Menlöst och meningslöst i regeringsförklaringen om brott

Stefan Löfvens regeringsförklaring innehåller mycket lite om lag och ordning, om brott och straff. De stycken som finns är dessutom i stort ganska menlösa och intetsägande:

Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

[…]

Polisen har en avgo?rande roll i brottsbeka?mpningen och beho?ver professionaliseras ytterligare. Ett grundla?ggande steg a?r sammanslagningen av la?nspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen till en samlad nationell polismyndighet.

Arbetet mot organiserad brottslighet och hatbrott kommer att prioriteras och samverkan med tull och kustbevakning fo?rsta?rkas. Ett arbete pa?bo?rjas med att go?ra polisutbildningen till en ho?gskoleutbildning.

Regeringen ska i Sverige och EU verka fo?r att sta?rka ra?ttssa?kerheten och den personliga integriteten, bland annat na?r det ga?ller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska go?ra en o?versyn av befintlig lagstiftning, ocksa? i ljuset av att allt fler privata akto?rer samlar in information om konsumenter.

Det första stycket om sexbrott menar jag i stort är innehållslöst. Hårdare straff förhindrar inga sexbrott eller våldsbrott. En meningslös åtgärd. Den svenska våldtäktslagstiftningen innebär i praktiken att samtycke ska finnas för samlag. En ändring av skrivningen kanske kan klargöra detta på ett bättre sätt, men i praktiken blir det ingen skillnad såvida inte rättssäkerheten åsidosätts genom omvänd bevisföring (vilket betyder att en åtalade måste bevisa sin oskuld istället för att skuld ska bevisas). En sådan utveckling vore mycket negativ för den svenska rättssäkerheten.

Även om det moraliskt kan tyckas vara riktigt att brott mot svensk lagstiftning i andra länder ska straffas i Sverige är sådan lagstiftning principiellt problematisk. Då skulle ju US-amerikansk lag kunna tillämpas i Sverige exempelvis. Något som alla inser skulle kunna få mycket negativa konsekvenser. Att svenska lag ska tillämpas i Tyskland eller Thailand tycker jag är klart olämpligt och felaktigt. Det är också klart negativt för rättssäkerhet och för demokratin.

Talet om polisens proffessionalisering är också felaktigt. Polisens problem är inte att den är för amatörmässig, utan att polisen är för långt från folket. Skiljer sig för mycket från hur befolkningen ser ut och hur vanligt folk tänker. En viss kompetensbrist kan också spåras, men det är främst beroende på en ledning som tillsätts på fel sätt, på fel grunder och med tvivelaktiga meriter.

Som vanligt överdrivs också den organiserade brottslighetens betydelse. Så kallad organiserad brottslighet, som för det mesta inte är så speciellt organiserad, står för en mycket liten del av brottsligheten i Sverige. Att fokusera alltför mycket på denna riskerar att förvandla polisen till en tungt beväpnad paramilitär styrka som får det ännu svårare att utreda vardagsbrott än vad polisen redan har idag. Dessutom kan det innebär fler polisövergrepp och innebär med all säkerhet minskad rättssäkerhet.

Intressant?
Media: DN, SMP1, 2, SkanskanNSK, LT, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements