Nationers etniska rötter

The Ethnic Origins of NationsBokklassiker
The Ethnic Origins of Nations
Anthony D. Smith
Blackwell Publishers
ISBN: 9780631161691

Nationers etniska rötter

Det finns en folklig-vulgär syn på nationer som eviga och biologiska, vilket förstås går emot all vetenskap. Starkast är den felsynen bland rasister och främlingsfientliga. Men nationer är alla uppfunna och människotillverkade – så kallade sociala konstruktioner.

Ingen enda människa föds som typ ”svensk”. Man blir svensk genom inflytandet från miljön & omgivningen. Man socialiseras och kulturaliseras in i svenskheten, och detta oavsett om man in-föds eller in-vandrar till Sverige (i det senare fallet är det dock lättare att värja sig mot försvenskningsprocessen)

Enligt den dominerande så kallat modernistiska paradigmen (tankemodellen) är nationer samhällsfenomen från franska revolutionen, tyska romantiken och framåt. Dessa två rötter sammansmälter ofta i en kombination av medborgerlig politik och historisk kultur respektive.

Detta är sant, men är det hela sanningen? Det ifrågasätter Anthony D. Smith (född 1933), professor emeritus i etnicitet och nationalism vid London School of Economics. Han är grundare–förgrundsfigur för den så kallade etnosymboliska skolan inom nationalismforskningen. Om det handlar detta hans mest uppmärksammade verk, som tar upp nationernas etniska rötter (utkom 1986).

Författaren erkänner att dominerande modernistiska teorier (se Ernest Gellner och Benedict Anderson), som ser nationernas ursprung i modernitet, industrialism, kapitalism, sociologi och ekonomi, är sanna. Men inte tillräckliga.

För nationerna konstruerades av moderna intellektuella genom att deockså använde gammalt historiskt, etniskt och kulturellt ”tankematerial”. Inte sällan från bondeklassen. Dagens nationella identiteter har sociala och historiska rötter, argumenterar han.

Dessa etniska rötter, delvis skapade av religion, delvis formade av krigföring (”vi och dom”, min kommentar), byggande på minnen, symboler och myter, anser Smith dessutom vara nödvändiga element i fungerande nationer, alltså sådana som kan skapa en känsla av medansvar och solidaritet medborgarna emellan.

Nationalismen som ideologi är förstås ett modernt fenomen, men den bär på traditioner och kulturella spår från det förflutna, hävdar Smith. Folk och etnier (etniska grupper) förändras också genom historien, och det är först med den moderna tiden som etniciteten politiseras till nationer. De starka känslor som dessa väcker kan dock bara förklaras genom att deockså väcker upp ett uråldrigt arv.

Jag instämmer i Anthony D. Smiths analys som så att säga ligger halvvägs mellan en biologistisk och en konstruktivistisk nationssyn. Men han bygger mest på erfarenheterna från den Gamla världen i inskränkt bemärkelse. Alltså ”Medeurasien”, det vill säga Europa, Asien (Eurasien) och norra Nordafrika (södra medelhavsområdet, den icke-svarta delen av Afrika).

I subsahariska Afrika (som jag vill kalla Afsara = Afrika söder om Sahara) bildades ju dagens stater genom koloniala gränsdragningar som inte tog någon som helst hänsyn till de gamla etniska, regionala och historiska rötterna hos världsdelens stammar, etnier och folk. Därav dagens alla etniska konflikter i Afrikas svaga nationalstater.

Inte heller i Latinamerika fungerar Anthony D. Smiths analys. Staterna där skapades av vita-mestis-minoriteter utestängande svarta och indianer. Först i Bolivia, med dess nye indianpresident, börjar en verklig nation att växa fram i Sydamerika, genom att det gamla historiekulturella inka-indian-etniska arvet lyfts fram.

Anthony D. Smith framhåller helt riktigt att nationens senaste nivå handlar om politik. Nivån under handlar om kultur. Men han saknar den allra understa nivån som handlar om biologi. Nationer formas av Biologi + Kultur + Politik, som jag förstår det.

Inte förstås av tanken att folk är biologiska fenomen, vilket ju författaren, och jag med honom, avvisar. Men i vårt evolutionära arv ingår vår stora socialitet, vår medfödda gruppbildningsförmåga. Detta tillsammans med intelligens och förmåga till symboliskt tänkande har möjliggjort skapandet av stora etnier och nationer.

Så stora att människorna som ingår i dem kan känna gemenskap, trots att de träffar blott en bråkdel av de ingående medborgarna i nationen under sin livstid. De föreställer sig ändå att de hör samman (se Andersons ”Den förställda gemenskapen”).

Evolutionärt sett anknyter den politiska delen av nationalismen till vår genetiska tendens till ömsesidig altruism (”jag kliar din rygg så kliar du min”). Den etno-kulturella delen av nationalismen anknyter till vår genetiska tendens till släktskapsaltruism (”ställ upp för våra egna, blodsanförvanterna”).

Därav uttryck som Moder Svea, fädernelandet, brödrafolken, folkhemmet, modersmål – menade att locka fram en (falsk men verklig) känsla av folksläktskap. Det senare förklarar också varför den etno-kulturella aspekten av nationen – på gott och ont – väcker sådana djupa känslor av samhörighet inåt, och inte sällan aggressivitet utåt.

Några citat från boken: ”No enduring world order can be created which ignores the ubiquitous yearnings of nations in search of roots in an ethnic past, and no study of nations and nationalism that completely ignores that past can bear fruit.”

”It is fashionable for Western observers, securely ensconced in their own national identities forged in toil and blood several centuries ago, to pour scorn on the rhetorical excesses and misguided scholarship of national intellectuals in nineteenth century Europe or twentieth century Africa and Asia”.

”Failure to understand the inner meanings and appreciate the force of those myths, memories and symbols which underpin ethnic identity, can only prevent us from coming to grips with the ethnic antagonisms that bedevil relations between states and individuals in the modern world”.

Hans Norebrink

#Andra verk av Anthony D. Smith: ”Theories of Nationalism”. ”State and Nation in the Third World”. ”National Identity”. ”Nations and Nationalism in an Global Era”. ”Nationalism and Modernism”. ”Myths and Memories of the Nation”. ”The Nation in History”. ”Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity”. ”The Antiquity of Nations”. Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic”. ”Etho-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach”.

Läs mer: Google, Goodreads, SEN Journal,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements