Svenskar allt mer flyktingvänliga

SOM-institutetMellan 1992 och 2011 ökade den svenska flyktingvänligheten kraftigt. 1992 var det 65% som ansåg att Sverige borde ta emot färre flyktingar. 2011 hade denna siffra sjunkit till 41% enligt de undersökningar som SOM-Institutet regelbundet genomför. Därefter har en viss ökning skett för 2012 svarade 45% att det var en bra idé att ta emot färre flyktingar:

År 2012 är det 45 procent som angett att de anser att förslaget om att ta emot färre flyktingar är ett mycket eller ganska bra förslag och 29 procent har angett att det är ett dåligt eller ganska dåligt förslag. Men attityder till flyktinginvandring är inte jämt fördelade inom befolkningen. Män och personer med låg utbildning är mest negativt inställda till flyktingmottagning. Ålder har en över tid minskande effekt på attityden men äldre är fortsatt något mer negativt inställda än yngre. Inom storstadsområden återfinns de som är mest positiva vilket framgår i tabell 2. De individuella förklaringsfaktorerna till attityder kring flyktingmottagning har i grunden inte förändrats avsevärt under de senaste två decennierna.

Eftersom stödet för flyktingmottagning har minskat är det rimligt att ställa frågan om mobiliseringen skett inom en viss grupp med redan främlingsfientliga åsikter eller om det är andra individuella förklaringar till att uppslutningen ökat bakom förslaget att ta emot färre flyktingar i Sverige. Vi kommer vid sidan av kön, ålder, region, kyrkobesök och utbildning och att undersöka om det är bland dem som känner oro för ekonomi och försörjning eller är missnöjda med demokratin som den negativa hållningen har ökat.

Som framgår i tabell 2 har attityden till flyktingmottagning blivit något mer negativ oavsett kön jämfört mot år 2011. Utbildningsnivå och attityd till flyktingar har starkt samband, däremot är ökningen av en negativ inställning till flyktingmottagning jämt fördelad efter utbildningsnivå, bostadsort och religiös aktivitet som framgår i tabellen nedan. Åldersskillnaden är avtagande men jämfört mot föregående år har framförallt personer som är 50 år eller äldre blivit mer negativt inställda till flyktingmottagning. En viss mobilisering av flyktingnegativa attityder kan således skönjas bland dem över 50 år.

Om den förändring för opinionen som skett under 2012 är tillfällig eller ett belägg för att utvecklingen har vänt återstår att se. Tillfälliga uppgångar i den långsiktigt nedgående trenden för flyktinfientlighet har skett förut. Endast två riksdagspartier har en majoritet sympatisörer som tycker det är en bra idé att ta emot färre flyktingar, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements