonomiska skador

Naturvårdsverket har redovisat en socioekonomisk analys av gynnsam bevarandestatus för varg inom regeringsuppdraget som handlar om att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. Redovisningen är ett underlag till regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen. Varg kan orsaka skador och andra problem Läs mer…

Problemet med vargpolitiken är att ingen vill ta i det grundläggande problemet

Det finns nämligen en grundläggande sak som gör att det nästan inte spelar nån roll hur många vargar det finns i södra Sverige. Det spelar egentligen ingen roll på lång sikt om det finns 400 vargar eller 1 000 vargar i Läs mer…

Ursprungsbefolkning, nyttjanderätt och äganderätt

Det är vanligt att vänstern, vänsterfolk och miljörörelser  i sitt försvar av natur och ursprungsbefolkning gör sig till försvarare av äganderätten. Ofta beror det på att engagemanget inte är baserat på en socialistisk och marxistisk analys utan mer på moral, medkänsla,och tyckande. Läs mer…

Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark

Del 6 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 6 av 7 i serien Naturtillgångar och ägandeMarken i Sverige ägs till stor del av storföretag och stat. I jordbrukslandskapen ägs marken till stor del av storgodsägare. Sverige har fler av de största privata markägarna i Europa. Detta oavsett Läs mer…

Jordbruk som kräver rovdjursfri natur kanske vi inte ska ha

Går det inte att bedriva ett jordbruk utan att utrota vilda djur så kanske jordbrukaren ifråga borde fundera över sin verksamhet. Kanske måste den förändras. Kanske är den inte rimlig. Sannolikt är nåt fel. Fårnäringen i Sverige har vuxit i Läs mer…

Rennäringen – särintresse för samisk minoritet

Sverige har erkänt samerna som urfolk. Det skedde 1977. Sverige har dock inte ratificerat den konvention (ILO:s konvention 169) som reglerar urfolkens rättigheter. 1981 fastslog Högsta domstolen att renskötselrätten är en starkt skyddad brukarrätt som kan jämställas med äganderätten. Den Läs mer…

Vargkommittén: förenkla skyddsjakten och inför licensjakt

Vargkommittén är en statlig tillsatt instans som utrett hur vargstammen i Sverige ska förvaltas i framtiden. Vidare har syftet varit att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige. Detta genom att ska annat se till att berörda organisationer ges möjlighet Läs mer…

Bättre med varg än olönsam och subventionerad rennäring

Rennäringen som idag enligt lag är förbehållen en liten minoritet av den samiska befolkningen i Sverige är en olönsam och starkt subventionerad näringsgren. I praktiken dras den med en mängd problem och föråldrade strukturer på ett liknande sätt som gäller Läs mer…

Äganderätten bör försvagas

I Sverige finns ett antal inskränkningar av äganderätten. Det är nödvändigt och bra, men inte tillräckligt. Lagstiftningen kring rennäringen är en, gruvlagstiftningen en annan, naturreservat och nationalparker en tredje och strandskyddslagen en fjärde. Men den viktigaste är allemansrätten förstås och Läs mer…

Är det inte dags att förbjuda jägarna?

Den svenska jägarkåren visar gång efter annan ett de är renons på sunt förnuft och demokratiskt sinne. Säkerligen gäller det inte alla jägare, förmodligen bara en minoritet, men tillräckligt många för att få en att fundera på om vi inte Läs mer…

Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättDet beror naturligtvis på hur man ser det. Men formellt så innebär lagstiftningen kring den svenska rennäringen faktisk en inskränkning i äganderätten för markägarna. För samerna får låta sina renar beta på Läs mer…