Förbättringar för cyklister behövs

Regeringens cyklingsutredare Kent Johansson presenterade i gårdagens SVD flera av de förslag som han tänker föra fram för att förbättra för cyklister. Ett av förslagen är väjningsplikt för bilister ska införas. Bilförare ska alltså bli skyldig att väja för cyklister vid korsningar med cykelbanor etc. Det är ett bra förslag liksom utredarens övriga förslag:

Det finns behov av att bygga ut cykelvägnätet, såväl längs de statliga vägarna som inom och mellan orter och kommuner. Behovet finns över hela landet men de lokala förutsättningarna är olika. Lagstiftning, planprocesser samt finansieringsprinciper ger goda möjligheter att skapa ett sammanhängande och ändamålsenligt cykelvägnät. Att förbättra cykelförutsättningarna är ett gemensamt ansvar för stat, regioner/landsting och kommuner.

En stor del av trafikmiljön är i dag utformad med motorfordonen som norm. Vi behöver på fler ställen, där det är lämpligt, prioritera cykeln.

Ett exempel på hur cykeln kan få en tydligare plats i trafiken är vid cykelöverfarter, det vill säga när cykelvägen korsar annan väg. Jag kommer här föreslå att trafikreglerna vid obevakade cykelöverfarter ändras så att förare får väjningsplikt mot cyklister. En sådan förändring syftar till att öka framkomlighet och säkerhet för den cyklande. Samtidigt ställer ett sådant förslag också ytterligare krav på cykelöverfarternas enhetliga utformning i syfte att garantera trafiksäkerheten.

Jag överväger vidare förslag som ger möjlighet att anlägga så kallad cykelgata. Där ska trafiken i större omfattning ske på cykelns villkor, både vad gäller hastighet och parkering. Det ökar cyklisternas tillgänglighet och framkomlighet med bibehållen trafiksäkerhet.

En annan säkerhets- och tillgänglighetsaspekt är vägrenarnas utformning och skötsel. Många av cykelolyckorna bedöms bero på brister i just infrastrukturens drift och underhåll. En inventering samt åtgärdsplan bör göras i syfte att uppnå säkrare vägrenar inom cykelinfrastrukturen. I arbetet bör även kommuner, regioner och cykelorganisationer erbjudas att delta.

Cykling är billigt, miljövänligt, bra för hälsan och ett bra alternativ till bilen på korta sträckor. Mycket bar inne i städer med andra ord. Det minskar trängseln och förbättrar miljön. Cykel fungerar också bra som komplement till kollektivtrafik, som en del av en längre resa. Cykling bör alltså uppmuntras och gynnas. På bilismens bekostnad. Det behövs satsningar på förbättringar för cyklister snabbt. För cyklingen ökar och olyckorna likaså. Cykelolyckor är den typ av trafikolycka som ökar mest medan många andra typer av trafikolyckor inte ökar alls utan minskar. Det finns alltså många skäl till att gynna cyklismen och för att underlätta för cyklister.

Delta i cykeldemonstration i Göteborg. För bättre miljö, för cyklism, för kollektivtrafik, för minskad bilism. Samling 22 september klockan 12:00 i Bältespännarparken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements