Vems Göteborg?

Det krävs en socialistisk politik för arbetare och låginkomsttagare. De Rödgröna levererar inte. Dags för en socialistisk opposition!

När man lyssnar på den politiska debatten är det lätt att tappa modet. Bara problem och elände – klimatkris, bostadsbrist, kriminalitet, nedskärningar och arbetslöshet – och ingen verka ha några lösningar.

Och visst, problemen är stora. Men lösningarna är inte alls så svåra som man kan tro. Vår stad, vårt land och vår värld har aldrig varit rikare än idag. Vi har aldrig haft större praktiska möjligheter att ta i tu med det som bekymrar oss. Bara en liten detalj står i
vägen för ett liv som skulle bli bättre för de allra flesta av oss: det ekonomiska system som är till för att gynna en liten, liten minoritet. Vi i Socialistiska Partiet ställer upp i kommunvalet för att visa att läget inte alls är så illa. Tvärtom!

Vi har inte alla svaren men när alla politiker säger att ”vi måste spara”, svarar vi att vårt samhälle är rikt. Att det är politiska val hur samhällets resurser skall användas; till god vård, bra skolor och vettiga bostäder åt arbetare och låginkomsttagare – eller till lyxkonsumtion åt överklassen. De kvävande ramarna går att bryta. Nedskärningarna kan stoppas. Rikedomarna kan fördelas rättvist. Människors arbete behövs överallt, arbetslöshet är helt onödigt.

Produktionen kan ställas om för människors behov och för att rädda klimatet. Resurser, teknik, kunnande och människor finns. Det som fattas är viljan att bryta med det kapitalistiska slöseriet med människor och natur.

Det mesta kan faktiskt lösas genom en vettig fördelning av de resurser som finns i samhället, men de partier som sitter i riksdag och kommunfullmäktige har givit upp. De är inte intresserade av att gå till roten med problemen , istället försöker de lura på oss orealistiska drömmar som alla går ut på samma sak: de rika ska fortsätta bli rikare och ”marknaden” ska lösa de problem som den ställt till med. Riksdagspartierna säljer bara olika versioner av denna orealistiska dröm: avreglerade marknadskrafter, reglerade marknadskrafter, ”gröna” marknadskrafter, eller det mest orealistiska och korkade av allt, rasisternas ”svenska” marknadskrafter. I själva verket är de alla tillsammans ansvariga för läget som det är idag.

I Göteborg är detta tydligt. Här lovade de ”rödgröna” att visa upp sitt alternativ. Och visst, det finns skillnader mot t.ex. Stockholm där snart varenda vårdcentral är utsåld, men även i Göteborg är det företagen intressen som kommer i första hand. Storföretagens företrädare i Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, har lagt fram ett program på 100 punkter som de vill att staden ska genomföra. Och det företagen önskar har de styrande på punkt efter punkt gjort till sin politik. Företagens intresse först, kommuninvånarna får anpassa sig. Därför avsätts chefer som inte skär ner tillräckligt hårt. Rektorer tvingas bort när de vill följa skollagen istället för stadsdelsnämndens budget.

Politikerna ser staden som ett företag, inte som en plats för människor att leva meningsfulla liv i. Så ser den ”göteborgsanda” ut som råder bland de styrande och de höga cheferna i kommunen. Inte så konstigt då att det med jämna mellanrum dyker upp skandaler när höga chefer försökt sko sig själva.

Det är en politik för fortsatta nedskärningar och anpassning till de rikas behov. En politik som driver på förstörelsen av naturen och klyftorna i samhället. En politik utan hopp om framtiden.

En röst på Socialistiska Partiet i kommunvalet kommer givetvis inte att lösa alla problem. Men någonstans får vi börja. En verklig samhällsförändring kan bara ske om vi agerar
tillsammans – vi här nere mot dem däruppe – i vardagen, på jobbet, i försvaret av välfärden, där vi bor. I valet kan vi bryta med de hopplösa partier som väljer att vara en del av problemet, för att istället börja skapa en lösning.

En röst på Socialistiska Partiet i kommunvalet är en röst på en sådan lösning.

Välfärden

Sedan flera årtionden har den gemensamma välfärden utsatts för angrepp genom nedskärningar och privatiseringar. Självklart ska vinster inte kunna tas ut från skattefinansierade företag. Skola, vård och omsorg ska bedrivas för allas vårt bästa, inte för att ge vinst åt storföretag. Men det räcker inte att stoppa vinstutdelningarna, företagen hittar alltid kryphål för att ta ut pengar. Därför måste de bort från skola, vård och omsorg och vi behöver ta tillbaka den gemensamma kontrollen över hur och var verksamheten bedrivs.

Detta behöver inte hindra pedagogiska alternativ eller kooperativa eller föreningsdrivna verksamheter.

Skolan

En bra och likvärdig skola för alla är både möjligt och nödvändigt. Att Sveriges skola idag är i fritt fall beror på det ”fria” skolvalet, skolpengen och hela marknadsanpassningen. Sverige är – tillsammans med Chile – det enda land i världen där vinstdrivande företag får skattepengar för att driva skolor. Det har försämrat utbildningen, ökat segregeringen och klyftorna i samhället. När skolorna togs över av kommunerna så avskaffades den styrning
som skulle garantera en likvärdig utbildning. Makten över skolan hamnade hos kommunala politiker och tjänstemän som inte kunde mycket om skolan men desto mer om hur man skär ner för att ”hålla budgeten”.

Vi behöver ta tillbaka skolan från marknaden och avskaffa systemet med skolpeng och vinstdrivna skolor.

Lärarnas arbetsvillkor och löner behöver förbättras radikalt. Allt onödigtdokumentationsarbete ska tas bort så att lärarna kan ägna sig åt att undervisa. Stödpersonal i form av speciallärare, kuratorer, bibliotekarier mm som försvunnit de senaste decennierna måste tillbaka till skolorna. I förskola och på fritids behöver gruppstorlekarna sänkas till den nivå som fanns i början av 90-talet, det vill säga två tredjedelar av dagens.

Jobben

Socialistiska Partiet kommer att arbeta för att permanenta och utöka de försök med sextimmarsdag som påbörjats inom kommunsektorn i Göteborg!

Öka personalstyrkan inom vård– skola– omsorg så att vi uppnår en god kvalitet utan att anställda tvingas slita ut sig. Det behövs fler händer!

Bostäderna

I Sveriges grundlag står att bostad är en rättighet. Men det struntar politikerna i, de har för länge sedan förvandlat bostaden till en vara. Sida vid sida ser vi lyxbyggen och bostadsbrist – de styrande är mer intresserade av dyra skrytbyggen än bostäder för vanligt folk och bolagen bygger helst för dem som har mest pengar. Men det krävs inga underverk för att lösa bostadsproblemen i Göteborg. Det finns redan mark reserverad för tiotusentals nya bostäder vid t ex Södra Älvstranden, Gullbergsvass och Frihamnsområdet. Problemet är att det går på tok för långsamt och byggs för dyrt. Fördröjningen beror både på politikerna och tröga regler med långa överklagandetider.

Kostnaderna beror på att ett fåtal byggbolag dominerar och alltför många mellanhänder. Lägenheter kan också bli klart billigare om t ex kravet på garageplats till varje lägenhet avskaffas. Men framför allt krävs en ny bostadspolitik för att tillräckligt med billiga
bostäder ska byggas! Det som byggs från och med nu bör i huvudsak upplåtas med hyresrätt och en betydande andel behöver vara smålägenheter.

Idag är kommunens bostadsbolag, de som en gång var allmännyttiga, förbjudna att vara allmännyttiga eftersom EU krävt ska drivas på samma sätt som vinstdrivande privata bolag. Detta är en vansinnig regel som behöver rivas upp och såväl stat som kommun måste våga trotsa detta och bygga billiga bra bostäder i egen regi. Låt allmännyttan åter bli allmännyttig!

Miljön

Klimatet är vår tids ödesfråga och de styrande har misslyckats på alla nivåer. Men det saknas inte lösningar, tekniken finns liksom kunskapen och människorna. Vad som saknas i dagens politik är viljan. Göteborg kan bli en stad i framkanten av den miljöomställning som vårt samhälle måste genomgå. Men det kräver nya infallsvinklar. De viktigaste insatserna görs genom att vi riktar in oss på vad som produceras i samhället, inte på privatkonsumtion. Göteborg måste bryta med storindustrins intressen och tillväxtjakt!

Främst måste vi satsa på utbyggd kollektivtrafik och göra staden mer hållbar genom att bryta med de fyrkantiga upphandlingsreglerna till förmån för hållbara lösningar, investeringar i solceller på offentliga byggnader och maximering av de ekologiska råvarorna i skolköken.

Privatkonsumtion förändras bäst genom incitament för att underlätta ett mindre tärande leverne; inte minst genom att göra människor mindre beroende av bilen.

Trafiken

Transporter i ett kapitalistiskt samhälle är en vara som ska säljas med största möjliga vinst och därför vill transportindustrin att de ökar så mycket som möjligt. Men mer transporter ökar inte välståndet, tvärtom ju längre sträckor produkter och människor måste förflyttas desto sämre. Att planera samhälle och en produktion för minskade transporter är därför det bästa, både för välstånd och miljö. Partierna i fullmäktige är överens om att ökad trafik är bra, den ”regionförstoring” de talar om innebär att vi ska konkurrera med varandra om jobben över större avstånd istället för att planera bostäder, jobb och service för minskat resande.

Det s k västsvenska paketet består tyvärr lika mycket av satsning på biltrafikleder som järnväg, och den senare består dessutom av en dyr, feltänkt slinga under staden som inte är till särskilt stor nytta. Trängselskatten har minskat biltrafiken vid betalstationerna
med tio procent, vilket är långtifrån tillräckligt. Det är också fel att utländska långtradare inte behöver betala. Oberoende av utfallet i omröstningen måste vi fortsätta arbeta för att alla investeringar ska lägga på den kollektiva trafiken.

