Kulturföremål försvinner illegalt ur Sverige

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket. Med anledning av detta har Brottsförebyggande rådet (Brå), i samarbete med RAÄ utrett bakgrunden till minskningen i antalet ansökningar. Det visar en rapport som publiceras idag.

I rapporten Förebygga illegal utförsel av kulturföremål beskriver Brå att flera intervjuade handlare, auktionshus och transportörer förklarar det minskade antalet ansökningar med att den internationella handeln kraftigt gått ner de senaste åren. Förklaringen är den svagare ekonomin, att intresset för svenska föremål har minskat och att USA har infört nya importregler för vissa material som förekommer i en del antikviteter.

Brå:s rapport visar att den bakomliggande orsaken till att antalet ansökningar har minskat de senaste åren kan bero på flera olika faktorer. Kunskapen om regelverket hos köpare och en del säljare är en faktor som påverkar och som kan innebära att en ansökan om utförsel inte görs. Den illegala utförseln kan ske både omedvetet och medvetet. Personer från andra länder som till exempel köper föremål på auktion är inte alltid medvetna om att de måste ansöka om utförseltillstånd för att kunna ta med sig föremålet hem, och heller inte alltid informeras om detta.

– Mot bakgrund av det som kommit fram i rapporten så tror vi att allmänhetens kunskap är låg om den här utförselregleringen, säger Erik Wennerström, generaldirektör på Brå. Några av förslagen i rapporten är därför att genomföra riktade informationsinsatser, underlätta ansökningsförfarandet och att öka effektiviteten i den befintliga samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.

– De flesta länder har bestämmelser om utförsel av kulturföremål och i Sverige har utförsel reglerats sedan 1927, säger Erik Wennerström. Att illegalt föra ut kulturföremål är inte bara ett kulturarvsbrott, det är ett brott mot oss alla eftersom föremålen är en viktig del av vår historia.

Mer information och bättre samverkan behövs

Ansökningar om utförsel av kulturföremål skickas till Riksantikvarieämbetet och tillstånd till utförsel ges av fem olika myndigheter beroende på föremålets art. Att söka tillstånd är kostnadsfritt och de allra flesta ansökningar om utförsel och export av kulturföremål beviljas.

– Riksantikvarieämbetet har träffat överenskommelse med Brå om att följa upp nuvarande system. Rapporten visar att antalet ansökningar om utförseltillstånd har minskat över tiden. Syftet med uppföljning av nuvarande system var att ta reda på varför antalet ansökningar har minskat. Rapporten ger Riksantikvarieämbetet underlag för att arbeta med nya vägar till information och samverkan med olika aktörer, samt att på sikt pröva om regeringen behöver uppmärksammas på en översyn av lagstiftningen, säger Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Utförseltillstånd från Sverige omfattar till exempel alla möbler tillverkade före 1860, oavsett ekonomiskt värde. Tillstånd krävs också för vissa utländska föremål som funnits i Sverige i över 100 år. Värdegränserna varierar även för olika föremålskategorier. Föremål som tas till land utanför EU omfattas även av EU:s exportlagstiftning. Den som bryter mot reglerna riskerar att dömas för smuggling. Även försök till smuggling är straffbart.

Rapporten kan laddas ner från Brå.

Mer information om ansökningsförfarandet när man vill föra ut kulturföremål ur Sverige finns på Riksantikvarieämbetet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements