Våld vardag för många barn och unga

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter visar att våldet är närvarande i, och ofta är en naturlig del av, barns och ungas vardag.

Rapporten, som har lämnats till regeringen, ger en samlad bild av ungas erfarenhet av och attityder till våld samt av det förebyggande arbete som bedrivs.

– Vår rapport visar att alltför många unga möter våld i sin vardag, säger generaldirektör Per Nilsson. Det är naturligtvis oacceptabelt. Det är framförallt de yngre killarna och tjejerna som berörs. Förebyggande och attitydförändrande arbete är viktigt men vi vet för lite om hur dagens metoder fungerar. Det våldsförebyggande arbetet är ett ungt fält i Sverige. Här kan vi lära av andra länder som har kommit längre.

Unga och våld ger en översikt av aktuell statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet (Brå) och Ungdomsstyrelsens egen ungdomsenkät. Vi har dessutom initierat forskaranalyser och studerat svenska och utländska rapporter om förebyggande metoder.

– Vi har undersökt samspelet mellan attityder till jämställdhet och maskulinitet och attityder till våld, säger Per Nilsson. Våra resultat visar att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som instämmer både i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.

År 2011 var, av samtliga misstänkta för misshandelsbrott, 21 procent tonårskillar i åldern 15-19 år, 15 procent unga män i åldern 20-24 år och 10 procent män i åldern 25-29 år.

Brås senaste nationella trygghetsundersökning visar att i åldern 16-24 år utsattes:

  • 8,9 procent av killarna och 4,8 procent av tjejerna för misshandel år 2011
  • 3,4 procent av tjejerna och 0,5 procent av killarna för sexualbrott samma år.

Utsattheten för våld har dock inte ökat. Den har istället minskat något för pojkar och är oförändrad för flickor sen 2005.  Nivåerna på utsattheten för våld i de unga tonåren har enligt ungdomsundersökningar varit oförändrad sen 1995:

Enligt den återkommande undersökningen om brott bland ungdomar i årskurs 9, Skolundersökningen om brott, hade 27 procent av killarna i årskurs 9 blivit utsatta för sparkar, slag eller annat våld, utan att behöva söka vård, det senaste året (2008) och nära 8 procent hade blivit utsatta för så grovt våld att de hade behövt söka vård. Bland tjejerna var det 21 procent som hade utsatts för lindrigare våld och 5 procent för grövre våld. I nästan hälften av samtliga fall av både lindrigt och grovt våld så hade våldet ägt rum i skolan eller på skolgården. Nivåerna har varit stabila sedan undersökningen startades 1995 (Brottsförebyggande rådet 2010).

I stort visar undersökningen på det som redan är känt. Våldsbrottsligheten ökar inte och brottslingar är i huvudsak unga män.

Intressant?
Media: FemPers,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements