Sverige allt bättre

I alla fall tycks det vara den svenska befolkningens åsikt. Förtroendet för demokratin och politiken blir allt större. 1996 var 46% nöjda med hur demokratin fungerade i Sverige, 2011 var 79% nöjda, 69% var nöjda med demokratin i kommunen, 1999 var samma siffra 63%. När det gäller EU är betydligt färre nöjda, 25% år 1998 och 45% år 2011. Från 2010 till 2011 minskade dock förtroendet för EU kraftigt.

Förtroendet för politiker har också ökat stadigt. Från 30% som kände mycket eller ganska stort förtroende för politikerna valåret 1998 till 48% valåret 2010. Mellan valåren minskar förtroendet alltid något och 2011 hade det minskat till 44%. Fortfarande bra mycket högre än 1998. Resultaten kommer från SOM-institutets stora undersökningar och redovisas i en artikel i vetenskapstidskriften Forskning & Framsteg.

Jag skulle dock vilja tillägga att det hela inte är så enkelt att förtroendet för demokraton och politiker ökar, det kan också vara så att uppfattningen om demokrati förändrats så att det som man upplevde var bristande demokrati år 1996 inte betraktas som en del av det som demokrati innebär idag. Det kan också var så att de svarande i allt högre utsträckning blivit icke-representativa för befolkningen och svaren på det sättet snedvridna. Sannolikt finns väldigt stora skillnader i upplevt förtroende mellan olika samhällsklasser.

Det är också så att SOM-institutets undersökningar redovisar ett sjunkande förtroende för olika statliga och samhälleliga institutioner över tid. En trend som klart motsäger att svenska folket upplever att landet blivit bättre. Det stärker min teori om att ändrade uppfattningar om vad som är demokrati är en del av det som i undersökningarna visar sig som ökat förtroende.

Det svenska folkets upplevelse av trygghet tycks också öka i motsats till vad man kanske kan tro. 1986 uppgav 72% att de var mycket oroliga för miljöförstöring och 65% att de var mycket oroliga för terrorism. Motsvarande siffror för 2011 var 44% när det gäller oro för miljön och 31% när det gäller rädsla för terrorism. 1993 var 38% oroliga för ökat mottagande av flyktingar, 2011 är den siffran 11%.

Två saker oroar dock folk mer eller lika mycket nu som för 10 år sen, ekonomin och klimatförändringar. Men när det gäller ekonomin var folket mycket mer oroliga på 1990-talet. 40% uppgav att det var mycket oroliga för ekonomisk kris år 1991 mot 27% 2011, det senare en ökning jämfört med mitten av 2000-talet. När det gäller klimatet uppgav 37% att de var mycket oroliga år 2001 medan det var 39% 2011.

Värderingsmässigt har också mycket förändrats till det bättre i Sverige under den tid som SOM-undersökningarna pågått. Exempelvis är idag bara 14% för dödsstraff mot 20% 2003, 2001 ville 50% tillåta försäljning av starksprit i livsmedelsaffärer, idag bara 31%, samma år tycket 20% att homosexuella skulle tillåtas adoptera barn, 2o11 hade den siffran ökat till 44%. För 20 år sen ville 61% ta emot färre flyktingar, 2011 var det 41%. I början av 1990-talet var en majoritet negativa till den offentliga sektorn och ville minska den. Idag är det bara 25% som vill det.

En förvånande uppgift i dessa sammanhang är också att det svenska folket tycks läsa allt mer. 1998 uppgav 35% av kvinnorna och 21% av männen att de läst en bok senaste veckan, 2011 hade dessa siffror stigit till 50% respektive 30%. Den enda avvikande gruppen är unga män mellan 16 och 29 år där andelen som läst en bok senaste veckan minskat från 13% till 11%. Inte mycket men ändå en minskning.

Det är uppenbart att det svenska folket faktiskt blir bättre, får allt mer humana uppfattningar och känner sig tryggare. Onekligen en framgång för oss som läng arbetat politiskt för att det ska bli så. Med upplevd trygghet följer sannolikt också ett större förtroende för politik och demokrati som det fungerar idag. Kanske inte vad vi som arbetat politiskt på vänsterkanten hade väntat oss, men samtidigt kanske inte så förvånande.

På samma gång har dessa förskjutningar när det gäller förtroendet också med förskjutningar i åsikter och tyckande att göra. Ändå är det lika många som uppger att de står till vänster politiskt idag som gjorde det 1986. Då sa 34% att de stod till vänster politiskt. 2011 var samma siffra också 34%. De som uppger att de står till höger har dock ökat något under samma period, från 33% till 36%

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements