AB Emissionsinstitutet

Del 7 av 10 i serien Emissionsbolag

Företag grundat på initiativ av häradshövding Marcus Wallenberg år 1914. Denne hade redan tidigare startat förvaltning och emissionsbolag, AB Providentia (inte att förväxla med ett mer sentida Förvaltnings AB Providentia) år 1899 och AB Investor år 1907. Dessutom AB Diligentia, AB Civitas och AB Servitas. Anledningen till starten av det nya bolaget var dle de problem han haft tidigare med bankinspektionen och verksamheten i Providentia, dels de framgångar Handelsbanken och Fraenckel hade med Svenska Emissions AB:

Marcus Wallenberg sr, kom att visa betydligt större intresse än sin storebror för industriella affärer. Redan på 1880-talet hade Enskilda Banken betydande industriella intressen, men det rörde sig i första hand om att vårda låntagare som hade kommit i svårigheter. På detta sätt kom banken att delta i rekonstruktion och nysatsningar i Hofors och AB Atlas.

[…]

Knuts medvetna strategi att plöja ner vinsterna gjorde banken mycket solid, vilket på sätt och vis banade väg för Marcus annorlunda investeringsfilosofi eftersom bankens soliditet gav en stor handlingsfrihet. Marcus startade vid sekelskiftet en avdelning i banken, ’statistiska avdelningen’, som snart växte i betydelse. Med inspiration från Frankrike ägnade sig avdelningen där åt kvantitativa studier av företag, både kunder och potentiella sådana. Avdelningens verksamhet kom att utgöra en grund för bankens fortsatta industriella engagemang.

Att banken på detta sätt närmade sig emissionsverksamhet var givetvis inte utan problem, eftersom banklagen uttryckligen förbjöd det. I första hand löstes problemet genom att nybildade AB Providentia, grundat 1900, stod för affären. Bankinspektör Benckert såg ogillande på denna utvidgning av verksamheten eftersom Providentia ändå var nära sammanflätat med Enskilda Banken.

Mellan 1902 och 1905 utspann sig en kontrovers mellan bankinspektören och bröderna Wallenberg, där Benckert hotade med att dra in bankens oktroj om inte Providentias verksamhet blev mer åtskiljd från banken. Problemet löstes genom att Providentia under 1905 avvecklade många av sina innehav och i fortsättningen gjordes de industriella affärerna i privat regi, och sedan belånades föreliggande bolags aktier i banken för att finansiera transaktionen.

När Marcus Wallenberg skulle försöka med emissionsverksamhet igen kontaktade han Skandinaviska Banken för samarbete:

Wallenberg tog 1914 kontakt med Skandinaviska Kreditaktiebolaget och föreslog ett gemensamt emissionsbolag för att ta upp konkurrensen. Skandinavbanken tecknade sig för en tredjedel av kapitalet, Enskilda Banken tecknade en tredjedel och Marcus Wallenberg fördelade själv den sista tredjedelen. I praktiken kom Enskilda Bankens intressen att helt dominera Emissionsinstitutet. Det är värt att notera att Emissionsinstitutet, som bildades som nummer två av emissionsbolagen, startade först när Svenska Emissionsaktiebolaget redan var på väg bort från sin långsiktiga strategi. Bolagets verksamhet kom också att bli ett misslyckade för Marcus Wallenberg. Visserligen genomfördes några strukturaffärer, som den tidigare citerade sprängämnestrusten, men på det stora hela utvecklade sig Emissionsinstitutet till ett förlustprojekt. Engagemanget i lastbilstillverkaren AB Scania-Vabis utvecklades till ett tidstypiskt, dyrbart, projekt. Under 1918 tog Emissionsinstitutet på sig ansvar för en stor nyemission, vilket slutade i att bolaget blev sittande med en stor hög aktier. Aktier som snabbt blev värdelösa när krisen slog till.

Vi bildandet utsågs August Nachmanson som framgångsrikt rekonstruerat Orkla Gube AS till direktör tillsammans med Emil Lundqvist från Kopparberg och Hofors Sågverks AB. Nachmanson var den dominerande av de två och blev 1924 ensam chef. Nachmanson hade en mängd styrelseuppdrag i olika Wallenbergföretag och var mycket engagareda i förhandlingar mellan Stockholms Enskilda Bank, Skandinaviska Kredit AB, Guggenheim Brothers och Ivar Kreuger om Boliden åren 1929-30.

1916-1921 medverkade Emissionsintitutet i de affärer som ledde till att Hofors AB blev en del av SKF. Hofors är idag en del av Ovako som ägs av riskkapitalbolaget Triton.

Emissionsinstitutet var ett av få emissionsbolag som överlevde kriserna på 1920-talet och  blev 1950 ett dotterbolag till det nya Förvaltnings AB Providentia för att senare bli dotterbolag till AB Investor istället. Providentia, Investor och ett tredje investmentbolag, Export-Invest fusionerade i början av1990-talet och idag finns bara AB Investor kvar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Finansinstitutet Svenska VärdenIndustriemission >>
Advertisements