Religionsfriheten och statlig religionsutbildning

Grundlagen, i detta fall Regeringsformen 2 kap första paragrafen punkt 6, stadgar följande:

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

I paragraf 12 står följande om undantag:

12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

Det betyder att begränsningar vad det gäller religion får göras, men inte enbart med religionen som skäl. Ingenting sägs om huruvda staten får gynna en religion eller inte. Sålunda kan staten, om beslutsfattarna vill, gynna exempelvis kristendomen på andra religioners bekostnad. Sett ur min synpunkt innebär det diskriminering utifrån religiösa skäl, något som jag inte kan acceptera och något som jag anser att ett demokratiskt smahälle inte kan acceptera. Det betyder att jag anser att alla religioner ska behandlas på samma sätt, oavsett ursprung och historia eller hur stora de är.

När det gäller utbildning av präster, imamer, rabbiner och liknande så ska det alltså ske på samma sätt. Genom att alla religioner ska behandlas lika så blir en statlig utbildning av all dessa predikare och religiösa ledare i praktiken omöjlig. Det finns rätt många religioner. Alternativet som jag ser det är att staten inte ska utbilda några religiösa förkunnare överhuvudtaget, inte heller kristna präster. Det är enda praktiska sättet att behandla alla religioner och alla troende lika.

Därför är jag mot statlig imamutbildning såväl som statlig prästutbildning. Så istället för att starta en imamutbildning, lägg ner prästutbildningarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sörmlänning

  Svensson har rätt. Det är märkligt att utbildning av präster åt Svenska kyrkan fortfarande sker med skattepengar, trots att Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000.

 • Nu utbildas det ju massa människor på universiteten. Att ha teologiska utbildningar är ju inte särskilt orimligt. Det orimliga är ju självklart att rasisternas alibi (valde bort ett mer vulgärt ord) Sabuni presenterade en dold agenda för att införa en Imamutbildning.

  Att utbilda religiösa ledare är inte konstigare än att det finns utbildningar i statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, genusvetenskap eller andra mer politiserade vetenskaper. Däremot bör utbildningarna mer ha en allmän inriktning så får respektive organisation finputsa dem för sitt syfte efteråt. Även om svenska kyrkan faktiskt är unik jämfört med andra samfund genom sitt stora medlemsantal och sin historia så ska det nog likställas. Håller i stora drag med bloggen ”kristen vänster”: http://kristenvanster.wordpress.com/2009/06/01/imamutbildningsutredningen-hade-inte-en-chans/

 • Jo, det är konstigare. Religion är vidskepelse. Vetenskap är vetenskap, även den politiserade. Universitet ska ge oss kunskaper, inte skrock. Så enkelt är det.

 • Pingback: Sionism är extremism | Jinges web och fotoblogg()

 • Äh, nationalekonomi är humbug anser jag, precis som vissa anser att genus är närmast religion. Är filosofi en vetenskap, eller bara flum? Skillnaden är hårfin.

  Teologi har funnits på universiteten i evigheter. När det dessutom finns efterfrågan på utbildningen så har jag svårt att se poängen med att lägga politisk kraft på att inta den vänsteristiska hållning mot religion som detta innebär.

  Religion finns, spelar stor roll i människors liv. Det går alldeles utmärkt att vetenskapligt studera deras urkällor på universitet. Tror det också leder de religiösa samfunden framåt i rätt riktning. Det fria tänkandet som universiteten står för kan mycket väl ha påverkat och bidragit till att Svenska Kyrkan i dag är en av de mest liberala kyrkorna i världen. Vem vet?

 • Anders_S

  Mikael: Det är självklart att vi vetenskapligt kan studera teologi. Men varför ska vi utbilda präster? Det är ju inte riktig samma sak som att vetenskapligt studera teologi.

  Det är ingen vänsteristisk hållning, utan samma hållning som många frikyrkliga organisationer har. Det är säkerligen därifrån jag fått den från början och sen har den stärkts av mina vänsteråsikter.

 • Mikael, vissa delar av nationalekonomi är bevisligen humbug. Och det går att via vetenskapliga metoder konstatera detta. Religion går det bara att tro om. Att det finns efterfrågan i att se auror, absorbera strålning med kristaller eller tyda tarotkort innebär inte att universitet ska ha hand om det.

  Däremot ska självklart religionen fortfarande undervisas om i ämnen som samhällskunskap eller historia.