Brister i polisens utredningsverksamhet vid bostadsinbrott

Endast fyra av hundra anmälningar om bostadsinbrott klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna och mellan de nordiska länderna. Det visar en ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med drygt 20 procent i Sverige. Ett brott som i motsats tll brottsligheten i stort visat upp en ökning när det gäller antalet anmälningar. Det handlar om ett brott som av många upplevs som en kränkning av den personliga integriteten. I många fall leder det till omfattande problem för de drabbade i form av t.ex. psykiska reaktioner, ekonomiska förluster och praktiska konsekvenser. Till det kommer ofta en känsla av förlorad trygghet.

Trots allvarliga konsekvenser i form av ekonomiska förluster och förlorad trygghet för de som drabbas av bostadsinbrott, klaras få brott upp. Kartläggningen omfattar anmälningar som avser bostadsinbrott i villa/radhus respektive lägenhet under perioden 2008-2012.

– Av de cirka 102 000 brott som anmäldes under perioden klarades endast 4 470 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaringsprocent på 4 procent, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

De satsningar som gjorts inom polis och åklagare inte synes givit några större effekter på uppklaringen av denna typ av brott. Uppenbarligen har dessa inte gjorts på ett korrekt sätt.

– Andelen personuppklarade brott har legat konstant kring cirka 4-5 procent under de senaste åren. Med tanke på utvecklingen av DNA-tekniken och de miljardbelopp rättsväsendet har förstärkts med borde betydligt fler brott kunna klaras upp, säger Magnus Lindgren.

Resultaten visar vidare på stora skillnader mellan polismyndigheterna (se statistik för samtliga myndigheter).

– Vid polismyndigheten i Norrbotten klaras cirka 9 procent av de anmälda inbrotten upp, medan cirka 6 respektive 3 procent av brotten klaras upp i storstadsmyndigheterna Västra Götaland och Stockholm. Det innebär att det är dubbelt så stor chans att en gärningsperson knyts till brottet i Västra Götaland jämfört med Stockholm, och tre gånger så stor chans i Norrbotten jämfört med Stockholm, säger kriminologen Johanna Nivala, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Även om det inte är helt problemfritt att jämföra statistik mellan länder p.g.a. olika lagar, definitioner, statistiksystem etc. visar en analys av personuppklaringsprocenten på att det troligen är stora skillnader mellan de nordiska länderna. I Danmark och Norge ligger personuppklaringen på cirka 7 respektive 15 procent, medan cirka 25 procent av inbrotten klaras upp i Finland.

Det är uppenbart att personuppklaring styrs av sociala förhållanden i ett samhälle. Glesbygd där de flesta känner till varandra har högre personuppklarningsprocent. Samhällen där de flesta fortfarande ingår i en mer ålderdomlig nordisk social kultur visar upp högre personuppklaring när det gäller bostadsinbrott.. Hög andel invandrare med dåliga erfarenheter av poliser i andra länder innebär att färre brott personuppklaras. Trots att människor vet vem som begått ett brott meddelar de inte polisen detta och vill inte heller vittna. Föräldrar skyddar sina barn framför att skydda samhället osv. Poliser med god kännedom om lokalsamhället innebär högre andel uppklarade brott på personnivå. Det vet var de ska leta. Hos vem och villka.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Allfons Mållgan

    Sverige tycks ha svårt att lära både av den Finska skolan och den Finska polisen!

    • De har ingenting att lära av polisen i Finland. Inte av skolan heller. Men det är en annan diskussion. Den högre uppklarningsprocenten tror jag inte har med polisens arbetssätt att göra öht. Utan det handlar om att Finland är ett mer gammaldags samhälle.