Polisen dödar i onödan

Orsakerna till att polisen i Sverige dödar och skjuter folk i onödan är flera och organisationen Civil Rights Defenders har listat den i en debattartikel i DN (citaten av punkterna är inte fullständiga):

• Den lagstiftning som reglerar polisens skjutvapenhantering måste revideras. Kungörelsen om användande av skjutvapen i polistjänsten är över 40 år gammal. Den uppfyller inte Europakonventionens krav på att våldsanvändning ska vara ”absolut nödvändig” och att dödligt våld inte får användas vid förvaltningsprocessuella omhändertaganden.

• Polisens kunskap, utbildning och regler för ingripanden mot psykiskt sjuka måste förbättras. I minst 43 procent av de polisiära dödsskjutningar som inträffat sedan 1995 har den skjutne varit psykiskt sjuk. Vi menar att den huvudsakliga orsaken till att denna grupp är överrepresenterad är att gällande bestämmelser, rutiner och utbildning inte tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder vid ingripanden mot psykiskt sjuka.

• Ansvarsreglerna måste ses över. Eftersom svensk polis till skillnad från många andra europeiska länder alltid bär vapen borde det finnas ett rapporteringssystem som noterar när enskilda poliser ofta anmäls för brott eller använder sin pistol. Kopplat till detta borde det finnas ett sanktionssystem med andra utvägar än avsked samt en regelbunden lämplighetsprövning av vilka poliser som behöver och som bör bära vapen.

• Det måste föras en fullständig, officiell statistik. Rikspolisstyrelsens statistik över polisens skjutvapenanvändning är inte fullständig, trots att både FN-bestämmelser och svensk rätt ställer sådana krav. Statistiken bygger på frivillighet och myndigheten vet exempelvis inte varför antalet fall där en polisman avlossat sitt vapen mer än fördubblades 2011 jämfört med året innan.

• Polisens användning av hålspetsammunition måste upphöra. Sedan 2003 använder all svensk polis hålspetsammunition, så kallade dumdumkulor. Vid träff deformeras kulan med omfattande skador som resultat. Ammunitionen förbjöds i krig redan 1899 eftersom den ansågs orsaka oförsvarligt lidande.

Det finns fler kommentarer man kan göra till dessa punkter. Som jag ser det finns det ingen anledning till att poliser alltid ska bära vapen och det måste de inte heller. Exempelvis bär dialogpoliserna vid SPT-tjänstgöring i Göteborg inte vapen när de arbetar. Men rapporteringssystem och uppföljningssystemen som idag skans måste skapas. Kanske blir sådant lättare när det bara finns en polismyndighet. Det är ju meningen att polisen organisering ska förändras på det sättet.

Dumdumkulor måste självklart förbjudas hos polisen. Hade polisen haft den typer av ammunition i Göteborg år 2001 hade  Hannes Westberg dött och två personer hade varit enbenta. Detta hade dessutom lette till betydligt mer omfattande kravaller än vad vi såg. Sannolikt med nedbrända byggnader och fler döda. Sen hålspetsammunitionen infördes hos polisen har antalet som dödats av polisen sannolikt blivit fler än vad som annars skulle varit fallet.

Dessutom måste polisens befälsregler vara klara, polisen bättre utbildade och poliser som tappar kontrollen ska inte tillåtas ta befälet så som skedde vid det fall som Civil Rights Defenders beskriver.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements