Färre hamnar i fängelse

Idag publicerades slutlig statistik över antalet lagföringsbeslut hos åklagare och domstol och intagna i kriminalvård 2013, samt statistik över återfall i brott. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. Allt färre hamnar i fängelse och allt färre åtalas. En naturlig följd av minskad brottslighet. En klart positiv rapport med andra ord.

Att lagföringen (domslut, åtalsunderlåtelse och straffföreläggande) för spaningsbrotten, dvs brott som är helt beroende av polisens insats minskar har med andra prioriteringar inom polisen att göra. Ökning eller minskning av lagföringen för denna typ av brott avspeglar inte ökning eller minskning av antalet sådana brott.

Att återfallen i brottslighet efter frigivning minskar är ytterligare ett positivt tecken.

Dömda till fängelse

Antal domslut om påföljd fängelse, åren 2004–2013.

Lagföringsbeslut

  • År 2013 fattades 117 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 13 500 beslut eller 10 procent jämfört med 2012. De fällande domsluten minskade med 9 procent till 64 400, medan åtalsunderlåtelserna minskade med 19 procent till 17 600 beslut och strafföreläggandena minskade med 7 procent till 34 700 beslut.
  • Spaningsbrott, så som olika typer av trafikbrott och ringa narkotikabrott, stod för en stor del av minskningen under 2013. Antalet lagföringsbeslut med ringa narkotikabrott som huvudbrott minskade med 10 procent till 18 100 beslut jämfört med året innan. Det är första gången på tio år som lagföringsbesluten gällande ringa narkotikabrott minskar.
  • Nästan samtliga typer av huvudpåföljder utdömda i domstol minskade 2013 jämfört med 2012. Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 8 procent till 11 200 domslut, vilket är den lägsta nivån sedan mitten av 1970-talet.
  • Dömda till fängelse har minskat den senaste tioårsperioden. Mest har antalet dömda till strafftider på mer än 2 till högst 6 månader minskat. Förändringarna har dock inte påverkat den genomsnittliga strafftiden, som låg på 8,4 månader år 2004 och 2013.
Antal personer i fängelse

Antal personer som intagits i kriminalvårdsanstalt respektive antal personer som var inskrivna i anstalt den 1 oktober, 1975–2013.

Kriminalvård

  • År 2013 intogs 8 980 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med året innan. Det är det lägsta antalet intagningar sedan 1975. Antalet inskrivna i anstalt den 1 oktober 2013 var 4 380 personer, vilket är en minskning med 10 procent sedan 2012.
  • En fjärdedel (25 procent) av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll i brott inom ett år. Bland kvinnorna återföll 17 procent och bland männen 27 procent. Återfallsandelarna uppvisar mycket små förändringar över tid (2003-2011).
  • Under perioden 2003-2011 har det dock skett en minskning i andelen som återfaller efter frigivning från anstalt, från 54 procent 2003 till 49 procent 2011 (- 5 procentenheter).

Återfall i brott – preliminär statistik 2011

  • En fjärdel (25 procent) av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll i brott inom ett år. Bland kvinnorna återföll 17 procent och bland männen 27 procent. Återfallsandelarna uppvisar mycket små förändringar över tid (2003-2011).
  • Under perioden 2003-2011 har det dock skett en minskning i andelen som återfaller efter frigivning från anstalt, från 54 procent 2003 till 49 procent 2011 (- 5 procentenheter).

Uppgifterna kommer från Brå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements