Ojnareskogen på Gotland – behöver den räddas?

Del 2 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Jag har tidigare skrivit om den kalkbrytning som ska påbörjas i Bunge på Gotland och det bolag, Nordkalk, som planerar brytning. Den planerade Bungetäkten ligger i ett skogsområde som kallas Ojnareskogen och en rad miljöorganisationer protesterar mot att kalkbrottet ska öppnas.

I början av juli kom en dom som innebär att Nordkalk kan börja röja i Ojnareskogen och så har redan skett. Mellanskog har börjat röja skog för att Nordkalk ska bygga transportbanan från det blivande brottet till Storugns där kalkugn och utlastningshamn återfinns.

Beslutet från mark- och miljööverdomstolen ger Nordkalk tillåtelse att bryta kalk i Bunge, vilket innebär slutet för Ojnareskogen och kanske problem med grundvattenresarvoaren för hela norra Gotland. Beslutet har överklagats av Naturvårdsverket och många andra.

Ojnareskogen på norra Gotland består av hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar på kalkrik alvarmark. Ett unikt område med stor variation och rikligt inslag av myrar och våtmarker. I området häckar enligt uppgift både havsörn och kungsörn. Artrikedomen av växter och djur som är knutna till den särpräglade naturtypen är stor. Ojnareskogen uppfyller flera kriterier för att anses skyddsvärd menar miljörörelserna och Ojnareskogen är ett område som Naturvårdsverket velat klassa som nationalpark hyser arter som bara återfinns här i hela världen.

Det är ett vattenskyddsområde, det har nyckelbiotoper, det ligger intill två Natura 2000-områden, det definieras som riksintresse för naturvård, det definieras som riksintresse för kulturmiljövård, det ingår i utförandeplanen för nationalparker 2009-2013, det har 265 rödlistade arter och det har 3 endemiska arter (arter som bara finns där i hela världen).

— Sverige har både nationella och internationella åtaganden när det gäller hänsynskrävande och hotade arter. Att låta Nordkalk göra ett 170 hektar stort hål i denna känsliga natur skulle gå helt på tvärs mot såväl EU:s art- och habitatdirektiv som vårt nationella miljömål levande skogar. Det finns inga gränser längre. Regeringen ändrar nu till och med på lagar efter industrins önskemål, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen.

Regeringen tog 2009 bort paragrafen i miljöbalken som sa att en täkt får inte ske i ett område med sällsynta eller hotade arter. Den enda paragraf som var absolut och inte gav utrymme för tolkningar.

— Sedan 2006 har regeringen bedrivit en alltmer naturfientlig politik. Om Ojnareskogen tillåts att jämnas med marken kommer det att gå till historien som ett av århundradets värsta miljöbrott. Vi kräver ett omedelbart stopp på arbetet som Nordkalk redan påbörjat, säger Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen.

Kvar till försvar för detta världsunika område efter att regeringen och myndigheterna vänt det ryggen, finns en överklagan från Naturvårdsverket, en grupp tappra ungdomar från Fältbiologerna och den lokala föreningen Ojnareskogens vänner.

– Vi måste fortsätta kampen mot dessa övergrepp på naturen och människorna som bor där. Vi måste fortsätta kampen för en ny miljölagstiftning som är värd sitt namn. Vi tänker protestera tills sista träd är fallet om det så ska behövas säger Michaela Neiglick från Fältbiologerna.

Föreningen Skydda Skogen har också anslutit sig till kampen med representanter på plats.

— Att Mellanskog, som säger sig bedriva ett hållbart skogsbruk, med sina skogsmaskiner nu är beredda att bidra till avverkning av urskogsartade naturskogar åt Nordkalk är upprörande. Därför finns jag på plats för att protestera och uppmana alla som har en möjlighet att påverka att ta sitt ansvar, säger Jonas Idewall Hagren, Skydda Skogen.

Intressant?
I media: HG1, 2, 3, 4Motkraft, Fria, Internationalen, MND, SR1, 2, Supermiljöbloggen, SVD1, 2, Anderslif, Katarinas projekt, Fältbiologerna,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Nordkalk – ett RettigföretagNordkalk – en dålig arbetsköpare med dåliga arbetsplatser? >>
Advertisements
  • kirskaal

    Nordkalk har dåligt rykte bla med avseende på arbetsmiljö, förutom brännskadeolyckan där sju personer på Nordkalk i Luleå skadades allvarligt, så har också många skadats i Nordkalks kalkbrott på Gotland.

  • Pingback: Gotland: Ojnareskogens avverkning startad | Svensson()