Kollektivtrafiken kräver helt nya lösningar. Spårvägsnätet i centrum utnyttjar redan idag sin fulla kapacitet under rusningstid. Och när folkmängden ökar och privatbilismen måste minska blir det infarkt om inget görs. I centrala staden måste ännu fler gator helt stängas av för biltrafik och reserveras för (eldrivna) bussar, spårväg och cyklister.

Nolltaxa införs samtidigt som antalet parkeringsplatser i centrala stan minimeras.

För längre kollektivresor behövs helt nya system av spårbunden trafik på egen bana, t ex spårväg till Backa och snabbfärjor.

Stoppa all utbyggnad av stormarknader och köpcentrum! De skapar trafik och utarmar servicen i stadsdelarna.

Det finns pengar!

Nu kommer frågan: Hur tänker ni finansiera allt detta? Ända sedan början av 80-talet har en medveten politik bedrivits, oavsett om det varit socialdemokratiskt eller borgerligt styre. Det har kallats ”New Public Management” eller ”köp- och sälj-system” men innebär i grunden samma sak: den gemensamma välfärden har marknadsanpassats och utformats efter företagens behov. Bara under Reinfeldts åtta år har hundratals miljarder dragits undan från välfärden genom skattesänkningar. Vi menar att en kommande rödgrön regering måste återta en stor del av detta och fördela pengar till kommunerna. Dessutom kommer skatteintäkterna att öka när fler kommer i arbete. Och så ökar produktiviteten med några procent varje år. Varför skulle vi då inte ha råd med åtminstone den välfärd som vi hade för tjugofem år sedan?

Nolltaxa i kollektivtrafiken motsvarar endast några tioöringar på kommunalskattens storlek. För nästan alla som nu köper månadskort blir detta en stor kostnadssänkning.Till investeringarna lånar man pengar. Det är fullkomligt normalt. Lånen betalas av genom de besparingar som uppstår. Så visst finns pengar. Det är viljan och visionerna som saknas.

Vems Göteborg?

Är det en sak som hela de politiska etablissemanget verkar enigt om är det att Göteborg måste växa. Inte för att vi som bor här behöver det utan för att de som styr staden ser på den som ett företag. Och det är inte så konstigt. För de styrande är det företagens intressen som kommer i första hand. De beslut som fattas och de planer som görs upp utgår från de privata företagens behov av arbetskraft, transporter och service, inte från människors behov och definitivt inte inom de ramar naturen sätter. Göteborg är inte unikt med detta, över hela världen anpassas städerna till företagens och de rikas behov medan vi andra är förlorare. Och ser man på vår stad som ett företag så följer att de som styr beter sig som direktörerna i näringslivet med fallskärmar, lyxig representation och mässor vid Medelhavet. Överklassens köplust tillgodoses medan behoven av välskötta lägenheter till rimliga priser för vanligt folk ignoreras.

Men en stad är ingen vara som ska paketeras och säljas – och det är hög tid att vi tar vår stad tillbaka.

Varför behövs SP?

Varför då rösta på Socialistiska Partiet? Göteborg har i många år styrts av de partier som själva kalla sig ”de rödgröna”, ändå får vi alla – föräldrar, skolelever, gamla, ungdomar, för att inte tala om dem som arbetar i välfärden – ständigt höra den gamla visan att det inte finns pengar. I stadsdelsnämnderna sitter politiker som blivit tillsatta uppifrån och som oavsett partitillhörighet lydigt genomför nedskärningarna. Det är bekvämt att säga att det
inte finns några pengar, att de måste hålla budgeten eller att EU tvingar dem att anpassa sig. Då får de sitta kvar och kan fortsätta den politiska karriären i lugn och ro. Men det är inte därför de är valda! Om man läser vad exempelvis Vänsterpartiet skriver är det mycket som är bra. Men det räcker inte att prata, det som räknas är vad ett parti gör i verkligheten. Och när ”de röd-gröna” lydigt sitter och genomför nedskärningar, då gör de mer skada än nytta.

Den som vill företräda arbetare och låginkomsttagare kan inte nöja sig med att gilla läget i en stad och en tid präglad av ökande klyftor och nedmontering av välfärden. Då gäller det att förändra läget!

Detta är ett av många exempel på varför det behövs en frisk kraft i politiken som vågar gå emot försämringar även om det kräver att man gör sig till ovän med överheten. För i valet mellan att acceptera spelreglerna och ramarna som finns och att lägga sin kraft på att bryta ramarna och förskjuta gränserna för vad som är möjligt så väljer Socialistiska Partiet alltid det senare.

Vi ställer upp i kommunalvalet för att förändra läget, spränga ramarna och förändra vad som anses möjligt. Men detta är inget vi eller någon annan kan göra bara med några platser i kommunfullmäktige. Det kan bara bli möjligt om vi tillsammans, över parti- och organisationsgränser, organiserar starka opinioner och protester mot varje försämring i välfärden. Vi har bara ett vallöfte: att på alla sätt bekämpa alla försämringar för arbetare och låginkomsttagare.

Socialistiska Partiet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements