Majoriteten dömda brottslingar återfaller inte i brott

Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Men hela 59% av alla lagförda brottslingar återfaller inte i brott. Av förstagångsförbrytarna återfaller bara 11%. 89% begår alltså inga nya lagförda brott. Majoriteten av lagförda brottslingar återfaller alltså inte i brott. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare. De allra mest brottsbelastade löper tio gånger högre risk att återfalla, än dem utan belastning. Det visar ny statistik över återfall i brott som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. Samtidigt publiceras den slutliga statstiken över lagföringar 2011.

Brå publicerar idag ny slutlig statistik över återfall i brott 2003-2005. Statistiken som redovisar återfall i registrerad brottslighet inom tre år har vidareutvecklats för att höja statistikens tillförlitlighet och relevans. För att tillhandahålla mer aktuella uppgifter publicerar Brå idag även preliminär statistik över återfall i brott inom ett år för åren 2003-2009.

Den slutliga statistiken visar att 41 procent av de personer som lagfördes eller frisläpptes 2005 återföll i brott inom tre år. Det finns skillnader mellan olika grupper av lagöverträdare mot bakgrund av kön, ålder och tidigare belastning. Analyser visar att personer med fyra eller fler tidigare belastningar löper mer än tio gånger högre risk att återfalla i brott inom tre år än de utan tidigare belastning. Män löper 46 procent högre risk än kvinnor att återfalla i brott:

  • Av samtliga personer med ingångshändelse 2009 återföll 24 procent i brott inom ett år. Bland kvinnorna återföll 17 procent och bland männen 26 procent. Statistiken uppvisar mycket små förändringar över tid.
  • Risken för att återfalla ökar tydligt med antalet tidigare belastningar. Av personer med fler än nio tidigare belastningar fem år innan ingångshändelsen 2009 återföll 81 procent. Bland debutanter låg andelen återfall på 11 procent. Återfallsmönstret är stabilt över tid.
  • Återfall i brott varierar mellan olika åldersgrupper. I grupperna 18–20 år och 21–39 år med ingångshändelse 2009 återföll 28 procent. Av personer över 60 år med ingångshändelse  2009 återföll 11 procent i brott.
  • Medianen för antal dagar till första återfall var knappt fyra månader (118 dagar) 2009. Skillnaden mellan könen är liten, kvinnor 126 dagar och män 116 dagar. Skillnaden är oförändrad  sedan 2003.

– Återfallsmönstret är mycket stabilt över tid och resultaten överensstämmer i stort sett med tidigare utgåvor av statistik, säger Eva Lindroth, statistiker på Brå.

Nya sätt att redovisa återfall

I den nya återfallsstatistiken är det möjligt att se hur lång tid det tar för en lagförd person att återfalla i brott. Statistiken visar att mediantiden till första återfall i brott efter en lagföring eller ett frisläppande 2005 var sju månader och tre veckor. Risken att återfalla i brott är som störst precis efter en lagföring/frigivning, en femtedel av de som återfaller gör det redan efter två månader. I statistiken redovisas också hur många brott varje person återfallit i under de tre år de följs upp.

– Analyserna visar att det är en förhållandevis liten grupp på 10 procent, som står för en relativt stor del, 29 procent, av återfallen, säger Henrik Hellborg, statistiker på Brå.

Genom att statistiken förändrats kan man inte gör jämförelsen med statistik som funnits tidigare. Sådana jämförelser blir inte korrekta. Det går dock att jämföra fördelningar och utvecklingsmönster, men inte siffror och absoluta nivåer.

En sak kan man dock säkert konstatera. De överlägset flesta av de dömda och lagförda brottslingarna återfaller inte i brott. Därför är förslaget om villkorligt straff för förstagångsförbrytare ett bra förslag. Skärpt straff vid återfall är dock mindre bra, det är istället sociala insatser som behövs.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, DN, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements