Löjligt att påstå att Sverige är ett problemland när det gäller HIV

RFSL har varit på världsaidskonferens och kommer hem med kritik mot sexköpslag och smittskyddslag. Vad det gäller smittskyddslagen har jag ingen egentlig åsikt, men rent generellt är det rena dumheter att kritisera Sverige som ett problemland vad det gäller HIV och AIDS. Men det var vad som skedde på världsaidskonferensen och det är vad RFSL också gör.

En global kommission, Global Commission on Hiv and the Law, under ledning av Brasiliens tidigare president Fernando Cardoso och där även personer som Festus Mogae, tidigare president i Botswana, deltog har kommit fram till ett antal rekommendationer på hur länder borde ändra sina lagstiftningar för att skapa bra förutsättningar för hivpreventionen.

– Kommissionens rapport är grundlig och genomarbetad och har förslag på hur länders lagstiftning behöver ändras för att hivpreventionen ska bli effektiv. Sverige kritiseras hårt för sin lagstiftning för både sexköp och smittskydd. Detta är i linje med RFSL:s åsikter och vi anser att regeringen bör använda kommissionens rapport som grund för att revidera svensk lagstiftning, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL:s krav på svensk lagstiftning på smittskyddsområdet, att den så kallade informationsplikten avskaffas kvarstår. RFSL vill också se en oberoende utredning av den svenska sexköpslagen där hivprevention och perspektiv som rör hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster inkluderas.

– Att kommissionen så specifikt nämner Sverige som ett dåligt exempel borde tas på allvar av regeringen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Kritiken är bara löjlig. Sverige är ett av de länder som har lägst andel rapporterat Hiv-positiva i hela världen. Faktum är att att alla länder som rapporterar mer än 1% hiv-positiva med undantag av 9 länder ligger i Afrika. Endast två länder återfinns i Europa, Ukraina och Estland. Det är antagligen fler länder i Västindien som ligger över. Alla små länder där finns inte med i den statstik jag läst, men flertalet av länderna som har mer än 1% rapporterat hivpositiva utanför Afrika (undantagen är de två europeiska länderna och Thailand) ligger i Västindien så där återfinns säkerligen ytterligare ett antal som inte rapporterat.

När det gäller sexköpslagen så har de flesta länder i västvärlden med friare lagstiftning kring prostitution än vad Sverige har högre andel hiv-positiva. Men inte alla, Tyskland har lika låg andel som Sverige. Man kan ur den statistik som finns inte utläsa några som helst skillnader utifrån lagstiftningen kring eller synen på prostitution. Det mesta tyder alltså på att sexköpslagen inte spelar någon som helst roll för hiv-spridningen.

På den världsaidskonferensen som avslutades igår presenterades också forskning som visar att hiv ökar bland gruppen män som har sex med män över hela världen. Hivprevalensen är högre inom gruppen i samtliga länder där siffror är tillgängliga.

– Detta visar att Sverige, där gruppen står för över hälften av den inhemska virusöverföringen, inte är unikt. Hiv bland män som har sex med män är ett globalt problem som det inte fokuseras tillräckligt på och så har det varit sen hiv upptäcktes, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL och deltagare på Världsaidskonferensen.

Den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet presenterade på tisdagen ny och banbrytande forskning på hiv och män som har sex med män av världens främsta forskare på området. Lancet har över en tvåårsperiod sammanställt all tillgänglig data för perioden 2007 – 2011 och forskat ytterligare på hiv och hivprevalens inom gruppen män som har sex med män. De slår fast att hivprevalensen är oproportionerligt hög inom gruppen jämfört med den övriga befolkningen. De slår även fast att situationen är densamma oberoende av om landet är ett hög-, medel- eller låginkomstland.

I Sverige stod msm-gruppen 2011 för 59 procent av de inhemska virusöverföringarna. I Sverige är 0,06 procent av befolkningen hivpositiv enligt Smittskyddsinstitutet. Men: i gruppen män som har sex med män är den självrapporterade positiva hivstatusen 4,8 procent. Detta innebär att det är minst 80 gånger vanligare med hiv inom gruppen msm än i befolkningen generellt.

– Vad vi ser är att tack vare riktade insatser mot bland annat kvinnor har virusöverföringen mellan mor och barn sjunkit över hela världen. Det visar att riktade insatser hjälper. Det som däremot har skett, och som Lancet nu kan dokumentera, är att gruppen män som har sex med mäns behov av riktade insatser inte i tillräckligt hög utsträckning har uppfyllts, i Sverige eller i resten av världen, säger Christian Antoni Möllerop.

Lancet slår också fast att man aldrig kommer att verkligen komma tillrätta med spridningen av viruset om man inte jobbar riktat mot gruppen män som har sex med män.

– Vad Lancet nu presenterar är vad RFSL har jobbat för under lång tid. Det krävs flera bättre och mer tydligt riktade insatser mot gruppen, preventionen ska bedrivas efter den epidemilogiska situationen. Det är i enlighet med FN:s rekommendationer och nu har vi forskning som visar att gruppen inte prioriteras tillräckligt högt, givet hur verkligheten ser ut, säger Christian Antoni Möllerop.

Dessutom är det så att förekomsten av HIV faktiskt inte ökar i Sverige. Antalet kända smittade (dvs sådana som lever med HIV) har ökat men eftersom befolkningen ökat hastigare än antalet har i själva verket antalet smittade i förhållande till befolkningen minskat. Däremot har antalet rapporterat nya smittade minskat under en rad av år. Vad som mer gäller är att den överväldigande delen som smittas, de smittas genom heterosexuella kontakter:

Av samtliga rapporterade fall 2011 var 256 (55 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, 106 (23 procent) genom sex mellan män, 22 (5 procent) utlandsfödda barn hade smittats via modern i samband med förlossning, 14 (3 procent) via injektionsmissbruk, 5 (1 procent) var utlandssmittade via blod eller blodprodukt. För 8 fall (2 procent) uppgavs annan smittväg och för resterande 53 fall (11 procent) saknas uppgift om smittväg. Detta beror på att de flesta smittats före ankomst till Sverige, och att smittvägen därför varit svår att utreda.

Ökningen av antalet HIV-positiva beror inte heller på ökad smittspridning i Sverige och därmed faller ju alla påståenden om att sexköpslagen har någon påverkan förmodligen platt till marken. Statistiken tycks istället tyda på att den minskar. Det som ökar är antalet utlandsfödda smittade och de har i stor utsträckning, något som också är fallet är med svenskfödda, smittats utomlands:

Åtminstone 66 av de 465 fallen (14 procent) hade diagnostiserats tidigare i annat land och kände till sin diagnos innan de flyttade till Sverige. Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas. Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige, men sen diagnos förekommer även bland svenskfödda.

[…]

Av samtliga rapporterade fall hade 345 (74 procent) smittats utomlands och av dessa var 84 procent (291 fall) födda utomlands. Av de utlandsfödda hade 56 procent kommit till Sverige under 2011, och 80 procent 2009 eller senare. De flesta utlandsfödda var immigranter från länder med hög förekomst av hiv i befolkningen och hade smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige (figur 2).

Ökningen av antalet HIV-positiva i Sverige beror alltså i huvudsak på invandring och inget annat. Smittspridningen inom Sverige är mycket låg och minskande. Sanningen är väl faktiskt den att unga som bara har heterosexuellt sex med jämnåriga som är födda i Sverige löper i stort sett ingen som helst risk att smittas med HIV.

Den andra orsaken till ökningen av antalet HIV-positiva är att dödligheten minskat kraftigt. Något som gör att antalet smittade ökar med tiden.

Utifrån den bakgrunden menar jag att den kritik som förs fram av RFSL och från Världsaidskonferensen bara är dumheter.

Svensson/RFSL

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements